• Novinky

      • Vianočná poznávacia exkurzia v Bratislave

      • Žiaci 3. B absolvovali 12. decembra 2023  vianočnú poznávaciu exkurziu v našom hlavnom meste. Spolu s asistentkou anglického jazyka Rachel Rozenfeld navštívili centrum adventnej Bratislavy – Hviezdoslavovo námestie, Hlavné námestie a Primaciálne námestie.

       V obchodnom centre Nivy si prezreli originálnu výstavu BODY WORLDS. Vďaka exponátom a sprievodnému slovu študentov medicíny žiaci detailne spoznali anatómiu ľudského tela, zistili ako fungujú jednotlivé orgány, ako reagujú na bežné choroby a ako ich ničia závislosti ako fajčenie a alkoholizmus. Výstava zároveň motivuje ľudí venovať väčšiu pozornosť svojmu zdraviu, podporuje uvedomelú životosprávu a privádza k premýšľaniu o spôsobe života, ktorý žijeme.
        

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 14.12.2023 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A, ktorej sa zúčastnilo 11 žiakov z 3. a 4. ročníka. Po online teste žiaci pokračovali úlohami zameranými na transformáciu  daného textu a tvorbu diskusného príspevku, ktorý následne ústne predniesli.

       Víťazkami školského kola OSJL sa stali:

       1. miesto: Karin Melušová, III.B
       2. miesto: Marína Orságová, III.B
       3. miesto: Viktória Lancíková, III.B

       Srdečne blahoželáme!

      • Obchodná verejná súťaž č. 2/2023

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

        

       vyhlasuje

        

       obchodnú verejnú súťaž č. 2/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

        

       Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,                                                                  Námestie SNP 5, Partizánske

       Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová, MBA – riaditeľka školy

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

       IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

       IČO:                           50424891

       DIČ:                           2120341509

       Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                           K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

        

       Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme:

       1. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné č. 224, postavenej na parcele č. 2620/1
       2. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 180/14, súpisné č. 180, postavenej na parcele č. 3238/1

        

       Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

        

       Minimálna výška nájomného: 38,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne.                      

       V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

       V mesiacoch júl a august bude nápojový automat odpojený od elektrickej energie a prívodu vody.

        

       Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 11 mesiacov

        

       Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5

       958 01 Partizánske

        

       v termíne do 22.1.2024 do 09.00 hod.

        

       Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

        

       Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

       Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

       a) identifikačné údaje uchádzača:

       • u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
       • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

       b) súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

       c) bankové spojenie uchádzača

       d) navrhovaná výška nájomného za m2/rok

        

       Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

        

       Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                                     e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

       Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

       Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

        

       Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

       • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na internetovej stránke školy, rovnako tak aj na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,
       • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky. 

        

        

       V Partizánskom, 13.12.2023

        

        

        

        

                                                                                                       Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                                 riaditeľka školy 

      • Exkurzia Nitra - Po stopách Veľkej Moravy

      • Knižnica je miestom, kde sa stretáva vzrušujúci svet literatúry, vzdelania a kultúry. Je zrkadlom múdrosti, kde sa stránky kníh stávajú dverami do svetov nekonečných príbehov a poznania. Pri návšteve vstúpite do klenotnice plnej poznania a dobrodružstva. Hodiny dejepisu nám otvárajú dvere do sveta minulosti a vidieť originálny podpis Franiška Jozefa I. stojí za to. Niekedy stačí málo. Vymeniť tablet a počítač  za staré múry, ktoré majú svoje vlastné príbehy a atmosféru, ktorá nás vtiahne do minulosti a prebudí našu zvedavosť a záujem o históriu.

      • Vianočný nohejbalový turnaj

      • Dňa 20.12. 2023 sa uskutoční Vianočný turnaj v nohejbale trojíc pre žiakov našej školy. Záujemcovia je potrebné prihlásiť sa u učiteľov TŠV do 15. 12. 2023 najneskôr do 12 hodiny!

      • Vianočné tvorivé dielne

      • Dievčatá z III.B odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo si v rámci predmetu výtvarná výchova s metodikou pripravili pre predškolákov z Cirkevnej ZŠ  s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske vianočné prekvapenie. Pre deti zorganizovali tvorivé dielničky dýchajúce vianočnou atmosférou. Kontakt a práca budúcich učiteliek v MŠ s malými deťmi priniesla dievčatám opäť nové skúsenosti a možnosť spojiť teóriu s praxou. Deti  mali z našej spolupráce a  kreatívneho tvorenia veľkú radosť.

      • Adventná Viedeň

      • Vo štvrtok 7. 12. 2023 sa niektorí naši žiaci vybrali na výlet do Rakúska s cieľom utvrdiť si  svoje jazykové znalosti a  na vlastnej koži zažiť najčarovnejšie vianočné trhy na svete. Kúsok adventnej Viedne Vám prinášajú aj nádherné fotky od pána učiteľa Jozefa Gubku.

        

       Program bol bohatý. Na začiatku to bola návšteva čokoládovne Hauswirth v Kittsee, kde sme si pozreli dokument o čokoládovni, nasledovala prehliadka výrobných priestorov a ochutnávka sladkostí spojená s nákupom. Vo Viedni sme si v nádhernom decembrovom počasí  vychutnali vianočnú atmosféru na troch námestiach – Maria Theresien Platz, Stephansplatz a Rathaus. Vďaka nášmu sprievodcovi sme sa dozvedeli veľa faktov a zaujímavostí. Niektorí žiaci využili aj možnosť jedinečného korčuľovania na klzisku v Rathaus.

      • Ako na pracovný pohovor?

      • Hľadania toho správneho smeru vo veľkom svete pracovných možností! Kariérne poradenstvo sa netýka len žiakov základných škôl, či dospelých, týka sa aj žiakov stredných škôl, ktorí po ukončení štúdia vstupujú na pracovný trh. A ako vyzerá svet práce, čo sa deje na pracovnom pohovore a čo od našich absolventov firmy očakávajú prišli porozprávať odborníci v tejto oblasti Ing. Patrik Jakubčo Teamleader v technologickej spoločnosti CoolPeople a Ing. Simona Jakubčová konzultantka v personálnej spoločnosti Lugera a Maklér, sro

      • Ako sa dostať na univerzitu v USA?

      • V piatok 1. decembra nás navštívila pani Silvia Miadoková z Komisie J. Williama Fulbrighta. Študentom 2. A, 2. B, 3. A a 3. B porozprávala o školskom systéme v USA, možnostiach štúdia na americkej univerzite, previedla ich celým procesom podávania prihlášok a priblížila im možnosti získania štipendia.

      • Exkurzia zo špeciálnej pedagogiky v Brezolupoch

      • Žiačky 3. B odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo navštívili 30. novembra 2023 Špeciálnu ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnu v Brezolupoch.

       Pani zástupkyňa Mgr. Eva Grňová nás oboznámila s výchovno-vzdelávacím procesom v špeciálnej škole a logopedickou starostlivosťou, ktorú poskytujú svojim zverencom. Po základných informáciách a chutnom občerstvení sme si prezreli priestory školy a školský internát. Exkurzia vhodne doplnila teoretické odborné vzdelávanie.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Určite veľa, pretože študenti Strednej odbornej školy J.A.Baťu Partizánske, aj v tomto roku naplnili krabice pre seniorov.

       Veríme, že darčeky potešia a zahrejú pri srdci.

       Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac.

      • Deň otvorených dverí

      • 30. 11. 2023 si žiaci deviateho ročníka základných škôl mohli prezrieť priestory a vybavenie našej školy. Získali informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch. Túto možnosť využilo mnoho žiakov, či už organizovane alebo individuálne s rodičmi. prezentácie sa zúčastnili aj zástupcovia firiem, s ktorými naša škola úzko spolupracuje. Teší nás zvyšujúci sa záujem o štúdium na našej škole.

        

      • Tvoríš, tvorím, tvoríme

      • Keď sa stretnú mladí umelci, vznikne vždy niečo výnimočné.

        

       Žiaci a učitelia odboru modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne pripravili v priestoroch svojej školy tvorivo – umeleckú súťaž pre základné školy Tvorím, tvoríš, tvoríme. Súťaž bola inšpirovaná príbehom Quasimoda, krásnej Esmeraldy a výnimočnej doby gotiky. Žiaci sa zahrali na gotických umelcov – remeselníkov,  tvoriacich dobovú architektúru. A nielen to. Zabavili sa aj v rýchlostnej súťaži Nezamotaj sa, v ktorej si vyskúšali kreatívne viazanie šnúrok.

       Poslaním súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o umenie, podporiť kreativitu, fantáziu a schopnosť vnímať umenie okolo nás.

        

       Dopoludnie sa nieslo v príjemnej tvorivej atmosfére a inšpirovalo všetkých k podobným aktivitám aj v budúcnosti.

        

      • Výlet do Planetária a Vida

      • Dňa 28.11. 2023 sa naše žiačky z III. B Lenka Boboková, Tímea Jankulová, Natália Marková a Romana Križanová zúčastnili výletu pre výhercov ESG Akadémie do Planetária a Vida! science Centra v Brne. Počas výletu mali žiačky možnosť zúčastniť sa premietania filmu Vesmír 3D a interaktívnej expozície v zábavnom vedeckom parku.

      • ZENIT 2023 "Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť"

      • Ďalší ročník súťaže Zenit v strojárstve, na ktorom sa zúčastnili žiaci našej školy, Miroslav Bíreš a Christián Hamara. Zo súťaže sme si odniesli 2. miesto v kategórii programátor CNC strojov

       Gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov.

       Ing. Adrián Ševčík, pedagóg

       Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

      • EXPERT - geniality show

      • Dňa 28.11.2023 sa 30 žiakov školy zúčastnilo vedomostnej súťaže Expert - geniality show. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti v dvoch zo šiestich tém (Svetobežník, Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy.) Počas hodiny, ktorú mali na vypracovanie, bolo vidieť, že úlohy riešia so zanietením a snažia sa zo seba vydolovať maximum. Tešíme sa na ich výsledky. Tie budú známe 21.12.2023. A. Dvončová, A. Foltánová

      • 📌 Deň otvorených dverí, 30. november 2023 📌

      • Chcete sa na chvíľu nadýchať stredoškolskej atmosféry, prísť sa pozrieť na vyučovacie hodiny a zažiť tak pracovný život našich žiakov? Naše brány sú pre Vás otvorené.

       Registruj sa na e-mail: branislav.karas@sospe.sk

       Viac info: +421 944 137 990

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk