• Profil školy

   • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Profil školy

   • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom sa nachádza v centre mesta v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho obklopená parkom. Jej pôsobenie sa realizuje v dvoch budovách, ktoré sú z pozičného hľadiska neďaleko od seba. Budova na Námestí SNP 5  je sídlom riaditeľstva školy a teoretického a z časti aj praktického vyučovania štvorročných, trojročných a dvojročných učebných odborov.

    V tejto budove sa nachádza aj kuchyňa a  jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby žiakom a zamestnancom Spojenej školy, aj blízkej ZŠ a Gymnáziu a širokej verejnosti. Ponúka svojim zákazníkom denne možnosť výberu z dvoch až troch druhov jedál, z toho jedno jedlo je bezmäsité, súčasťou je pitný režim.

    Škola má spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko. Všetky objekty sú plne využívané, či už pre organizovanie stužkových slávností našich maturantov, spoločenských, športových a kultúrnych akcií školy a verejnosti. V  priestoroch školy vyvíja činnosť pracovisko žiakov – reštaurácia EDUCA, kde vykonávajú odborný výcvik žiaci trojročných a štvorročných   odborov školy zameraných na služby pod vedením skúsených majstrov odbornej výchovy. Triedy sú vybavené PC technikou, audiovizuálnou technikou a dataprojektormi.

    V budove na Námestí SNP 14 a ulici Sokolská sú umiestnené ďalšie edukačné priestory pre štvorročné študijné odbory, dielne praktického vyučovania  pre učebné odbory a telocvičňa.

    Naša škola  má v meste  Partizánske svoju tradíciu. Pripravuje odborníkov už od roku 1939, keď škola fungovala pod názvom Baťova škola práce, v roku 1948 bola premenovaná na Podnikovú  školu práce, v roku 1960 vzniklo Odborné učilište pri ZDA, n. p. Partizánske, v roku 1979 sa premenovalo na Stredné odborné učilište obuvnícke, v roku 1992 zostalo bez prívlastku, len Stredné odborné učilište, pričom sa v roku 1995 stalo súčasťou Stredného odborného učilišťa aj Učilište pre žiakov, ktorí nemali úspešne ukončenú základnú školu. V roku 2004 došlo k spojeniu Stredného odborného učilišťa, Učilišťa,  Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie do jednej školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište, Učilište, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia. Od 1.septembra 2008 nesie škola názov Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola a  Obchodná akadémia.
    Od 1.9. 2016 nesie škola názov Stredná odborná škola.

    Od 1.9. 2018 nesie škola názov Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske.

     

    Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

    Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

    Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

    Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

    • Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
     • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, a podchytenie nadaných a talentovaných jedincov,
     • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
     • podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov,
     • formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
     • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
     • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,
     • poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,
    • Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
     • prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
    • uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového,  programového vyučovania a e-learningu,
    • zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá /laboratórií/, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov hlavne do budúcnosti, a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí,
    • skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, s prihliadnutím na rýchly a neustály rozvoj v tejto oblasti
    • zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia
    • zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,
    • rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
    • vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,
    • zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,
    • zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.
    • posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:
     • rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
     • podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
     • rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.
    • podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:
     • rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,
     • rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,
     • vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
     • odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práva slobôd,
     • viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
     • zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
     • nadväzovať spoluprácus rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
     • presadzovať zdravý životný štýl,
     • vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
     • vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.
    • skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:
     • zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,
     • podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,
     • aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a praxe,
     • spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Partizánskom a celom regióne,
     • spolupracovať s podnikmi, ktoré zamestnávajú a potrebujú pracujúcich s odbornými zameraniami, na ktoré sú žiaci pripravovaní v našej škole
     • vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúsenosti a poznatky,
     • rozvíjať kontakty s vysokými školami, na ktorých absolventi našej školy môžu pokračovať v štúdiu, za účelom dobrej informovanosti o požiadavkách kladených na budúcich študentov
     • rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.
    • zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:
     • zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
     • zrekonštruovať odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov,
     • vybudovať viacúčelové športové ihrisko,
     • zriadiť kultúrno-spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov,
     • zrekonštruovať hygienické priestory školy,
     • upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu kurzov pre učiteľov, žiakov a širokú verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,
     • využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,
     • pravidelne sa starať o úpravu interiéru a exteriéru školy.

     

    Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

    • komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, vlastné dielne),
    • kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,
    • široké spektrum študijných a učebných odborov vrátane odborov pre nadstavbové štúdium,
    • individuálny prístup k žiakom so ŠVVP s osobitným dôrazom na žiakov individuálne integrovaných v bežných triedach,
    • dobrá psychosociálna klíma v kolektíve žiakov a zamestnancov školy,
    • dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, dielní, reštaurácie Educa (mnohé učebne sú využívané v čase mimo vyučovania na záujmové krúžky),
    • zabezpečenie odborného výcviku a odbornej praxe v školskej jedálni, v reštaurácii Educa a u zamestnávateľov v rámci regiónu,
    • pestovanie zdravého životného štýlu, škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie,
    • v rámci projektu Otvorená škola sa škola otvára širokej verejnosti, spolupracuje s inými školami, úradmi, bankami, podnikateľskými subjektmi a hlavne s rodičovskou verejnosťou,
    • široko rozvinutá sieť mimovyučovacích aktivít školy a vysoké percento zapojených žiakov do záujmovej a krúžkovej činnosti,
    • funkčné orgány školy, ktoré s vedením školy aktívne spolupracujú – rada školy, rodičovské rady, žiacke rady, odborová organizácia,
    • dobrá spolupráca so zriaďovateľom, KŠÚ, ŠIC, ŠPÚ, ŠIOV a MPC v Trenčíne a v Bratislave.

     

    Partneri Strednej odbornej školy v Partizánskom

    Honeywell_-_letak.pdf