• Školský podporný tím

     • Školský podporný tím

     • Na našej škole je pre Vás k dispozícii

       

       

      „Školský podporný tím“

       

       

      v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

       

      Školský podporný tím tvoria:

       

      Školská psychologička – Mgr. Miroslava Masariková (Viac info a kontakt tu Školský psychológ)

      Sociálna pedagogička – Mgr. Zuzana Gergelová (Viac info a kontakt tu Sociálny pedagóg)

      Kariérová poradkyňa - Mgr. Silvia Gregušová (Viac info a kontakt tu Kariérové poradenstvo)

      Asistenti pedagóga

       

       

       

       

       

      Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenských zariadení CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a CŠPP (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) Partizánske.

       

      Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

       

      „Inklúzia je videnie sveta srdcom, nie očami. Nie odlišnosť, ale jedinečnosť. Nie porovnávanie sa navzájom, ale akceptácia každého z nás je ten správny kľúč, aby sme odomkli v sebe inklúziu - ĽUDKOSŤ ."

       

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk