• Prístup k informáciám

   • Prístup k informáciám

   • Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

     

    Stredná odborná škola v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

    • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
    • sprístupnením na základe žiadosti.

    Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Pokyn riaditeľa školy.

    Kde môžete žiadať o informácie?

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske
    Nám. SNP 5
    958 23 Partizánske

    Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

    E-mail: info@spspart.sk do predmetu uveďte „Žiadost o sprístupnenie informácií“