• Profil školy

   • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

   •  

     

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom sa nachádza v centre mesta, v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho. Jej pôsobenie sa realizuje v dvoch budovách, ktoré sú z pozičného hľadiska neďaleko od seba. Budova na Námestí SNP 5 je sídlom riaditeľstva školy, teoretického a z časti aj praktického vyučovania štvorročných študijných a trojročných učebných odborov.

    V tejto budove sa nachádza vlastná kuchyňa a  jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby žiakom a zamestnancom školy, žiakom a zamestnancom gymnázia a širokej verejnosti. Jedáleň a kuchyňa prešli v školskom roku 2021/2022 komplexnou rekonštrukciou. Svojim zákazníkom ponúka denne možnosť výberu z dvoch až troch druhov jedál, z toho jedno jedlo je bezmäsité, súčasťou je pitný režim. Taktiež ponúka diétne stravovanie pre celiatikov (bezlepková diéta).

    Škola má spoločenskú miestnosť, telocvičňu, posilňovňu a multifunkčné ihrisko. Všetky objekty sú plne využívané, či už pre organizovanie stužkových slávností maturantov, spoločenských, športových a kultúrnych akcií školy a verejnosti. V  priestoroch školy sa nachádza pracovisko žiakov – reštaurácia EDUCA, kde prebieha odborný výcvik žiakov trojročných odborov školy zameraných na služby pod vedením skúsených majstrov odbornej výchovy. Triedy školy sú vybavené PC technikou, audiovizuálnou technikou a dataprojektormi.

    V budove na Námestí SNP 14 a ulici Sokolská sú umiestnené ďalšie edukačné priestory pre štvorročné študijné odbory, dvojročné učebné odbory, dielne praktického vyučovania  pre učebné odbory a telocvičňa.

    Naša škola  má v meste  Partizánske svoju tradíciu. Pripravuje odborníkov už od roku 1939, keď škola fungovala pod názvom Baťova škola práce, v roku 1948 bola premenovaná na Podnikovú  školu práce, v roku 1960 vzniklo Odborné učilište pri ZDA, n. p. Partizánske, v roku 1979 sa premenovalo na Stredné odborné učilište obuvnícke, v roku 1992 zostalo bez prívlastku, len Stredné odborné učilište, pričom sa v roku 1995 stalo súčasťou Stredného odborného učilišťa aj Učilište pre žiakov, ktorí nemali úspešne ukončenú základnú školu. V roku 2004 došlo k spojeniu Stredného odborného učilišťa, Učilišťa, Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie do jednej školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište, Učilište, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia. Od 1.septembra 2008 nesie škola názov Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola a  Obchodná akadémia.

    Od 1.septembra 2016 mala škola názov Stredná odborná škola a od 1.septembra 2018 nesie názov Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu.


     Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

           Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

           Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

            Vytvorili sme víziu školy, ktorá hovorí, že rozvoj potenciálu každého žiaka bude smerovať k tvorbe lepšieho sveta pre nás všetkých. A aby to naši žiaci dokázali, stanovili sme si k tomu stratégiu, ktorá spočíva vo vytvorení vhodných podmienok pre rast jedinečnej osobnosti každého žiaka.                  

     Naším cieľom je VÍZIA:

    „Spolu rozvinieme Tvoj potenciál. Vytvoríš ním lepší svet.“

    Našou stratégiou je MISIA:

    „Vytvárame podmienky a priestor pre rast Tvojej jedinečnej osobnosti.“

     

    Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

    Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

    • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, a podchytenie nadaných a talentovaných jedincov,
    • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
    • podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov,
    • formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
    • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
    • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,
    • poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,

     

    Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

    a)   prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

    • uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového,  programového vyučovania a e-learningu,
    • zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá /laboratórií/, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov hlavne do budúcnosti, a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí,
    • skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, s prihliadnutím na rýchly a neustály rozvoj v tejto oblasti,
    • zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov,
    • zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,
    • rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
    • vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,
    • zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,

    •  

     b)  posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

    • rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
    • podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
    • rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

    •  

     c)   podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

    • rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,
    • rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,
    • vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
    • odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,
    • viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
    • zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu   práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
    • nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
    • presadzovať zdravý životný štýl,
    • vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
    • vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.    •  
    •  

     d)  skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

    • zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,
    • podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,
    • aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej      prípravy,
    • spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Partizánskom a celom regióne,
    • spolupracovať s podnikmi, ktoré zamestnávajú a potrebujú pracujúcich s odbornými zameraniami, na ktoré sú žiaci pripravovaní v našej škole
    • vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúsenosti a poznatky,
    • rozvíjať kontakty s vysokými školami, na ktorých absolventi našej školy môžu pokračovať v štúdiu, za účelom dobrej informovanosti o požiadavkách kladených na budúcich študentov
    • rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.    •  
    •  

     e)   zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:

    • zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
    • zrekonštruovať odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov,
    • vybudovať viacúčelové športové ihrisko,
    • zriadiť kultúrno-spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych partnerov,
    • zrekonštruovať hygienické priestory školy,
    • upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu kurzov pre učiteľov, žiakov a širokú verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,
    • využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 
    • pravidelne sa starať o úpravu interiéru a exteriéru školy

     

    Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

    • komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, telocvičňa, posilňovňa, vlastné dielne),
    • kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,
    • postavenie školy v regióne,
    • atraktivita študijných a učebných odborov,
    • uplatnenie absolventov na VŠ,
    • uplatnenie absolventov v praxi,
    • motivácia ľudí učiť sa ( odborné vzdelávanie, informačno-komunikačné technológie),
    • demokratické riadenie školy,
    • plnenie vzdelávacích cieľov,
    • tvorba a realizácia projektov,
    • zapojenosť do súťaží,
    • záujem zamestnancov o dianie v škole,
    • dopravná dostupnosť školy,
    • tradície,
    • partnerstvo s inými organizáciami, inštitúciami a firmami v okrese,
    • odborná starostlivosť o žiakov so ŠVVP inkluzívnym tímom,
    • duševná podpora pre všetkých žiakov a zamestnancov školy,
    • elektronizácia školských dokumentov a elektronická žiacka knižka.

     

     Príležitostí školy signalizujú:

     

    • prítomnosť inkluzívneho školského tímu,
    • priblíženie sa európskym štandardom,
    • možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
    • vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu,
    • širšia ponuka vzdelávacích programov,
    • podpora zo strany samosprávy, zriaďovateľa a podnikateľským prostredím.
    • zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov.

     

    Partneri Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk