Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva a korešpondencia P ADK_P
Alternatívne zdroje energie ALZ
Analytická chémia ACH
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná biológia APB
Aplikovaná ekonómia APE_P
Aplikovaná ekonómia APE_T
Aplikovaná geografia AGE
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API_P
Aplikovaná informatika API_T
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Automatizácia prípravy výroby APW
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automobily a príslušenstvo AUP
Biochémia BOC
Biológia BIO_T
Biológia BIO_V
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Biotechnológia BIT
CAD/CAM systémy CCS
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z logistiky CLG
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma CFA
Cvičná firma - praktikum CFP
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Dejiny umenia a architektúry DUA
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Diagnostika a oprávarenstvo DGO
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a podnikanie EPO
Ekonomika prevádzky ENP
Ekotoxikológia ETO
Elektrické a elektronické zariadenia motorových vozidiel EMV
Elektrické merania ELR
Elektrické pohony ELP
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELE
Elektronika motorových vozidiel EMZ
Elektropríslušenstvo ELI
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Etická výchova ETV
Farmaceutická chémia FAC
Farmakológia FAR
Figurálne kreslenie FIK
Figurálne kreslenie FIK_P
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia GEG_nepoužívať
Geografia cestovného ruchu GOR
Grafické systémy GRS_P
Grafické systémy GRS_T
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpondencia HOK_P
Hospodárska korešpondencia HOK_T
Hospodárske výpočty HVY
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hra na hudobný nástroj HNH
Chémia CHE
Chémia CHE_nepoužívať
Chémia a životné prostredie CAZ
Chemická technológia a zariadenia CTZ
Chemická výroba a zariadenia CVA
Chemické a ekonomické výpočty CEW
Chemické informácie CHN
Chemické laboratórne cvičenia CLC
Chemické výpočty CVY
Informatika INF
Informatika v ekonomike INE
Informatika v účtovníctve INU
Jazyková odborná príprava JOP
Jazyková odborná príprava v anglickom jazyku JPA
Komunikačné zručnosti KMN
Konštrukcia a modelovanie obuvi KBV
Konštrukcia a modelovanie obuvi KMO
Konštruovanie a modelovanie doplnkov KNT
Konštruovanie a modelovanie obuvi KMO
Konštruovanie a modelovanie obuvi KMO_P
Kontrola a meranie KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Kreslenie a modelovanie KRL
Latinský jazyk LAT
Logistika v doprave LVD
Logistika výroby LOV
Manažment MNZ
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Marketing MKT
Marketingová komunikácia a propagácia MKG
Matematika MAT
Materiály MTE
Mechanika MEC
Mechatronika MNK
Merania v automatizačnej technike MZT
Merania v strojárstve MSA
Metodika edukačných činností ECM
Metodika hudobnej výchovy MHU
Metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
Metodika telesnej výchovy MTN
Metodika výtvarnej výchovy MVR
Metódy sociálnej práce MSP
Mikrobiológia MBI
Náboženská výchova NBV
Náuka o materiáloch NAM
Náuka o spoločnosti NAS
Navrhovanie NAV
Navrhovanie NAV_P
Nemecký jazyk NEJ
Neziskové organizácie NZO
Občianska náuka OBN
Obchodná administrátiva OHO
Obchodná prevádzka OCH
Odborná prax PRX
Odborný výcvik OVY
odevná výroba OEV
Odevná výroba OEV
Odpadové hospodárstvo ODY
organizácia odevnej výroby ORG
Organizácia odevnej výroby ORG
Pedagogika PED
Počítačová podpora logistiky XPL
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podnikateľské zručnosti PUL
Podniková ekonomika POE
Potraviny a výživa PWY
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Právo v cestovnom ruchu PCU
Prax PXA
Prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
Priemyselná elektronika PML
Priemyselny marketing PMR
Programovanie PRO
Psychológia PSY
Psychológia práce a trhu PPU
Psychológia predaja PSD
Psychológia trhu PHU
Regionálna gastronómia REG
Riadenie kvality RKV
Riadiace systémy RIS
Ročníkový projekt RPJ
Ročníkový projekt RPJ_nepoužívať
Ruský jazyk RUJ
Seminár odbornej praxe SDB
Skúšanie obuvníckych materiálov SSO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SRH
Sociálna pedagogika SCG
Sociálna práca so zdravotne postihnutými a starými ľuďmi SPZ
Sociálna psychológia SCP
Sociálno-právna ochrana SCR
Sociálno-právna starostlivosť SPS
Sociálno-psychologický výcvik SCV
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM_nepoužívať
Spoločenská komunikácia KMM_P
Spoločenská komunikácia KMM_T
Spoločenská výchova SVY
Správanie Spr
Sprievodcovská činnosť SPC
Sprievodcovstvo v cestovnom ruchu SWC
Stavba automobilov SAU
Stolovanie STO
Strojárska konštrukcia STC
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Suroviny SUR
Špeciálna pedagogika SPP
Technická diagnostika TDG
Technická diagnostika TDG_nepoužívať
Technická grafika TEG
Technická grafika TEG_nepoužívať
Technická mechanika TNI
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické materiály TMA
Technické merania TIC_P
Technické merania TIC_T
Technické prostriedky logistiky TDL
Technické prostriedky logistiky TPL
Technika administratívy TEA
Technika administratívy v obchode TIO
Technika obsluhy TOB_P
Technika obsluhy TOB_T
Technika prevádzky TPY
Technika prostredia TCP
Technológia TEC
Technológia liekových foriem TFL
Technológia montáže a opráv TOO
Technológia opráv TOP
Technológia životného prostredia TZM
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova s metodikou TVM
Telovýchovno-výcvikový kurz TVK
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Toxikológia TOX
Tvorivá dramatika TDA
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo a štatistika UCS
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do makroekonómie - seminár UMS
Úvod do sveta práce USP
Výcvik komunikačných zručností VCK
Výroba koženej galantérie VOZ
výroba obuvi VYO
Výroba obuvi VOB
Výrobná technológia VYG
Výtvarná príprava VPR
Využitie elektrickej energie VYU
Základy automatizácie ZYA
Základy ekonomiky ZAN
Základy elektrotechniky ZAE
základy fotografovania ZAF
Základy logistiky ZKG
Základy podnikania ZPD
Základy práva ZYP
Základy programovania ZAP
Základy strojárstva ZLR
Základy technológie ZTG
Základy výroby ZDV_nepoužívať
Základy výroby ZVD
Základy výživy ZYV
Zariadenie prevádzok ZRP
Zručnosti pre úspech UAZ

© aScAgenda 2022.0.1310 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria