• Ochrana osobných údajov

     • IS pedagogická dokumentácia

     • Informácia o spracúvaní osobných údajov

      Pre informačný systém: IS pedagogická dokumentácia

      Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

      Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

      Identifikačné a kontaktné údaje:

      Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske, sídlo Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske, IČO: 50424891 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

      Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

      dpo5@proenergy.sk

      1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

      Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie evidencie detí, žiakov a ich zákonných zástupcov.

      Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 11 ods. 6. písm. a) a písm. b) Zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

       

      Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

      Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

      1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

      Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: žiaci a ich zákonní zástupcovia.

       

      Rozsah spracúvaných osobných údajov detí a žiakov: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

       

      Rozsah spracúvaných osobných údajov zákonných zástupcovdetí alebo žiakov: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

      1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

      Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

       

      Orgány miestnej štátnej správy v školstve a samosprávneho kraja,

      Zriaďovateľ školy,

      Štátna školská inšpekcia,
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

      Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Iný oprávnený subjekt

      všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

      So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

      1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

      Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

      1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

      Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne).

      1. Doba uchovávania osobných údajov

      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, podľa osobitného predpisu, ak tieto osobné údaje nie sú súčasťou dokumentácie s trvalou dokumentárnou hodnotou.

      1. Profilovanie

      Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

      1. Práva dotknutej osoby

      Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: spojskolape@spspart.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

      1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

      Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia sa dotknutá osoba nebude môcť zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jej nebude umožnené plnenie povinnej školskej dochádzky podľa Zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.