• Školský parlament (do 31.12.2021 žiacka školská rada)

     • Školský parlament

     • Školský parlament, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke  a vedeniu školy.

      Prostredníctvom školského parlamentu majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

      Žiaci si prostredníctvom školského parlamentu trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

      Poslanie Školského parlamentu:

       

      1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušoval iné zákony platné v Slovenskej republike.
      2. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

        

      Koordinátorka školského parlamentu: Mgr. Zuzana Gergelová

       

       

      Členovia Školského parlamentu šk. rok.  2023/2024

      Predsedníčka školského parlamentu:

      Michaela Sliacka 3.A

       

      Podpredsedníčka školského parlamentu:

      Sára Kopčeková 2.B

      Členovia Školského parlamentu

      1. Simona Belianská 2.B
      2. Lucia Kotlárová 1.A
      3. Timotej Nechala 4.A
      4. Jakub Žilinka 2.C
      5. Michaela Škríbová 3.B
      6. Matej Hanzel 1.E
      7. Maroš Grác 1.B
      8. Martin Chochula 3.A
      9. Viktória Lancíková 3.B
      10. Simon Šufliarský 1.E
      11. Martin Čavoj 3.C
      12. Lukáš Chromík 2.C
      13. Marián Pihýk 1.C
      14. Ema Duchovičová 1.D
      15. Martin Belianský 2.A
  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk