• Školský parlament (do 31.12.2021 žiacka školská rada)

     • Charakteristika školského parlamentu

     •  

       

      Školský parlament je poradným a iniciačným orgánom školy, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy.

       

      Úlohy školského parlamentu:

      •  vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
      • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviska a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
      •  volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

       

      Školský parlament umožňuje svojim členom osobný rozvoj a budovanie rôznorodých kompetencií:

      komunikačných, organizačných, líderských a spoločenských.

       

      Predsedníčka školského parlamentu:  Patrícia Fodorová (III.B)

      Podpredseda školského parlamentu:  Štefan Janžo (IV.A)

      Koordinátorka školského parlamentu: Ing. Mgr. Mária Tomašovičová