• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie 

    • O kariéru vášho dieťaťa sa postaráme.

      

     Duálne vzdelávanie je jedinečný systém účinnej spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom. V reálnych prevádzkach študent vykonáva prax alebo odborný výcvik priamo vo firme alebo v zariadení. Certifikovaní pracovníci sa po celý čas venujú každému študentovi, aby dosiahol čo najlepšie výsledky. Teoretické vzdelávanie duálnych študentov prebieha v škole. Výhodou je, že žiak sa pripravuje na budúce povolanie tam, kde má možnosť v budúcnosti sa aj zamestnať.

      

     Kvalifikácia absolventa:

     Vďaka absolvovaniu praxe priamo u našich zmluvných zamestnávateľov, je študent okamžite po ukončení duálneho štúdia kvalifikovaným pracovníkom, pripravený pracovať v prevádzke.

      

     V porovnaní s klasickým štúdiom študent získa skúsenosti z týchto oblastí:

              • komunikácia so špičkovými odborníkmi

              • pracovné zručností

              • pracovné návyky a pracovná morálka

       • tvorba priorít a efektivita v práci

              • práca v tíme

              • technologické minimum

              • práca v dobrom kolektíve

              • rozpoznávanie druhov materiálov ich charakteristických vlastností, spôsob a postup obrábania

      

     Priebeh praktického vyučovania:

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa alebo priamo vo výrobnom procese.

      ​​​​​​​

     Priebeh teoretického vyučovania:

     Naša škola zapojená v duálnom vzdelávaní má triedy pre „dualistov“, kde sa študenti učia teóriu, ktorú aplikujú v praxi u zamestnávateľa.

      

     Ukončenie štúdia :

     Absolvent duálneho vzdelávania ukončí štúdium záverečnou skúškou, čí, dosiahne úplné stredné vzdelanie, alebo maturitnou skúškou, čím dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie.

     Po nadobudnutí úplného stredného odborného vzdelania, je pripravený na konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorú vyštudoval a má perspektívu kariérne rásť, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokej škole (STU Bratislava, SPU Nitra, STU Trnava, ŽU Žilina ale aj na iných vysokých školách na Slovensku i v zahraničí)

      

     Benefity duálneho vzdelávania :

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka v reálnom prostredí.

     Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah , podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

     Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou, materiálnym a finančným zabezpečením žiaka.

     Žiak získava benefity ako zamestnanec spoločnosti – ochranné pracovné oblečenie, obutie, stravu, dopravu na pracovisko, vreckové podľa prospechu, dochádzky a podľa výkonu v produktívnej práci.

     ​​​​​​​​​​​​​​

     Ďalšie významné benefity získané žiakom :

     • možnosť, kde si žiak vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie

      nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa

      osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese

      výučba na nových najmodernejších technológiách

      plynulý prechod po skončení štúdia do pracovného procesu

     ​​​​​​​ 

     Finančné zabezpečenie :

              • podnikové štipendium podľa ročníka a prospechu a možnosť odmeny za produktívnu prácu

      

     Absolvovanie praxe alebo odborného výcviku je možné u našich partnerov,  zamestnávateľov aj MIMO SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA.

     Škola umožňuje svojim žiakom študijných i učebných odborov vykonávať prax, alebo odborný výcvik, na základe zmluvných vzťahov, priamo v prevádzkach výrobných spoločností, zariadení. Žiaci si často sami hľadajú pracoviská, súvisiace s ich odborom štúdia, pre vykonávanie praxe alebo odborného výcviku, čo im býva umožňované.

     Zoznam partnerov školy v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2023/2024:

     • Autocompany s. r. o.
     • SPAREX Slovakia Plus s. r. o.
     • ZKW Slovakia, s. r. o.
     • UNIPAS spol. s r. o.
     • VELUX SLOVENSKO s.r.o.
     • MicroStep s.r.o.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     Zoznam partnerských stredísk a pracovísk praktického vyučovania šk.roku 2023/2024

     • Reštaurácia Salaš, Partizánske
     • Reštaurácia AZUL, Partizánske
     • AQUALAND, Kúpeľná 103, Malé Bielice
     • Esko – SSSSS s.r.o, Pažiť – p. Súlovská, prevádzka: Hrnčírikva ul. 229/15, Partizánske
     • DOMOV n.o.,  Partizánske, Nádražná 649/6
     • Reštaurácia VERDE, Pribinova 73,3, 955 01 Topoľčany
     • Centrum sociálnych služieb – Partizánske, Škultétyho 653/20
     • Penzión Kardinál, Ján Korec, Veľké Uherce 310
     • Základná škola,  Veľké Uherce
     • Reštaurácia Afrodita, Prievidzská 406/30, 972 46 Čereňany
     • SPRE, s.r.o, Staničná reštaurácia Tábor, Partizánske
     • Marián Danihel DEAL, 958 04 Partizánske
     • ELEKTREX – Ján Vrábel, 958 41 Veľké Uherce 318
     • Velux, Malobielická, Malé Bielice, 958 04 Partizánske
     • MicroStep, spol.s.r.o., Nitrianska 1773/120, Partizánske
     • Autocompany, Roman Vlčko, Pažiť 177, Pažiť
     • Zero six – autoservis, Šípok
     • Q- service – Brodzany, p. A.Slivka
     • Final – CD Peugeot Partizánske, Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk