• Duálne vzdelávanie

    • Duálne vzdelávanie 

    • O kariéru vášho dieťaťa sa postaráme.

      

     Duálne vzdelávanie je jedinečný systém účinnej spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom. V reálnych prevádzkach študent vykonáva prax priamo vo výrobe. Certifikovaní pracovníci sa po celý čas venujú každému študentovi, aby na praxi dosiahol čo najlepšie výsledky. Duálny študent nie je ukrátený o žiadne teoretické vedomosti, pretože zo školy „vynechá“ len týždeň praxe a celú povinnú prax absolvuje priamo vo firme. Výhodou je, že žiak praxuje tam, kde bude vykonávať svoje povolanie.

      

     Kvalifikácia absolventa :

     Vďaka absolvovaniu praxe priamo u našich zmluvných zamestnávateľov, je študent okamžite po ukončení duálneho štúdia kvalifikovaným pracovníkom, pripravený pracovať v prevádzke.

      

     V porovnaní s klasickým štúdiom študent získa skúsenosti z týchto oblastí:

              • komunikácia so špičkovými odborníkmi

              • pracovné zručností

              • pracovné návyky a pracovná morálka

              • tvorba priorít a efektivita v práci

              • práca v tíme

              • technologické minimum

              • práca v dobrom kolektíve

           • rozpoznávanie druhov materiálov ich charakteristických vlastností, spôsob a postup obrábania

      

     Priebeh praktického vyučovania :

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa alebo priamo vo výrobnom procese.

      

     Priebeh teoretického vyučovania :

     Naša škola zapojená v duálnom vzdelávaní má triedy pre „dualistov“, kde sa študenti učia teóriu, ktorú aplikujú v praxi u zamestnávateľa.

      

      

     Ukončenie štúdia :

      

     Absolvent duálneho vzdelávania ukončí štúdium záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, čím dosiahne úplné stredné vzdelanie.

     Je pripravený na konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorú vyštudoval a má perspektívu kariérne rásť, prípadne pokračovať v štúdiu na vysokej škole (STU Bratislava, SPU Nitra, STU Trnava, ŽU Žilina ale aj na iných vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.)

      

     Benefity duálneho vzdelávania :

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka v reálnom prostredí.

     Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah , podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

     Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou, materiálnym a finančným zabezpečením žiaka.

     Žiak získava benefity ako zamestnanec spoločnosti – ochranné pracovné oblečenie, obutie, stravu, dopravu na pracovisko, vreckové podľa prospechu, dochádzky a podľa výkonu v produktívnej práci.

      

     Ďalšie významné benefity získané žiakom :

     • možnosť, kde si žiak vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí        praktické vyučovanie

      nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa

      osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese

      výučba na nových najmodernejších technológiách

      plynulý prechod po skončení štúdia do pracovného procesu

      

     Finančné zabezpečenie :

              • podnikové štipendium podľa ročníka a prospechu (napríklad 40€, 70€, 100€, 130€)

             • odmena za produktívnu prácu (60% hrubej hod. mzdy)

      

      

     Absolvovanie praxí a odborných výcvikov u našich partnerov – zamestnávateľov – mimo duálne vzdelávanie :

     Škola umožňuje svojim žiakom študijných i učebných odborov vykonávať prax, na základe zmluvných vzťahov, priamo v prevádzkach výrobných spoločností. Žiaci si často sami hľadajú pracoviská, súvisiace s ich odborom štúdia, pre vykonávanie praxe alebo odborného výcviku, čo im býva umožňované.

      

     Zoznam partnerov školy v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2022/2023:

      

     Assmann wsw components k. s.

     Autocompany s. r. o.

     Gabor spol s r. o.

     Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o.

     Sparex Slovakia Plus, spol. s r. o.

     ZKW Slovakia, s. r. o.

     Unipas spol. s r. o.

     Bulding Components-SK s. r. o. – VELUX.sk