• Koncepcia rozvoja školy

    • Textová podstrana

    • Koncepcia rozvoja Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu

     pre roky 2022 – 2026

     I.                   Úvod

                     Naplnenie hlavného poslania školy - poskytovanie kvalitného vzdelávania - si vyžaduje vytýčiť určitý smer, na základe ktorého sa má naša škola rozvíjať, postupovať a napredovať. Z toho dôvodu sme si vytvorili Víziu školy, ktorá hovorí, že rozvoj potenciálu každého žiaka bude smerovať k tvorbe lepšieho sveta pre nás všetkých. A aby to naši žiaci dokázali, stanovili sme si k tomu stratégiu, ktorá spočíva vo vytvorení vhodných podmienok pre rast jedinečnej osobnosti každého žiaka.                  

      

     Naším cieľom je VÍZIA:

     „Spolu rozvinieme Tvoj potenciál. Vytvoríš ním lepší svet.“

      

     Našou stratégiou je MISIA:

     „Vytvárame podmienky a priestor pre rast Tvojej jedinečnej osobnosti.“

      

     Pri tvorbe vízie a misie školy vychádzame z nasledovných dokumentov:

     ·         zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     ·         rezortné predpisy, vyhlášky, smernice a nariadenia MŠ SR,

     ·         koncepcia rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Trenčianskom  samosprávnom kraji,

     ·         programové dokumenty EÚ,

     ·         Koncepcia eliminácie ohrozenia žiakov školským neúspechom,

     ·         rozloha a poloha okresu, ponuky  zamestnávateľov , návrhy rodičov, žiakov a  orgánov školy,

     ·         návrhy stavovských a iných profesijných organizácií k vzdelávaniu žiakov,

     ·         štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program a iné.

        

      

     II.   Analýza súčasného stavu školy:

     K 15.9.2021 nastúpilo do Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu 501 žiakov denného, nadstavbového a pomaturitného štúdia  v 13 učebných a študijných odboroch v 24 triedach. V škole momentálne pracuje  54 pedagogických zamestnancov, 2 odborní zamestnanci, 3 pracovníci v rámci inkluzívneho tímu a 1 digitálny koordinátor v rámci projektu. Nepedagogických  zamestnancov v škole je 30. Ďalších 9 zamestnancov pracuje v škole v rámci obojstrannej dohody.

      

     Tabuľka 1: Vývoj počtu tried a žiakov v jednotlivých školských rokoch:

     Školský rok

     2017/2018

     2018/2019

     2019/20

     2020/21

     2021/2022

     celkový počet žiakov

     445

     452

     448

     453

     501

     počet žiakov

     do 1. ročníka

     123

     150

     149

     147

     191

     počet tried

     21

     21

     21

     21

     24

      

      

     III.   SWOT analýza školy

     Silné stránky školy:

     ü  postavenie školy v regióne,

     ü  atraktivita študijných a učebných odborov,

     ü  uplatnenie absolventov na VŠ,

     ü  uplatnenie absolventov v praxi,

     ü  motivácia ľudí učiť sa ( odborné vzdelávanie, informačno-komunikačné technológie),

     ü  demokratické riadenie školy,

     ü  plnenie vzdelávacích cieľov,

     ü  tvorba a realizácia projektov,

     ü  zapojenosť do súťaží,

     ü  záujem zamestnancov o dianie v škole,

     ü  dopravná dostupnosť školy,

     ü  tradície,

     ü  partnerstvo s inými organizáciami, inštitúciami a firmami v okrese,

     ü  odborná starostlivosť o žiakov so ŠVVP inkluzívnym tímom,

     ü  duševná podpora pre všetkých žiakov a zamestnancov školy,

     ü  elektronizácia školských dokumentov a elektronická žiacka knižka.

      

     Slabé stránky školy:

     ·         materiálno – technické vybavenie školy,

     ·         spolupráca rodičov so školou,

     ·         imidž školy.

      

     Šance – príležitosti pre školu:

     ü  prítomnosť inkluzívneho školského tímu,

     ü  priblíženie sa európskym štandardom,

     ü  možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,

     ü  vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu,

     ü  širšia ponuka vzdelávacích programov,

     ü  podpora zo strany samosprávy , zriaďovateľa a podnikateľským prostredím.

      

     Riziká – ohrozenia pre školu:

     ·         obmedzenie pre prijímanie žiakov v jednotlivých odboroch,

     ·         znižujúca sa vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,

     ·         hodnotenie škôl iba na základe vzdelávania a zanedbanie výchovnej stránky,

     ·         sekularizácia spoločnosti a s tým súvisiaci pokles záujmu o duchovné a morálne hodnoty,

     ·         nereflektovanie na súčasný stav v spoločnosti,

     ·         zhoršovanie sa pracovných a sociálnych návykov žiakov pri dištančnom vzdelávaní,

     ·         nereflektovanie na meniace sa podmienky pracovného trhu,

     ·         kríza učiteľskej profesie,

     ·         odbornosť vzdelávania,

     ·         nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,

     ·         znižujúci sa záujem rodičov o výchovno-vyučovacie výsledky svojich detí,

     ·         nárast počtu žiakov so ŠVVP,

     ·         nesystematické legislatívne zmeny v školstve,

     ·         ohrozenie mládeže vonkajšími vplyvmi.

     IV. Hodnoty školy

     Na našej škole kladieme dôraz na:

     ü  individuálny prístup a orientáciu na osobnosť žiaka,

     ü  princípy inklúzie a podporu jedinečnosti, nie odlišnosti,

     ü  pozitívny prístup: „Rastie to, čomu venujeme pozornosť“,

     ü  rozvoj životných zručností potrebných na budovanie zdravého vzťahu k sebe aj k ostatným,

     ü  schopnosť efektívne komunikovať, byť tolerantný a empatický, aktívne počúvať a mať zdravé sebavedomie,

     ü  samostatné, kritické a tvorivé myslenie,

     ü  schopnosť prebrať zodpovednosť za svoje konanie, rozhodovať sa, vytvárať si vlastný názor a stať sa flexibilný a odolný voči záťaži.

     V rámci plnenia hodnôt školy bol v roku 2021 v našej škole zavedený program 7 návykov skutočne efektívnych ľudí z dielne S. R. Covey jednak medzi žiakmi, ale i zamestnancami školy. Program slúži pre osobnostný rast žiakov i zamestnancov školy a je jedným z pilierov tzv. mäkkých zručností u ľudí.

      

     V.                Návrh na zlepšenie súčasného stavu

      

     1.      Pokračovať vo všetkých úspešných a preverených projektoch a aktivitách.

      

     2.      Pokračovať v premene tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby pedagógov

     -          zefektívniť riadenie školy (implementovať  do riadenia školy systém manažérskej kvality tzv. CAF systém),

     -          zlepšiť odborné a jazykové kompetencie pedagogických zamestnancov - komunikačné a odborné zručnosti potrebné zo strany zamestnávateľov (krátkodobé školenia v spolupracujúcich firmách, podpora z rozvoj  talentov a silných stránok pedagogických a vedúcich zamestnancov),

     -          rozvíjať mäkké zručnosti u pedagogických a vedúcich zamestnancov,

     -          pripraviť pedagogických zamestnancov na zmeny z hľadiska využívania inovatívnych metód vo vyučovacom procese,

     -          zvýšenie úrovne digitálnych zručností u pedagogických a vedúcich zamestnancov .

      

     3.      Pokračovať v premene tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby žiakov

     -          pokračovať v projektoch zameraných na využívanie soft skills u žiakov, identifikovať a rozvíjať silné stránky a talent u žiakov,

     -          zlepšiť klímu školy vo vzťahu ku žiakom (vytvorenie bezpečného prostredia pre žiaka),

     -          zamerať sa na aktivity podporujúce prípravu žiakov pre život (zavedenie metódy sprevádzania a koučovanie do vyučovacieho procesu),

     -          zvýšenie úrovne digitálnych zručností žiakov na úrovni ECDL v študijných odboroch, zvýšenie úrovne digitálnych zručností základného modulu v učebných odboroch,

     -          vytvoriť podmienky na vzdelávanie nadaných žiakov (stáže u zamestnávateľov prosperujúcich firiem),

     -          vytvoriť podmienky na vzdelávanie integrovaných žiakov (....................

     -          zavedenie dvojročného učebného odboru 2982 F - potravinárska výroba pre lepšie uplatnenie týchto žiakov na trhu práce.

      

     4.      Vytvoriť podmienky pre participáciu mládeže na samospráve školy

     -          podporovať činnosť Žiackej školskej rady a umožniť im vplyv na chod vecí a prijímanie rozhodnutí,

     -          podporovať aktivity na vzdelávanie mladých lídrov a koordinátorov ŽŠR,

     -          vytvoriť dobrovoľnícky program pre žiakov.

      

     5.      V rámci premeny tradičnej školy na modernú s dôrazom na potreby ostatných zamestnancov

     -          zlepšiť pracovnú klímu zamestnancov s dôrazom na budovanie dôvery.

      

     6.      Zvyšovať kultúru školy v zmysle váhy a vážnosti tradícií.

      

     7.      Pokračovať v zabezpečovaní materiálno technického vybavenia školy.

      

     8.      Dokončiť rozpracované projekty zamerané na modernizáciu priestorov školy.

      

     9.      Zrealizovať výmenu okien a obvodového plášťa budovy SNP 14.

      

     10.  Vytvorenie ďalších oddychových zón pre žiakov i vyučujúcich, posilňovne pre žiakov a zamestnancov.

      

     11.  Zlepšiť spoluprácu medzi školou a rodičmi, vtiahnuť ich do diania v škole.

      

      

     12.  Uskutočniť revitalizáciu externých priestorov - školského dvora, výsadba zelene a oplotenia školy.

      

      

     13.  Zriadenie podnikateľskej činnosti ako ďalšieho zdroja príjmov.

      

     V Partizánskom,  2021                        

      

                                                                                Ing. Katarína Hartmannová MBA

                                                                                             riaditeľka školy

      

      

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk