• Novinky

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2023

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2023 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

        

       Časť pozemku parc. č. 2620/3 (odstavná plocha vo dvore – v počte 18 miest, vhodné na parkovanie o celkovej výmere 247,15 m²), zapísaného na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske.

        

       Parkovacie miest          Dĺžka          Šírka                       Plocha spolu (v m2)

       č. 1                                    7,70            4,50                                  34,65

       č. 2-9                                5,00            2,50              12,50 / jedno parkovacie miesto

       č. 11-17                             5,00           2,50              12,50 / jedno parkovacie miesto

       č. 19-20                            5,00           2,50              12,50 / jedno parkovacie miesto

       Spolu                                                                                        247,15

        

       Záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť len jedno číslo odstavnej plochy (jedno číslo parkovacieho miesta), záujemca o prenájom je oprávnený prenajať si len jednu odstavnú plochu, t.j. jedno parkovacie miesto.

        

       Odstavnú plochu (parkovacie miesto) je možné obsadiť len jedným vozidlom a nahlásiť k nemu jednu ŠPZ.

        

       Záujemca o prenájom (budúci nájomca) nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe.

        

       Vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme.

        

       Odstavná plocha vo dvore školy, vhodná na parkovanie, nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu. Taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

        

       Budúci nájomca podpisom zmluvy o prenájme stráca nárok vymáhať od prenajímateľa odškodné za poškodený majetok spôsobený v rámci vonkajších priestorov školy. 

        

       Oslovení budú iba tí záujemcovia, ktorí budú úspešní v rámci zámeru priameho nájmu, resp. predložia najvyššiu cenovú ponuku.

        

       2. Minimálna cena nájmu: 15,00 € / 1 parkovacie miesto / mesiac

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.2.2023 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 21.2.2023 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: doba určitá - 1 rok, od 1.3.2023 do 28.2.2024

        

       5. Žiadosti o prenájom s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/mesiac za konkrétne parkovacie miesto, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

        

       „Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 30.1.2023

        

        

                                                                                                             Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                                          riaditeľka školy

      • Výtvarná súťaž priniesla Miške Zázikovej 1. miesto!

      • "Vidieť chudobných okolo seba" - sociálne náročnú tému spracovala vo svojej výtvarnej práci študentka odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo Michaela Záziková z II.B v rámci predmetu metodika výtvarnej výchovy. Originálny pohľad na problematiku, výstižný názov práce "Pokrčený život" a zvolená výtvarná technika jej priniesli 1. miesto v celodiecéznej súťaži Banskobystrickej diecézy v kategórii stredné školy. Miška, blahoželáme!

      • Obchodná verejná súťaž č. 1/2023

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

        

       vyhlasuje

        

       obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

        

       Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,                                                                  Námestie SNP 5, Partizánske

       Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová – riaditeľka školy

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

       IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

       IČO:                           50424891

       DIČ:                           2120341509

       Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                          K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

        

       Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme:

       1. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné           č. 224, postavenej na parcele č. 2620/1
       2. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 180/14, súpisné č. 180, postavenej na parcele č. 3238/1

        

       Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

        

       Minimálna výška nájomného: 33,20 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne.                       

       V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

       V mesiacoch júl a august bude nápojový automat odpojený od elektrickej energie a prívodu vody.

        

       Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 1 rok.

        

       Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5

       958 01 Partizánske

        

       v termíne do 30.01.2023 do 09.00 hod.

        

       Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

        

       Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

       Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

       a) identifikačné údaje uchádzača:

       • u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
       • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

       b) súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

       c) bankové spojenie uchádzača

       d) navrhovaná výška nájomného za m2/rok

        

       Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

        

       Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                                     e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

       Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

       Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

        

       Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

       • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na internetovej stránke školy, rovnako tak aj na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,
       • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky. 

        

        

       V Partizánskom, 5.1.2023

        

        

        

        

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                                riaditeľka školy 

        

      • BÁSEŇ V ŠTÚROVČINE

      • V rámci Týždňa vedy a techniky ( 4.11.2022  - 13.11.2022)  pripravil   Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave  súťaž  –

       BÁSEŇ V ŠTÚROVČINE.

       Do súťaže bolo prihlásených 150  básní z celého Slovenska.

       Na záverečné vyhlásenie výsledkov  sme čakali mesiac, ale oplatilo sa.

       Z celého Slovenska bolo odmenených vecnými cenami 12 básní a hneď dve miesta obsadili šikovné študentky SOŠ J.A. Baťu –  Lucia Benková II.D a   Vladimíra Pravdová III.D.

       Zúčastneným autorkám  ďakujeme za účasť v súťaži a želáme veľa

       podnetných chvíľ pri básnickej tvorbe!

        

       https://www.juls.savba.sk/attachments/basen/vyherne-basne.pdf

      • Mať srdce „na správnom mieste“

      • Dňa 21. 12. 2022 sa v našej škole už tradične  uskutočnil charitatívny vianočný bazár. Išlo o veľmi vydarenú akciu. Žiaci školy ponúkali rôznorodý sortiment výrobkov, ktoré si pripravili spolu so svojimi vyučujúcimi. Predvianočnú atmosféru dotvárali koledy v podaní žiakov                I. B a II. B triedy v doprovode  učiteľa hudobnej výchovy pána Tureka. Výťažok z bazára - v sume 1 100 eur a darčeky v podobe hračiek a sladkostí, si prišla osobne prevziať sociálne odkázaná rodina z Ostratíc (stará mama, spolu s dvoma malými vnučkami, ktoré jej boli zverené do starostlivosti).

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnej príprave bazára, výrobe výrobkov, ich predaji, ale aj tým, ktorí si výrobky zakúpili.  Veríme, že v nás bude ešte dlho rezonovať dojatie starej mamy, ktorá pre slzy len ťažko hľadala  slová.  Na vianočné prázdniny sme odchádzali s pocitom,  že našim pričinením aj táto, pre mnohých z nás dovtedy neznáma rodina, prežije krásne sviatky.

      • Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve

      • Dňa 23.novembra 2022 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici. Našu školu reprezentovali žiaci Ľubomír Bátora zo 4.C v kategórii S, kde preukazoval svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastky a vypracovaní technickej dokumentácie a obsadil 2. miestoSamuel Kučera zo 4.C súťažil v kategórii C, ktorá je zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológii CNC, taktiež obsadil 2. miesto. V kategórii A reprezentoval našu školu Peter Priadka z 3.A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

       Chlapcom srdečne gratulujeme!

      • ❄️👼🏼Vianočné medovníčky pre maškrtných 🎅🎄

      • Naši žiaci na praxi nelenia a s láskou pečú a zdobia medovníčky pre všetkých, čo majú radi vianočnú atmosféru a vôňu.

       Preto ak si chcete túto dobrotu vychutnať, môžete si ju zakúpiť v reštaurácií Educa.

       100g balenie medovníčkov stojí len 1,50€ 

      • Olympiáda ľudských práv

      • Po niekoľkoročnej prestávke sa na našej škole 8.12.2022 uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Keďže bolo prerušené vyučovanie, realizovalo sa online formou.

       Žiaci preukázali dobré vedomosti z oblasti ľudských práv a presvedčili, že sa v problematike vedia orientovať.

       Pochvala patrí najmä:

       Michalovi Tóthovi z 2.A

       Matejovi Zubákovi z 2.C

       Lucii Matejovičovej zo 4.A.

      • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      • Dňa 9.12.2022 sa konal 15. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 2022/2023.

       Školské kolo prebehlo online formou s nasledovnými výsledkami:

       1. miesto: Patrícia Fodorová, IV.B

       2. miesto: Linda Bezáková, IV.B

       3. miesto: Adam Gašparovič, IV.C

       3. miesto: Monika Gašparovičová, III.A

       VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME!

      • Želania sa plnia už pred Vianocami

      • Osud Antigony, ktorú nezastaví nič, ani riziko jej záhuby, mali možnosť  9. decembra sledovať, nie len naši žiaci či pedagogický zbor, ale aj ich príbuzní a priatelia. Návšteva hlavného mesta Bratislavy ponorenej do pokojnej vianočnej atmosféry premení každý príbeh na kúzelný, aj keď nemá šťastný koniec .

        

       Viac ako stodvadsať tragédii, sedem zachovaných a z nich jedna hovorí príbeh o obeti, autoritatívnej moci, ilegálnom pochovaní, či nepochovaní brata a o spore Antigony s vládcom Kreónom. Sofokles napísal dielo, ktoré dnes stvárnili herci ako sú Ján Koleník, Petra Vajdová, Ivana Kuxová, Gabriela Dzuríková a mnoho ďalších. Celé predstavenie dotvára spev Katarzie, ktorej texty zachytávajú obraz dnešnej doby.

        

       Vianočný zázrak sa stal štyrom žiačkam našej školy, ktorým Ján Koleník prezdielal ich fotky v príbehoch na svojom Instagrame. Radosť, úsmev na tvári a v mysli slová Antigony. Pretože, nie len na Vianoce je láska silnejšia ako nenávisť.

        

       Karolína Kuklová, 2. B

      • Nový odbor v našej škole

      • 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

       4 ročný študijný odbor pre chlapcov aj dievčatá s kladným vzťahom k životnému prostrediu.

       Podmienky prijatia: prijímacie skúšky z profilových  predmetov slovenský jazyk  a literatúra a matematika + výsledky bodov za známky z profilujúcich predmetov zo základnej školy (2. polrok 8. ročníka a 1. porlok 9. ročníka) a výsledky  celosvenskom testovaní žiakov „Testovanie 9 – 2022“.

       Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

       Profilové vedomosti a zručnosti z predmetov: biológia, aplikovaná biológia, ekológia, chémia, technológia životného prostredia, monitorovanie životného prostredia, krajina a životné prostredie, legislatíva v životnom prostredí, aplikovaná geografia.

       Možnosti uplatnenia absolventa: v štátnej správe životného prostredia, technik – technológ životného prostredia, v kontrolných laboratóriách zameraných na analýzu životného prostredia, možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

      • Rada mladých

      • Študenti SOŠ J.A. Baťu a Gymnázia v Partizánskom prijali pozvanie primátora doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD. Predmetom stretnutia bolo založenie poradného orgánu – Rady mladých, pôsobiaceho pod záštitou primátora mesta. Hlavným zámerom je rozvinúť vzájomnú spoluprácu stredných škôl s mestom a podporiť participáciu mladých ľudí na dianí v Partizánskom. Študentom oboch škôl držíme palce pri realizovaní mnohých úspešných projektov a aktivít.

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk