• Novinky

      • Pozor!!! Dôležitý oznam pre všetkých žiakov!!!

      • Od pondelka 12.10.2020 prejde naša škola do dištančného vzdelávania. To znamená, že zajtra do školy neprídete a budete čakať na ďalšie pokyny, ktoré budú zverejnené na edupage. Od utorku 13.10.2020 bude vytvorený mimoriadny rozvrh až do odvolania dištančného vzdelávania v trvaní 5 vyučovacích hodín, ktoré budú prebiehať cez edupage alebo on line formou podľa pokynov vyučujúcich. Dištančné vzdelávanie a odovzdávanie úloh počas neho je pre každého žiaka povinné, podmienky klasifikácie zverejníme na edupage. Prax počas dištančného vzdelávania je pozastavené, všetci žiaci podstupujú dištančné vzdelávanie teoretickou formou. Dištančné vzdelávanie platí aj pre žiakov nadstavbového štúdia. Obedy žiakov budú automaticky odhlásené až do ukončenia mimoriadnej situácie. Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

        

      • Adaptačný týždeň

      • V období 7. – 14. septembra absolvovali žiaci prvých ročníkov adaptačný kurz pod vedením školskej psychologičky Mgr. Miroslavy Masarikovej a sociálnej pedagogičky Mgr. Zuzany Gergelovej. Vypočuli si prednášky o histórii našej školy a živote J. A. Baťu v podaní školskej kariérnej poradkyne Ing. Márie Tomašovičovej, dozvedeli sa tiež o efektívnych spôsoboch učenia. Žiaci a žiačky sa vzájomne spoznali v rámci školského kolektívu a dozvedeli sa niečo nové o spolužiakoch aj o triednych učiteľkách pomocou komunikačných aj pohybových aktivít. Spoločne absolvovali prehliadku školy a každý kolektív si určil pravidlá triedy. Veríme, že si počas pár dní užili zábavu, uvoľnili sa a prekonali počiatočné bariéry. O spokojnosti svedčia fotky a spätná väzba od žiakov.

      • Maturitné skúšky v opravnom termíne - 17. 9. 2020

      • Praktická časť odbornej zložky - študijný odbor 2381 M strojárstvo sa bude konať v učebni č. 402 o 8,00 hod.

       Skúšobná komisia:

       predseda: Ing. Eva Poljaková

       skúšajúci: Ing. Alena Gašparovičová

       skúšajúci: Ing. Vladislav Gubka, PhD.

        

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2020

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       Nebytové priestory o celkovej výmere 53,55 m² nachádzajúce sa na prvom poschodí v budove Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230.

        

        

       Miestnosť číslo                                        Dĺžka    Šírka      Plocha spolu

             308                       učebňa                  8,50      6,30           53,55

            Spolu                                                                                    53,55

        

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 28.9.2020 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 28.9.2020 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

       „ Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 9.9.2020

                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                 riaditeľka školy

      • Otvorenie nového školského roka

      • Otvorenie nového školského roka

       Milí žiaci, školský rok 2020/21 spoločne začneme dňa 2.9.2020. Vzhľadom k odporúčaniu MŠVVaŠ SR  sa slávnostné otvorenie ako bolo zvykom konať nebude.

       Žiaci prvých ročníkov sa stretnú o 7:40 hod vo vestibule školy podľa nasledovných odborov, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia a odvedú do svojich tried.:

       Námestie SNP 5 (hlavná budova) – odbory strojárstvo, biotechnológia a farmakológia, modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, mechanik – mechatronik, programátor CNC strojov, výroba obuvi, kuchár , čašník – servírka, elektromechanik – automatizačná technika, autoopravár – elektrikár, nadstavbové štúdium

       SNP 14 (bývalá OA a priemyslovka) -  odbory obchodná akadémia, logistika

        

       Ostatné ročníky sa dostavia o 8:00 hod do tried podľa harmonogramu, ktorý nájdete na stránke školy a vstupných dverách do budovy školy.

       Nezabudnite, že každý žiak 2.9.donesie:

       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ , ktoré nájdu na stránke školy, alebo si ho môžu vyzdvihnúť na vrátnici školy denne do 13:00 hod. (bez tohto tlačiva žiak nebude vpustený do budovy školy)
       • 2 rúška,
       • papierové vreckovky a bude dodržiavať hygienické požiadavky proti šíreniu vírusu COVID 19
       • písacie potreby
         

       Ing. Katarína Hartmannová
       riaditeľka školy

      • Rozdelenie tried 2020-2021

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

        

       Kmeňové triedy – 2020/2021

        

        

       Námestie SNP 5

        

       1. poschodie

        

       Číslo učebne                                             Kmeňová trieda                           Triedny  učiteľ

       205                                                                     I.D                                      Ing. Hamarová

       ________________________________________________________________________________

       2. poschodie

       301                                                                      I.N                                      Ing. Krupanová

       303                                                                      II.E                                         Mgr. Gubka

       305                                                                      II.D                                      PhDr. Iliašová

       307                                                                     III.D                                       Ing. Mošková

       309                                                                     III.E                                        Mgr. Gajdoš

       313                                                                       I.E                                      Ing. Tischlerová

       317                                                                    I.F, II.F                                     Mgr. Dvonč

       ________________________________________________________________________________

       3. poschodie

       400

       402                                                                      IV.A                                       Ing. Gašparovič

       404                                                                       III.A                                    PaedDr. Boďová

       406                                                                        II.A                                     Ing.Gašparovičová

       407                                                                        III.C                                    RNDr. Dvončová

       408                                                                         II.C                                       Ing. Ondruš

       409                                                                        I.A                                      Mgr. Dubravická

       412                                                                         I.C                                      Mgr. Borůvková

       416                                                                         II.N                                     Mgr. Repiarová

        

        

       _________________________________________________________________________________

       Námestie SNP 14

       Číslo učebne                                              Kmeňová trieda                              Triedny učiteľ

       115                                                                            III.B                                  Mgr. Hýroššová

       117                                                                            IV.B                                     Mgr. Žišková

       111                                                                             I.B                                      Mgr. Dzianová

       221                                                                           II.B                                       Ing. Rigáňová

      • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov

      •        Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

                   Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 18.8.2020 a príkazu predsedu TSK č. 10/20 k preventívnym opatreniam súvisiacim so šírením koronavírusu vydávam tieto Podmienky nástupu žiakov v školskom roku 2020/2021.

       1.  NIKTO s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára a svojho triedneho učiteľa.
       2. Pokiaľ niekto zo žiakov prišiel na Slovensko a  počas posledných 14-dní pred príchodom navštívil krajinu nenachádzajúcu sa na zozname menej rizikových krajín, MUSÍ sa okamžite presunúť do domácej izolácie, nahlásiť svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a najskôr v 5. deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID 19. Takýto žiak zostáva v domácom prostredí, kontaktuje svojho triedneho učiteľa a sleduje svoj zdravotný stav.
       3. Pokiaľ sa niekto zo žiakov počas posledných 14- dní vrátil z krajiny, ktorá je označená ako riziková, oznámi túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi, telefonicky alebo elektronicky,  ostáva v domácej izolácii a a najskôr v 5. deň od príchodu musí absolvovať test na ochorenie COVID 19. Pri príchode do školy sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19.
       4. Pri prvom nástupe do školy všetci žiaci školy predložia svojmu triednemu učiteľovi čestné prehlásenie (zaslané cez edupage), alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyjadrenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pokiaľ neplnoletý žiak toto prehlásenie svojmu triednemu učiteľovi neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do školy, kontaktuje svojich rodičov a tí ho vyzdvihnú a odvedú domov, alebo doručia do školy toto čestné prehlásenie. Až po jeho odovzdaný bude môcť neplnoletý žiak vstúpiť do školy.
       5. Žiaci si pri vstupe do školy dezinfikujú ruky, bezdotykové dezinfekcie sú umiestnené na vyhradených miestach v oboch budovách školy. Pravidelne si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami.
       6. Všetci žiaci školy majú povinne so sebou 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       7. Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem učební, v ktorom prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
       8. Počas prestávok (s výnimkou obedovej prestávky) sa žiaci prevažne zdržiavajú v triedach, neopúšťajú budovu školy. Budovu školy môžu opustiť počas obedovej prestávky len na najnevyhnutnejší čas a po písomnom súhlase rodiča v prípade neplnoletého žiaka, počas ktorého dodržiavajú odstupy a nezhromažďujú sa v skupinkách. Po každom návrate do budovy školy použijú dezinfekciu rúk.
       9. Pri vyučovaní v odborných učebniach (praktický výcvik, Educa, školská jedáleň, prax) je každý žiak povinný nasadiť si jednorazové rukavice, ktoré im rozdá vyučujúci. Použité rukavice žiak nevyhadzuje do bežného komunálneho odpadu, ale ich vyhodí do zbernej nádoby umiestnenej na vrátnici školy.
       10. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Plnoletý žiaka plní uvedené podmienky osobne. Bezodkladne o tom informuje svojho triedneho učiteľa a  opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
       11. Pokiaľ sa žiak nezúčastňuje vyučovania z dôvodu domácej karantény, učiteľ príslušného predmetu zadáva žiakovi učebné materiály a úlohy prostredníctvom elektronickej komunikácie (Edupage), alebo inej platforme ako pri dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností.
       12. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.
       13. Pokiaľ má žiak rodiča pracujúceho mimo územie SR (alebo súrodenca, ktorý študuje mimo územie SR), ale žijú v spoločnej domácnosti, nosí takýto žiak rúško po celú dobu pohybu v škole. O tejto skutočnosti oboznámi triedneho učiteľa. Sleduje si svoj zdravotný stav. Pri zmene zdravotného stavu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, bezodkladne informuje triedneho učiteľa.
       14.  Telesná a športová výchova v prípade priaznivého počasia bude prebiehať v exteriéri (multifunkčné ihrisko, vychádzka do prírody a pod.), v prípade nepriaznivého počasia bude telesná a športová výchova prebiehať v triede teoretickou formou. Žiaci budú informovaní vopred na výveske školy alebo cez aplikáciu edupage. Telocvičňa sa do 20.9. nevyužíva.
       15.  Z dôvodu odporúčania obmedzenia zhromažďovania sa sú dočasne pozastavené akékoľvek školské výlety, divadelné predstavenia, exkurzie a povinné kurzy.

        

       Pokyny k vydávaniu stravy

       Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa stanovil aj harmonogram výdaja stravy. V termíne od 2.9. – 18.9.2020 čas vyhradený pre žiakov je 11:20 – 11:50 hod. O prípadnej zmene času výdaja obedov budú žiaci informovaní prostredníctvom aplikácie edupage.

        

       Z toho dôvodu budú mať žiaci prvé dva septembrové týždne (v prípade potreby aj dlhšie) mimoriadny rozvrh, ktorý bude každý deň zverejňovaní na edupage i výveske školy.

               

       .

       Tieto pokyny platia okamžite a o zmene alebo doplnení budú všetci žiaci včas informovaní.

        

        

        

        

        

       Partizánske, 24. 08. 2020                                  Vypracovala:  Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                       riaditeľka školy

        

       Zdravotný dotazník

       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      • Oznam o voľnom pracovnom mieste

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru

        

       školského špeciálneho pedagóga

        

        

        

       Informácia o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu:           1.9.2020

       Pracovný pomer:          na dobu určitú,  24 mesiacov

       Rozsah úväzku:            plný úväzok

       Platové podmienky:     Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

        

        

       Požiadavky na uchádzača

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       Stupeň vzdelania:         vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika

                                          

                              

       Zoznam požadovaných dokladov:

       1. Žiadosť
       2. Profesijný životopis
       3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
       4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní

        

       Doklady je možné poslať e-mailom na adresu spojskolape@spspart.sk, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.

        

        

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

        

       Kontaktná osoba

       Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

                                                                             

        

       Partizánske 6.8.2020                                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                              riaditeľka školy

        

        

      • OZNAM K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA  OD 22.6.2020

      •  

        

       V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 s účinnosťou od 22. júna sa obnovuje školské vyučovanie aj na našej škole vo všetkých ročníkoch a vo všetkých odboroch. Vyučovanie bude prebiehať 2. až 4. vyučovaciu hodinu. S denným harmonogramom vás oboznámia triedni učitelia pri nástupe . Každý žiak si v pondelok prinesie so sebou všetky učebnice. Pokiaľ má niekto záujem sa počas tohto obdobia stravovať v školskej jedálni, je potrebné si nahlásiť stravu do piatku 19.6. do 10:00 hod. Školský bufet nebude v prevádzke.

       Upozornenie: pri vstupe do budovy školy je potrebné si vydezinfikovať ruky. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. O svojom zdravotnom stave je každý žiak povinný informovať svojho triedneho učiteľa.

        

                                                                                                               Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

      • K r i t é r i á pre prijatie uchádzačov na externú formu štúdia

      • S t r e d n á  o d b o r n á šk o la  Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5,  958 01Partizánske

        

       K r i t é r i á

       pre prijatieuchádzačov na externú formu štúdia

       v Strednej odbornej škole J. A. BaťuPartizánske

       v školskom roku 2020/2021

        

                                                                                         Prijímanie na externú formu štúdiav stredných školách pre školský rok 2020/2021 sa  bude  riadiť  ustanoveniami § 62-69zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        

       RiaditeľkaStrednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske  v súlade  s § 69 ods. 4školského zákonau r č u j e   pre školský rok 2020/2021nasledovné kritériá  pre  prijatie uchádzačov o štúdium do prvého ročníka nadstavbového štúdia externou  formou a do prvého ročníka pomaturitného štúdia dennou formou.

        

                   Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ školy, schválilpre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 nasledovné počty:

        

       Schválenéodbory a triedy pre prijatie do 1. ročníka externéhoštúdia:

        

        

        

       Schválenýodbor a počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka denného pomaturitného štúdia:

       Kód odboru   Názov a zameranie odboru   Počet tried    Počet žiakov

                                                    2381 Q                strojárstvo                                  1                      10

        

       Termín odovzdania prihlášok na štúdium:

       do 31. mája 2020 (uchádzači, ktorí ukončili strednú školu),

       do 31. júla 2020   (uchádzači neprijatí na štúdium na VŠ).

        

       Prihlášky je možné podať:

       • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: spojskolape@spspart.sk
       • poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu , Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
       • osobne

       Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

       Termíny prijímacích skúšok:                          1.termín:   26.6.2020

       2. termín:    31.7.2020

        

       Podmienky prijatia uchádzačov v prijímacom konaní

        

       • Kritérium prijatia na externé štúdium (nadstavbové) v študijných odboroch

       Uchádzači o dvojročné  štúdium v študijných odboroch nadstavbového štúdia6421 L spoločné stravovanie, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava PSZ, 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia, 3248 L kožiarstvo, 3125 L odevníctvosú absolventi trojročných učebných odborov, na ktoré nadväzuje uvedené dvojročné štúdium (podmienka je výučný list v učebných odboroch).Uchádzači budú  prijatí do schváleného počtu prijímaných  žiakov na základe poradia vo výsledkovej listine.

        

       O poradí uchádzačov vo výsledkovej listine rozhodne súčet celkového počtu získaných

       bodov zadosiahnuté študijné výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk – na konci 2. ročníka a v prvom polroku 3. ročníka príslušného trojročného učebného odborupodľa nasledujúceho vzťahu:

       početbodov= 5.4-x.4-x , kdexjeznámka .

       • Slovenský jazyk a literatúra
       • Cudzí jazyk

       Maximálny počet bodov                                                ..............................................   180 bodov

        

       • Kritérium prijatia na externé štúdium (skrátené) v učebných odboroch

       Táto forma štúdia je určená pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie. Uchádzači k prihláške predložia doklady o vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, diplom.

        

       • Kritérium prijatia na pomaturitné vyššie odborné štúdium 2381 Q strojárstvo je hodnotenie (známka) maturitného vysvedčenia z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. Uchádzači budú zoradení do poradia na základe výsledného priemeru známok za uvedené predmety. V prípade rovnakého priemeru známok bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

        

        

       Rozhodovanie o prijatí na štúdium

        

        

       1. Podľa zostavenej výsledkovej listiny bude v prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021v každom študijnom odbore prijatých toľko uchádzačov, koľko je uvedených .

        

       1. Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov o štúdium zostavené podľa týchto pomocných kritérií:

        

       1. uprednostnení budú uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou ( ZPS )a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým odborná komisia odporučí individuálne  začlenenie v bežnej triede strednej školy,
       2. nemali zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období štúdia v SOŠ, resp. im nebolo uložené výchovné opatrenie stupňa –   podmienečné vylúčenie zo štúdia,

             D.  dosiahli vyššípočet bodov zo  slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, 

                   na  konci 2. ročníka a na konci prvého polroka 3. ročníka štúdia v SOŠ.

       E.  aktívne sa zapájali do  vedomostných a zručnostných súťaží počas štúdia v SOŠ.

        

        

       1. V prípade, že do vyššie uvedených študijných odborov v nadstavbovom štúdiu bude na štúdium prihlásených menej ako 6 uchádzačov,sa takýto študijný odbor otvorí, štúdium odborných predmetov sa bude realizovať formou individuálneho štúdia.

        

       Všeobecné ustanovenia

        

       1. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí budú požadovať v prvom ročníku nadstavbového štúdia individuálne začlenenie do bežnej triedy strednej školy, priložia k prihláškovým materiálom nasledovné doklady:
       1.  písomnú žiadosť o indiiduálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy pre školský rok 2020/2021,
       2.  indiiduálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný v SOŠ,
       3. aktuálnu spráu o psychologickom a  špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium. 
       1. Na základe predložených písomných dokladov posúdi odborná komisia  SOŠ predpoklady žiaka na štúdium vo zvolenom študijnom odbore. Riaditeľ školy vydá následne príslušné rozhodnutie.
       2. Prijatie uchádzača do študijných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené úspešným ukončením štúdia v príbuznom trojročnom učebnom odbore Strednej odbornej školy.

       Prijatie uchádzača do učebných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené úspešným ukončením štúdia v učebnom alebo študijnom odbore.

        

       Informácie:

        • 0908 632 646, 038/7479112 Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

       katarina.hartmannova@spspart.sk

       sekretariát riaditeľa školy: 038/7479111 spojskolape@spspart.sk

        

       Kritériá podliehajú schváleniu TSK.

       Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020

        

       Partizánske  05.05.2020

        

        

        

                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                           riaditeľka školy

      • Výsledková listina prijímacieho konania 2020/2021

      • V PDF súbore je vytvorený zoznam výsledkov prijímacieho konania pre všetký študijné aj učebné odbory.

       V dôsledku COVID19 nebolo možné postupovať podľa štandardného postupu, preto bola zvolená elektronická forma.

       Študentom boli vygenerované kódy na zaklade telefonneho čísla uvedeného v príhláške.

       Kód obsahuje posledných 5 čísiel z telefonného čísla uvedeného v príhlaške.

       Príklad  telefónny kontak : 0915123456  bude vygenerovaný kod vyzerať následovne: 23456

       Súbor na stiahnutie PS2020.pdf