• Novinky

      • Dejepis inak

      • História  môže byť aj zaujímavá a pútavá, a preto hodiny dejepisu bývajú častokrát nielen v triede, ale i v priestoroch výstavných siení. Jednou z mnohých výstav , kde sme sa dozvedeli nové informácie o vývoji verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku po súčasnosť, bola výstava MATÚŠOV KRAJ, ktorú organizovalo  Hornonitrianske múzeum  Prievidza  v spolupráci s Mestským múzeom v Partizánskom.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • S veľkou radosťou a očakávaním sme tento rok 23. 11. otvárali školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Dovedna 18 študentov z celej školy si porovnalo sily v jednej kategórii. Výsledky gramatického testu, ktorý obsahoval aj časti na preverenie čitateľských a posluchových zručností, predurčili najlepších 5 študentov k postupu do ďalšieho - ústneho kola, kde sa museli popasovať s dvomi úlohami - vytvoriť príbeh na základe vizuálneho podnetu a viesť dialóg s presvedčivou argumentáciou. Žiačka 1. A triedy Alexandra Kišacová predviedla spanilú jazdu celou súťažou a právom obsadila 1. miesto, ku ktorému jej gratulujeme. Na základe tohto výsledku postupuje do krajského kola, kde jej budeme držať palce k uspokojivému umiestneniu.

       Ostatným žiakom  ďakujeme za účasť a prajeme veľa chuti posúvať sa ďalej.

      • Vytvorenie novej chodbovej oddychovej zóny

      • Dôkazom, že zapájať sa do komunitných projektov má zmysel, je aj vytvorenie chodbovej oddychovej zóny na budove SNP 5 na 2. poschodí. Vďaka Vaším hlasom sme boli úspešní v participatívnom – komunitnom rozpočte TSK a vybudovali sme pre žiakov relaxačné sedenie vhodné na načerpanie síl a psychickej pohody počas vyučovania.

       Veľké poďakovanie patrí pánovi učiteľovi Ing. Raukovi a jeho tímu z 2.C a 3.A, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii celého priestoru.

       Dúfame, že v tejto oddychovej zóne strávite veľa pohodových chvíľ a vzájomná spolupráca bude pokračovať aj pri ďalšom zveľaďovaní našej školy.      • Víťazí v športových disciplínach

      • Futbal majstrovstvá kraja - 1.miesto

       Florbal medzištátny zápas Kolín : 1.E  7:4

       Stolný tenis 2. miesto majstrovstvá regiónu

       1.E cvičenie na hodine TSV

       Skok vysoký Klucha - 2.miesto a Hlaváč 2.miesto

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2022

      • Srdečne pozývame Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí

       v dňoch

       25. novembra 2022 /PIATOK/ od 8:00 - 16:00 hod

       26. novembra 2022 /SOBOTA/ od 9:00 - 12:00 hod

       V budovách na Nám. SNP 5 a SNP 14.

       Tešíme sa na Vás.

      • Spomienka na 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

      • V našej škole sme si 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomenuli 21. 11. 2022.

       Spomienka začala reláciou, po nej nasledoval už tradičný študentský kolotoč.

       16 učební sa premenilo na priestory, v ktorých si učitelia a majstri odborného výcviku pripravili pre žiakov rôzne tvorivé a súťažné disciplíny. Ich súčasťou boli tajničky, kvíz, skladanie slov z písmen, určovanie názvov filmov približujúcich dobu do novembra 1989 na základe krátkych ukážok (Občiansky preukaz, Pelíšky, Eštebák, Tankový prapor...), triafanie kľúčov do vedier...

       Všetky disciplíny mali za cieľ vtiahnuť žiakov do obdobia totalitného komunistického režimu, proukázať na mnohé absurdity tej doby a zdôrazniť význam nežnej revolúcie, ktorá prinavrátila do života spoločnosti i jednotlivca základné ľudské slobody: slobodu slova, cestovania, vierovyznania, volieb, podnikania.

       Študentského kolotoča sa zúčastnilo aj 6 žiakov z družobnej školy SOŠ a SOU stavební Kolín, ktorých sprevádzal ich majster odborného výcviku p. David Ozieranec.

       Dve triedy s najväčším počtom bodov : III:B a IV.A si odniesli sladkú odmenu.

      • Gaudeamus v Nitre

      • Naši maturanti navštívili  v Nitre Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni. Veľmi im to pomohlo pri výbere vysokej školy.

      • Okresné finále v basketbale dievčat a chlapcov

      • So športovými súťažami sa roztrhlo v novembri vrece: v jednom týždni sme bojovali v súťažiach vo veľkom futbale, potom i o postup do regionálneho kola v bedmintone i basketbale proti Gymnáziu Partizánske.

       Zápasy dievčat i chlapcov v basketbale boli pútavé, hrali sa v skvelej atmosfére v telocvični gymnázia. 

       Dievčatá boli veľmi blízko k výhre - prehrali len o 1 kôš. Chlapci nevyužili svoju výškovú prevahu a ich  prehra bola výsledkom neúspešnej streľby, hoci Samuel Gašparovič pekne zabodoval svojimi 3 košmi zdiaľky.

      • Okresné kolo v bedmintone SŠ

      • Každoročne sa snažíme poraziť teamy Gymnázia Partizánske v dvojhrách a štvorhrách dievčat a chlapcov. 

       Tento rok pekne zabojovali naši mládenci, hoci T.Híveš so Samuelom Magátom najprv štvorhru prehrali, Oliver Kršiak svoju dvojhru vyhral! V  poslednom rozhodujúcom a veľmi vyrovnanom zápase Tomáš súpera potrápil, no napokon súperovi podľahol.

       Dievčatá: Monika Ivanková s Ninou Némethovou svoje zápasy nedoviedli  k výhre, ale to im nezobralo  chuť zlepšovať svoje bedmintonové skills.

       Dievčatá: Monika Ivanková s Ninou Némethovou svoje zápasy nedoviedli  k výhre, ale to im nezobralo  chuť zlepšovať svoje bedmintonové skills.

      • Cyrano z predmestia v novom šate

      • V stredu 16. novembra 2022 mali žiaci III. B a II. B možnosť vžiť sa do nekompromisného a  geniálneho textára a aj bitkára Cyrana s hrubou kožou, no citlivou dušou. Mohli sme na vlastné oči sledovať jeho neopätovanú tajnú lásku k speváčke Roxane. Príbeh o rockovej kapele nám predstavili Ján Slezák, Mirka Gális Partlová, Vladislav Plevčík a mnoho ďalších hercov či tanečníkov, ktorí dotvárali príbeh strhujúcimi tanečnými a speváckymi výkonmi. Muzikál Cyrano z predmestia možno skončil, ale Divadlo Nová scéna sme určite nenavštívili poslednýkrát.

       Karolína Kuklová, 2. B

      • Máme 3. miesto v Innovation Camp

      • Dňa 15. novembra 2022 sa štyria žiaci prvého ročníka, odboru obchodná akadémia, Simona Belianská, Sabína Holečková, Nataly Papalová a Oliver Vlčko, zúčastnili v Banskej Bystrici celoslovenskej súťaže Innovation Camp. Súťaž organizovalo Ja Slovensko, n. o.  v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. Cieľom súťaže bola podpora kreativity, tímového ducha, rozvoj prezentačných zručností žiakov a ich motivácia k tomu, aby sa stali úspešnými na trhu práce. Žiaci v štvorčlenných skupinách riešili zadaný problém „Ako motivovať mladých ľudí k dlhodobému a pravidelnému odkladaniu si svojich peňazí“. Tím, súčasťou ktorého bola aj žiačka našej školy Nataly Papalová, obsadil krásne 3. miesto. Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

      • Zámer priameho nájmu č. 4/2022

      • Zámer priameho nájmu č. 4/2022 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa                § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 103,68 m² nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

       Miestnosť číslo                                                                     Dĺžka                Šírka           Plocha spolu

       20                             Učebňa - knižnica                                   5,90                  6,40                       37,76

       22                                  Učebňa                                              8,00                  6,40                       51,20

       22a                               Kabinet                                               6,40                  2,30                       14,72

       Spolu                                                                                                                                             103,68

        

        

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 5.12.2022 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 5.12.2022 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: od 15.12.2022 na 5 rokov

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom-neotvárať“ na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske.

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová, e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 14.11.2022

                                                                                           Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                       riaditeľka školy

      • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

       Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

       Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny. Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!

                   Mgr. Hýroššová a Mgr. Borůvková
        

      • Erasmus plus 2022

      • V dňoch 9.10.2022 do 21.10.2022 sa žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár a tretieho ročníka učebného odboru čašník, servírka zúčastnili výmennej odbornej praxe v rámci programu Erasmus Plus v Strednej odbornej škole v Prostějove - Česká republika.Absolvovali viacero odborných exkurzií : Národní dům v Prostějově, významná kultúrna pamiatka Českej republiky. Zúčastnili sa prehliadky radnice v Prostějově . Jeden deň strávili v Prahe, kde navštívili Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie, kde videli Orloj, zoznamovali sa s českou kultúrou a históriou.Voľný čas v Prostějově žiaci využili na návštevu kina a bowlingu.

      • Exkurzia v Microstepe

      •  Dňa 19.10.2022 sa zúčastnili exkurzie žiaci I.E, II.C v Microstepe Partizánske. Žiaci počas exkurzie videli s čím sa môžu stretnúť v praxi keď ukončia štúdium. Mali možnosť vidieť procesy, ktoré v škole neuvidia a oboznámili sa s modernými technológiami.

      • Žiaci sami rozhodli o finančnom príspevku z participatívneho rozpočtu

      • Na základe úspešnosti nášho projektu a získanie finančného príspevku z participatívneho  rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sme zakúpili tri  hracie stoly – stolný futbal.

       Išlo o víťazný projekt, ktorý navrhla Žiacka školská rada a elektronicky hlasovali žiaci. Herné stoly sú umiestnené po chodbách školy a  sú určené na voľnočasové aktivity počas prestávok.

      • Imatrikulácie - deň, na ktorý sa nezabúda.

      • 27. október bol pre žiakov I. A, I. B a I. C dňom zábavy. Konali sa totiž ich  imatrikulácie. Veselé disciplíny si pre nich a pre ich triednych pripravili žiaci III. A, III. B a III. C triedy.

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk