• Novinky

      • Možnosti štúdia v šk. r. 2021/2022

      •  V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledovné odbory:

        

       4 - ročné odbory s maturitou:

       2426 K  Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

       2679 K  Mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

       6317 M  Obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

       3968 M  Logistika - duálne vzdelávanie

       8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

       2381 M  Strojárstvo

       7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

        

       3 - ročné odbory s výučným listom:

       2487 H 02  Autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie

       2683 H 12  Elektromechanik - automatizačná technika - duálne vzdelávanie

       6444 H       Čašník, servírka

       6445 H       Kuchár

        

       2 - ročné odbory:

       3282 F  Výroba obuvi

       3283 F  Výroba galantérie

        

       Nadstavbové štúdium:

       2414 L 01  Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

       6421 L       Spoločné stravovanie

       2675 L 03  Elektrotechnika - elektronické zariadenia

       3125 L       Odevníctvo

        

       Externé pomaturitné štúdium:

       7649 N      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

       2381 Q      Strojárstvo -  výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

        

       Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 zverejnime čoskoro

        

      • Webinár o sociálnom podnikaní zo dňa 26.1.2021

      • V utorok 26.1. 2021 a v piatok 29.1. 2021 sme sa v rámci programu „Aplikovaná ekonómia“ zúčastnili na webinároch o sociálnom podnikaní, ktoré viedol programový manažér, pán Peter Uhrin.

        

       Na prvom webinári sme sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a o úspešných príbehoch zo Slovenska. Predstavili nám unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe - Social Innovation Relay (SIR). Jedným z hostí boli aj minuloroční víťazi súťaže SIR, členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach. Podelili sa s nami o svoje skúsenosti, ktoré vďaka tejto súťaži získali. Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne a tešíme sa, že niečo podobné si môžeme vyskúšať aj my.

        

       V druhej časti webináru sme sa dozvedeli o trendoch v sociálnom podnikaní. Bol nám predstavený pán Róbert Tóth, marketingový manažér spoločnosti NN, bývalý absolvent programu Aplikovaná ekonómia a dlhoročný predseda národnej súťaže SIR. Doplnili ho samotní študenti, finalisti národnej súťaže 2020 so svojimi projektmi, tipmi a radami pre študentov.

        

       Webináre o sociálnom podnikaní sme zaradili medzi nové pozitívne skúsenosti. Získali sme  nové vedomosti o podnikaní, ktoré určite využijeme i tento rok pri našej študentskej firme DUONUM. Bola to pre nás výborná skúsenosť.

        

       Študentky 3. ročníka OA

      • Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

        

       vyhlasuje

        

       obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

        

       Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,                                                                  Námestie SNP 5, Partizánske

       Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová – riaditeľka školy

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

       IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

       IČO:                           50424891

       DIČ:                           2120341509

       Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                          K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

        

       Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove školy:

       • zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné č. 224, postavenej na parcele č. 2620/1

        

       Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

        

       Minimálna výška nájomného: 33,20 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne.                       

       V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

       V mesiacoch júl a august bude nápojový automat odpojený od elektrickej energie a prívodu vody.

        

       Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 1 rok.

        

       Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5

       958 01 Partizánske

        

       v termíne do 15.01.2021 do 10.00 hod.

        

       Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

        

       Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

        

        

       Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

       a) identifikačné údaje uchádzača:

       • u fyzickej osoby – nepodnikateľa meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely súťaže
       • u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
       • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

       b) bankové spojenie uchádzača

       c) navrhovaná výška nájomného za m2/rok

        

       Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

        

       Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                                     e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

       Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

       V prípade, že sa súťaže zúčastní viac ako jeden uchádzač, bude realizovaná elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže.

       Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme predmetných nebytových priestorov.

        

       Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

       • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na internetovej stránke školy, rovnako tak aj na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,
       • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky. 

        

        

       V Partizánskom, 15.12.2020

        

        

        

        

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                riaditeľka školy 

        

      • Krabice plné lásky

      • Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice?

       Do krabice sa zmestí toľko lásky, koľko sme schopní sami darovať zo svojho srdca. Naša škola sa zapojila  do celoslovenskej výzvy  a chceme potešiť niekoho, kto nečaká darček.

       Táto krásna myšlienka vznikla pred tromi rokmi a krabice, ktoré sme naplnili drobnosťami, putujú pre seniorov žijúcich v sociálnych zariadeniach mesta Partizánske. 

                                                                                                     Ďakujeme  :-)

      • Zámer priameho nájmu č.3/2020

      • Zámer priameho nájmu č. 3/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       Časť pozemku parc. č. 2620/3 (odstavná plocha vo dvore – v počte 20 miest, vhodné na parkovanie) o celkovej výmere 272,15 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske.

        

       Záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť len jedno číslo odstavnej plochy (jedno číslo parkovacieho miesta), záujemca o prenájom je oprávnený prenajať si len jednu odstavnú plochu, t.j. jedno parkovacie miesto.

        

       Odstavnú plochu (parkovacie miesto) je možné obsadiť len jedným vozidlom a nahlásiť k nemu jednu ŠPZ.

        

       Záujemca o prenájom (budúci nájomca) nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe.

        

       Vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme.

        

       Odstavná plocha vo dvore školy, vhodná na parkovanie, nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu. Taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

        

       Budúci nájomca podpisom zmluvy o prenájme stráca nárok vymáhať od prenajímateľa odškodné za poškodený majetok spôsobený v rámci vonkajších priestorov školy. 

        

       Oslovení budú iba tí záujemcovia, ktorí budú úspešní v rámci zámeru priameho nájmu, resp. predložia najvyššiu cenovú ponuku.

        

       2. Minimálna cena nájmu: 10,00 € / 1 parkovacie miesto / mesiac

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 16.12.2020 do 11.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 16.12.2020 do 11.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: doba určitá - 1 rok, od 1.2.2021 do 31.1.2022

        

        

       5. Žiadosti o prenájom s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/mesiac za konkrétne parkovacie miesto, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

        

       „Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 24.11.2020

                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                 riaditeľka školy

      • Oznam o uzatvorení školy

      • Z technických príčin a z dôvodu jesenných prázdnin bude budova školy uzatvorená od 30.10.2020 do 11.11.2020. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte riaditeľku školy 0908 632 646

      • Ocenenie DOFE

      • Už po tretí rok sa dostalo ocenenia žiakom za účasť v DOFE. Pre Covid-19 nebolo možné zabezpečiť slávnostnú ceremóniu  žiakov za účasti Veľvyslanca Veľkej Británie a našej prezidentky. Preto riaditeľ DOFE – Marián Zachar a programový manager – Jana Kubíková prišli osobne odovzdať ocenenie a bronzové odznaky žiakov na školu SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom.

              Ocenenia za žiakov prevzal dňa 12.10.2020 koordinátor DOFE za školu Ing. Žikavský Pavel. Splnenia programu sa v jednotlivých aktivitách zúčastnili žiaci II.C triedy – Ľubomír Bátora, Andrej Haberajter, Samuel Kučera, Sabína Žoldošová. Žiakov k splneniu programu viedol Ing.Michal Ondruš.

       Všetkým ocenením blahoželáme.

      • Klauzúrne skúšky

      •       Koncom septembra sa v našej škole uskutočnili klauzúrne skúšky, ktoré absolvovali žiaci druhého a štvrtého ročníka študijného odboru modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov. Bol to presun z prvého a tretieho ročníka, nakoľko pre korona krízu sa nemohli uskutočniť v mesiaci jún.

       Počas 5 dní mali žiaci zvládnuť a na obraze vyjadriť svoj talent a techniku maľby. Tému si vybral každý sám. Žiaci počas všetkých dní pracovali s veľkým nasadením a výsledkom bolo zvládnutie zvolenej témy a konečná prezentácia ich prác.

       Jednotlivé práce môžete vidieť vo fotogalérii, ale aj na chodbe v priestoroch školy na I. poschodí.

      • Linky pomoci

      • Milí žiaci,

       Keďže sme opäť prešli na dištančné vzdelávanie, nemôžete sa osobne zveriť s problémami a témami, ktoré Vás trápia.

       Pre niekoho môže byť aj za bežných okolností náročné hovoriť osobne a otvorene, prípadne nevie, komu môže dôverovať. Pre takéto prípady dávame do pozornosti anonymné linky dôvery:

       Keď chceš…

       ...chatovať

       • IPčko.sk
        • anonymná a bezplatná internetová linka dôvery pre mladých ľudí
        • každý deň od 7:00 do 24:00
       • Dobrá linka.sk
        • anonymná a bezplatná internetová linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
        • každý pracovný deň od 15:00 do 20:00
       • Pomoc.sk
        • anonymná a bezplatná združená linka pomoci
        • každý deň od 18:00 do 22:00
       • Linka deti.sk
        • chat Linky detskej dôvery
        • každý pracovný deň od 14:00 do 19:00

       ...volať

       • Linka detskej istoty – 116 111
        • nonstop, bezplatná a anonymná linka pomoci pre deti a mládež
       • Linka detskej dôvery – 055/234 72 72
        • anonymná linka pre deti dostupná každý pracovný deň od 14:00 do 20:00
       • Linka Nezábudka – 0800 800 566
        • bezplatná telefonická linka dôvery

       ...napísať e-mail

       • ipcko@ipcko.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa internetovej linky dôvery pre mladých IPčko.sk
       • potrebujem@pomoc.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Linky detskej istoty
       • odkazy@linkadeti.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Linky detskej dôvery
       • poradna@dobralinka.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Dobrej linky

       Zdroj: stalosato.sk

      • Prírodná lekáreň na Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske

      • Navštívte prírodnú lekáreň na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske

        

       Napriek komplikovanej situácií, v priebehu leta pre vás v areáli Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske vykvitla voňavá Prírodná lekáreň.

       Prírodná lekáreň ponúka svojim návštevníkom praktickú ukážku širokej škály liečivých bylín.  Informačná tabuľa  prehľadne informuje o výskyte jednotlivých liečivých rastlín, spolu s ich latinským názvom. Po nasnímaní priloženého QR kódu mobilným telefónom sa návštevníkom otvorí webová stránka, na ktorej nájdu ďalšie informácie o mnohých liečivých bylinkách.

       Študenti strednej odbornej školy majú možnosť všestranne využiť to, čo im prírodná lekáreň ponúka. V rámci odborných predmetov, si môžu prehĺbiť praktické zručnosti pri príprave liečivých prípravkov, akými sú liečivé masti, maceráty alebo tinktúry. Prírodná lekáreň môže poslúžiť študentom aj pri tvorbe náučných herbárov. Okrem študentov strednej odbornej školy je Prírodná lekáreň dostupná aj širokej verejnosti, od tých najmenších až po seniorov. Všetkým návštevníkom môže naša Prírodná lekáreň pomôcť prehĺbiť si praktické skúsenosti s rozpoznávaním jednotlivých liečivých rastlín.  

       V neposlednom rade, Prírodná lekáreň poskytuje priestor pre aktívny oddych, skrášľuje okolie, upozorňuje na biodiverzitu flóry, poskytuje domov včelám a inému užitočnému hmyzu a svojim malým dielom prispieva k redukcií uhlíkovej stopy urbanistickej lokality. 

       Pozvali sme deti materskej školy na návštevu našej prírodnej lekárne a pripravili sme pre nich  vymaľovánku na tému ochrany prírody.

       Projekt Prírodná lekáreň bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

      • Soft skills

      • Žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru kuchár si vyskúšali svoje tzv. soft skills pri vytváraní pojmovej mapy.

      • Pozor!!! Dôležitý oznam pre všetkých žiakov!!!

      • Od pondelka 12.10.2020 prejde naša škola do dištančného vzdelávania. To znamená, že zajtra do školy neprídete a budete čakať na ďalšie pokyny, ktoré budú zverejnené na edupage. Od utorku 13.10.2020 bude vytvorený mimoriadny rozvrh až do odvolania dištančného vzdelávania v trvaní 5 vyučovacích hodín, ktoré budú prebiehať cez edupage alebo on line formou podľa pokynov vyučujúcich. Dištančné vzdelávanie a odovzdávanie úloh počas neho je pre každého žiaka povinné, podmienky klasifikácie zverejníme na edupage. Prax počas dištančného vzdelávania je pozastavené, všetci žiaci podstupujú dištančné vzdelávanie teoretickou formou. Dištančné vzdelávanie platí aj pre žiakov nadstavbového štúdia. Obedy žiakov budú automaticky odhlásené až do ukončenia mimoriadnej situácie. Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy