• Novinky

      • Pozvánka na triedne rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 25. mája 2021 sa bude konať rodičovské združenie o 15.00 hod. v Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske (hlavná budova).

              Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom,  majstrom OV, podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Veríme, že si svoje  povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2021

      •          Zámer priameho nájmu č. 1/2021 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa              § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       a) Nebytové priestory o celkovej výmere 364,90 m², nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1477, postavenej na parcele č. 3238/2:

       b) Nebytové priestory o celkovej výmere 59,52 m2, nachádzajúce sa na prízemí budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 8.6.2021 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 8.6.2021 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: od 01.07.2021 na 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom-neotvárať“ na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske.

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová, e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 18.5.2021

        

        

        

                                         

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                            riaditeľka školy

      • Súťaž Social Innovation Relay (SIR)

      •  Dňa 11.5.2021 sa žiačky III.B triedy odboru obchodná akadémia zúčastnili súťaže Social Innovation Relay (SIR). SIR je  je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group. 

       Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu a zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

       Do súťaže sa zapojilo 231 slovenských firiem s rôznymi nápadmi. Postupne sa z nápadov vyberalo.

       Študentská firma DUONUM skončila v TOP desiatke.  Vo finále, ktoré sa uskutočnilo online formou prezentovala svoj podnikateľský nápad Ebottile flaše pred odbornou porotou. Kritériami súťaže boli - kvalita prezentácie, prezentačné zručnosti, sociálny dopad výrobku, inovácie a využitie technológií, marketing, škálovosť, realizovateľnosť nápadu. Zastúpené firmy boli zo všetkých typov škôl.

        

      • Veľtrh podnikateľských talentov

      • Dobrý deň,

       v rámci predmetu a programu s rovnakým názvom Aplikovaná ekonómia sme založili študentskú firmu DUONUM, ktorá simuluje podmienky akciovej spoločnosti. Vďaka  skvelej príležitosti od neziskovej organizácie JA Slovensko sme sa rozhodli vymyslieť niečo nové, prospešné pre planétu i nás, občanov Partizánskeho, ale aj celého Slovenska.

        

       Hlavným cieľom našej firmy bolo pokúsiť sa nahradiť plastové, neekologické, jednorazové fľaše našimi –  kompletne spotrebovateľnými, vďaka ktorým sa nevytvára ďalší odpad.

       Preto sme vytvorili naše EBOTTILE fľaše - také, ktorých kúpou náš zákazník šetrí životné prostredie. Naša študentská firma zákazníkom ponúka aj ekologické balenie, rôzne druhy náplní tak, aby sme vyhoveli všetkým. Predmet podnikania je určený širokej verejnosti, v ktorej sú obsiahnuté všetky vekové kategórie, ale hlavne pre každého, kto chce zmierniť svoju produkciu odpadu.

        

       Vyvrcholením podnikateľskej činnosti bol Veľtrh podnikateľských talentov pod záštitou našej pani prezidentky. Veľtrh sa uskutočnil 4. mája 2021. Zúčastnilo sa ho 29 firiem.  Študentská firma DUONUM túto akciu zažila online prostredníctvom video-konferencie. Zabojovali sme o víťazstvo v 8 kategóriách. Prezidentka a viceprezidentky podľa svojho zamerania predstavili študentskú firmu, jej činnosť a dosiahnuté výsledky. Po odprezentovaní všetci členovia tímu odpovedali na otázky poroty.  

       Veľtrh bol náročný a prvou skúsenosťou ako sa presadiť a presvedčiť 40 člennú porotu o životaschopnej firme. Hneď po veľtrhu sme dostali ponuku a pomoc jedného z porotcov  rozbehnúť činnosť firmy aj v reálnych podmienkach podnikateľského prostredia.

       Okrem vystúpení v jednotlivých kategóriách sme si deň spríjemnili objednaním pizze, hraním spoločenských hier a vyjadrovaním svojich pocitov z tohto dňa. Netrpezlivo sme čakali na ukončenie veľtrhu a vyhlásenie výsledkov. Keď sme sa výsledky dozvedeli, zalial nás obrovský pocit šťastia. Naša študentská firma DUONUM na Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 získala tieto ocenenia:

        

       1. miesto Accace Výročná správa

       1.miesto IBM Video prezentácia

       1. miesto MetLife Female Leadership                                     

       2. miesto AVION Marketingová prezentácia

       3. miesto S&T Produkt študentskej firmy

       3. miesto AT&T Manažérsky tím

       3. miesto IBM Spoločensky zodpovedné podnikanie

        

       Ak by ste mali záujem spoznať našu firmu bližšie, nájdete nás na sociálnych sieťach ako je Facebook či Instagram.

                                                                                                     

          Dominika Červeňanská  

                                                                                                      viceprezidentka marketingu

      • Oznam pre prijatých uchádzačov

      • Prijatí uchádzačí sa môžu prísť zápísať do štúdia do budovy na Námestí SNP 5 v dňoch 13.5 - 14. 5.2021 od 10.00 do 16.30 hod. , v prípade potreby po telefonickom dohovore mimo zápisných hodín.

      • Spoznaj svoju pamäť a Reč tela

      • Dňa 23. 4. 2021 sa uskutočnil workshop pre triedy IV. B a IV. A na témy

                                                 

                                                  „Spoznaj svoju pamäť „ a „Reč tela „.

        

       Workshop mal príjemnú atmosféru a uskutočnil sa za prítomnosti mladých študentov a štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie Mladý podnikavec – Ing. Dávida Vrtaňu.

        

       Na prednáške sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií o mysli a veľa zaujímavých faktov o našom tele. Myseľ sme si aj preskúšali prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení.

        

       Celkovo sa nám workshop páčil. Bolo to pre nás zábavné a poučné.  

        

                                                                                                          Simona Preťová

                                                                                                          žiačka IV.B triedy

        

      • Praktická maturita žiakov IV.A

      • Odbor 8244 M Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

             Tento školský rok bol ťažký nielen pre učiteľov, ale i žiakov z dôvodu covidu. Ale i pri dištančnom vzdelávaní, to žiaci nehodili za hlavu. Hoci i na diaľku predsa sa nám podarilo popasovať s prácami, ktoré zvládli. Keďže aj tieto maturity boli zrušené, žiaci chceli mať nejaké spomienky.

             V ateliéri na škole si pripravili výstavu svojich záverečných prác, ktoré si aj každý odprezentoval a na záver boli všetci ohodnotení.

      • Oznam o voľných pracovných miestach

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5,  Partizánske

       prijme do pracovného pomeru:

        

       - učiteľa   odborných elektrotechnických predmetov

       - učiteľa odborných strojárskych predmetov

        

        

       Informácia o pracovnom mieste

        

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu:          1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  15.8.2021

       Rozsah úväzku:          100 %

       Platové náležitosti:  plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných   zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

        

        

       Požiadavky na uchádzača

        

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Stupeň vzdelania:

       • u učiteľa odborných elektrotechnických predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na elektrotechniku , DPŠ výhodou
       • u učiteľa odborných strojárskych predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na strojárstvo, DPŠ výhodou

        

        

        

       Kontaktné informácie

        

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5

       958 01  Partizánske

       e-mail:  spojskolape@spspart.sk

        

       Kontaktná osoba

       Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

        

        

        

        

        

                                                                                                                 Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                           riaditeľka školy

      • Duonum, š.s.

      • Sme Duonum, š.s. a chceli by sme Vám o sebe napísať viac.

       V rámci programu Aplikovaná ekonómia sme si my, študenti odboru obchodná akadémia založili firmu, ktorá simuluje podmienky akciovej spoločnosti.

       Ako podnikateľský subjekt musíme prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia firmy, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú výrobnú činnosť, až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku.

       Vďaka tejto skúsenosti získavame možnosť aplikovať nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi.

       Učíme sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. Vymysleli sme niečo nové a prospešné nielen pre občanov Partizánskeho, ale aj občanov celého kraja či Slovenska.

       Meno Duonum vyjadruje: Duo – dva v jednom. Poukazuje na dvojitý význam nášho hlavného produktu. Num – fullonum – znamená z latinčiny pojem “mydlo”.

       Hlavným cieľom firmy Donum sú mydlové fľaše - EBOTTILE, ekologické fľaše vyrobené z mydlovej hmoty, ktoré majú funkciu 2 v 1.

       Nahrádzajú plastové fľaše, v ktorých sa predávajú napr. čistiace prostriedky, šampóny a zároveň slúžia ako mydlo. Naša školská firma bude zákazníkom ponúkať aj rôzne iné druhy náplní tak, aby sme vyhoveli všetkým.

       S výrobkom chceme preraziť na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, ktorý organizuje JA Slovensko. Veľtrh je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Verejnosti i odbornej porote na ňom prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby.

       Ak sa chcete dozvedieť viac, nájdete nás na www.duonum.sk.

       Práve sme rozbehli internetový obchod s našim hlavným produktom.

        

                                                                                              Dominika Červeňanská

                                                                                           viceprezidentka marketingu