• Novinky

      • Umenie dáva krídla

      • Nahliadnuť do mysle Tolstého, geniálneho spisovateľa, zaujímavého mysliteľa a filozofa, mali možnosť žiaci 2. B a 1. B triedy na konci mája. Vstúpili do Slovenského národného divadla, kde sa pred ich očami rozpútal boj, ktorý, i keď je starý, stále nám pripomína prítomnosť. Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru. Napoleonská bitka, pochopenie zmyslu svojho poslania v živote, hľadanie šťastia v láske, ktorá zmení váš pohľad na svet a osudy ľudí, ktorí verili, že boj všetko vyrieši. O tom je dielo Vojna a mier. Príbeh na javisku oživili herci Ján Koleník, Martin Šalacha, Milan Ondrík, Anežka Petrová, Richard Stanke, Ingrid Timková...

       Návrat k umeniu pokračoval návštevou jedného z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe – Danubiana Meulensteen Art Museum. Obrazy, ktoré v sebe skrývajú hlbší význam ako sa na prvý pohľad zdá, ich zas a znova odpútali od reality a ponorili do sveta fantázie. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj prechádzka v priľahlom sochárskom parku a po pochôdznej časti strechy, kde videli diela viacerých osobností sochárskej scény.

       Cesta polostrovom  umenia sa skončila tak, ako dielo napísané perom Tolstého. Bol čas vrátiť sa späť domov, kde príbeh každého jedného žiaka pokračuje ďalej.

       Karolína Kuklová, 2. B

      • Čo po strednej škole?

      • V dňoch 10. mája a 25. mája 2023 pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom uskutočnili pre žiakov končiacich ročníkov učebných i študijných odborov besedu na tému: „Som absolvent strednej školy a čo ďalej?“ Žiaci sa dozvedeli, aké majú povinnosti po skončení strednej školy voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, ako a kde si hľadať prácu, podmienky práce v zahraničí a mnoho ďalších užitočných informácií.

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2023

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2023 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 305,38 m² nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1477/2A, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1477, postavenej na parcele č. 3238/2:

        

       Miestnosť číslo                                             Dĺžka        Šírka         Plocha spolu            

                302                 Učebňa                          7,10         8,50              60,35

                304                 Učebňa                          7,10         7,10              50,41

                305                 Sekretariát                     7,10         2,90              20,59

                305a               Zástupcovňa                  7,10        4,25               30,18

                317                 Kabinet                          2,50        6,30               15,75

                318                 Učebňa                          6,10        5,40               32,94

                320                 Učebňa                          6,10        7,10               43,31

                322                 Učebňa                          6,10        8,50               51,85

               Spolu                                                                                         305,38  

        

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 59,52 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

                                                                                                                      

       Miestnosť číslo                                                  Dĺžka         Šírka          Plocha spolu

               19a               Strojnícke laboratórium         6,30           6,40              40,32

               18                                 Kabinet                  3,00           6,40              19,20

             Spolu                                                                                                   59,52

        

       2. Minimálna cena nájmu: 38,00 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 19.6.2023 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 19.6.2023 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: doba určitá – 1 rok, od 01.07.2023 do 30.6.2024

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

        

       „ Prenájom-neotvárať“ na adresu školy:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske.

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová, e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 24.5.2023

        

        

        

                                         

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                                 riaditeľka školy

      • Workshop podnikavosti - Marketing a tvorba identity

      • Dňa 11. mája sa konal 5. level workshopu podnikavosti s názvom Marketing a tvorba identity.

       Žiaci sa opäť ponorili do sveta, v ktorom žijú ich vlastné nápady. Pokračovali vo svojej práci a vytvorili názov svojej firmy, logo i slogan. Zistili, aké ťažké je zaujať ľudí a predať im myšlienky tvoriace ich produkt. Touto cestou ich sprevádzala profesionálna lektorka Daniela Daubnerová, ktorá žiakom otvorila bránu marketingu. Predala im cenné rady, názory, chválu a hlavne úsmev, sprevádzajúci celý deň. Nechýbali ani aktivity, ktoré posúvajú našu školu o ďalší krok dopredu. S pani riaditeľkou rozobrali tému ako sa priblížiť žiakom základných škôl a ďalej budovali značku našej školy.

       Ďalší úspešní workshop zakončil žiak štvrtého ročníka Patrik Bezák prezentáciou o kryptomenách.

       Karolína Kuklová, 2. B

      • Divadielko pre deti MŠ o sile priateľstva

      • 2. mája 2023 si žiačky z 1. B z odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili divadelné predstavenie pod názvom „Dobrodružstvá zajačika a čmeliačika“ pre deti z Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom. Zábavný dej rozprávky vymyslela žiačka Vanessa Zofotová a scenár napísala žiačka Lenka Vráblová.

       Divadielko bolo o dvoch pohádaných kamarátoch, zajačikovi Hopkáčikovi (Jana Vraňáková) a čmeliačikovi Bodáčikovi (Sára Kopčeková), ktorí mali spolu na rozkaz Pani Jari (Michaela Chlapovičová) hľadať vajíčko Hupkiho (Vanessa Zofotová), lebo sa pár hodín pred jarnou slávnosťou stratilo. Čo však zajačik a čmeliačik nevedeli, je to, že za "strateným" vajíčkom celý čas stáli Pani Jar a samotné vajíčko, pretože sa už nevedeli pozerať na pohádaných kamarátov. Ďalšími dôležitými postavami, bez ktorých by si zajačik a čmeliačik nedokázali poradiť, boli fialka Johanka (Karin Kadnárová), púpava Jolanka (Simona Pukancová), kvetinárka Elenka (Lenka Čatlošová), dievčatko Helenka (Sabína Mišutová) a Víla rozprávačka (Lenka Vráblová), ktorá deti príjemne naladila a uviedla do deja predstavenia. Žiačky Yasmin Petrisková, Karolína Bittarová, Karin Stachová a Dominika Mészárosová pôsobili ako realizačný tím, ktorý mal na starosti rekvizity a odmenu pre deti. Príprava a nacvičovanie divadielka pre deti MŠ prebiehalo počas predmetu metodika hudobnej výchovy pod dohľadom pani učiteľky Žemberovej.

       Hlavným cieľom divadelného predstavenia bolo poukázať na dôležitosť priateľstva, ktorého by sme sa nemali len tak ľahko vzdať. Celý čas prevládala uvoľnená atmosféra, plná smiechu, radosti a všetci si predstavenie užili. Deti hlavnú myšlienku pochopili a s rozprávkovými postavami sa im ťažko lúčilo.

       Text a úprava videa: Lenka Vráblová

      • Mladý vývojár robotiky 2023

      • Prvý a určite nie posledný ročník súťaže Mladý vývojár robotiky 2023 na technickej fakulte SPU v Nitre, ktorého sme sa zúčastnili s našim žiakom Lukášom Hošekom.

      • Komunitný projekt - „SPOJME HLAVY“

      •  

                                                                                            

       Naša študentka  Michaela Sliacka 2. A sa zapojila do komunitného projektu „Spojme hlavy“,  v ktorom získala finančné prostriedky na nákup sedacích vakov  do oddychovej  zóny pre študentov a zamestnancov školy.

        „Urobiť niečo pekné pre iných, nie je až také zložité“  hovorí Michaela, ktorej sa plnia sny.

       Slávnostné odovzdanie sedacích vakov prebehlo dňa 4. mája 2023  za prítomnosti pani riaditeľky Ing. Kataríny Hartmannovej MBA. a sú umiestnené v budove SNP 14.

       Ďakujeme Miške za jej prínos a dúfame, že sa bude naďalej rozvíjať v podobných aktivitách. J J J

      • História, z ktorej mrazí

      • Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili v prvý májový piatok mestečko Osvienčim v Poľsku.

       Veríme, že to, čo počuli a videli, ich nenechá chladnými a budú si pamätať, čoho všetkého boli ľudia schopní. Je smutné, že v súčasnosti stále viac naberajú na sile hlasy spochybňujúce holokaust a hrôzy 2. sv. vojny. Aj keď výrazná väčšina ľudstva dnes žije v mieri a bezpečí, vo svete evidujeme nárast násilia, nenávisti a netolerancie. Nebuďme ľahostajní k týmto prejavom, pretože môžu prerásť do väčších a obludnejších rozmerov, tak ako sme toho boli svedkami počas exkurzie v Koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Exkurziu v Poľsku sme ukončili v kráľovskom meste Krakov.

       Autor videa: Tomáš Belianský

      • Veriť, milovať, pracovať

      • V utorok 2. mája sa žiaci druhého ročníka vydali po stopách astronóma, vedca, vynálezcu, fotografa, vojnového letca, generála, diplomata, politika a štátnika  Milana Rastislava Štefánika. Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod a národ.

       Prehliadka evanjelického kostola či hrobov jeho rodičov, to bol iba začiatok našej cesty. V Múzeu Milana Rastislava Štefánika v Košariskách sme vkročili do jeho bytu v Paríži, stáli pod hviezdnou oblohou južnej pologule, spoznali Štefánikove záľuby, nahliadli do jeho súkromia i obdobia, kedy sa významne pričinil o vznik Československa. Ďalej nás cesta zaviedla až na Mohylu v Brezovej pod Bradlom, kde je pochovaný. Cestou domov sme mali všetci na pamäti slová, ktoré ho sprevádzali životom: „Veriť, milovať, pracovať.“

       Karolína Kuklová, 2. B

       Autor videa: Tomáš Belianský, 2. A

      • Deň narcisov

      •    ,, Začnite tým, čo je nevyhnutné, potom tým, čo je možné, a nakoniec zistíte, že robíte nemožné.“

        

       D.Paliatka II.E, M.Mravcová I.D, M.Sliacka II.A, V.Urbanová III.A, D.Sečkárová III.A a  Ľ.Jániová III.A  sú              mená študentov , ktorí dokázali vyzbierať   895 €.

                                                              Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.

      • I.N.I. Innovation Camp

      • JA Slovensko v rámci Erasmus+ projektu SEED, v spolupráci s partnermi Impact Nation Institute a Nadační fond vzdělávání a podnikání organizoval na súťaž pod názvom I.N.I. Innovation Camp. Naše žiačky z II.B triedy, študijného odboru obchodná akadémia - Karolína Kuklová, Karin Melušová, Andrea Ivanková,Timea Jankulová a Nina Hajková. Študenti pracovali v 5-členných zmiešaných tímoch na výzve, ktorú sa dozvedeli na mieste. Zloženie tímov určilo JA Slovensko, . Súťaže sa zúčastnilo celkovo 100 študentov z 20 odborných škôl z celého Slovenska.Téma výzvy - podnikavosť a nápady pre praktickú realizáciu. Svoje nápady prezentovali pred odbornou porotou. Podnikavosť - výzva - nápad - realizácia, veľmi prínosná súťaž priniesla nové skúsenosti, vedomosti, zážitky a priateľstvá.

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk