• Novinky

      • JA Innovation camp

      • Dňa 15. 2. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnili súťaže s názvom JA Innovation camp, ktorú organizovala spoločnosť JA Slovensko. Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 100 študentov, ktorí museli riešiť reálnu výzvu v päťčlenných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Cieľom súťaže bolo motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce. Tohtoročná téma niesla názov „Moderné vzdelávanie v 21. storočí“, kde sa mali žiaci zamyslieť nad tým, čo konkrétne by chceli, aby sa vo vzdelávaní zmenilo tak, aby bolo kvalitnejšie a vedelo ich lepšie pripraviť na trh práce. Mali navrhnúť vzdelávací systém 21. storočia. Žiaci našej školy najprv porovnávali dve generácie – generáciu X, v ktorej sa nachádzajú ich rodičia a generáciu Z, v ktorej sa nachádzajú okrem nich aj všetci ich rovesníci. Zistili, že vzdelávací systém sa od generácie X významnejšie nezmenil, pripravoval ich hlavne na osamostatnenie, viedol ich k založeniu rodiny a manuálnou prácou ju mali zabezpečiť. „Na rozdiel od generácie X viac hľadíme na  ďalšie vzdelávanie a svoju budúcnosť, želáme si prácu za dobrý zárobok s menšou námahou, chceme získať širšie zručnosti ako len vo svojom odbore.  Preto sme prišli so systémom BZH – Bezpečnosť, zážitkové učenie, hodnotenie, ktorý by pomohol hneď vo viacerých smeroch dnešnému vzdelávaniu a pripravil žiakov lepšie na život po škole“,  povedali študenti.

       B  –  bezpečnosť: navrhujeme, aby sa škola stala bezpečným prostredím, kde bude každého názor vypočutý a zároveň aj rešpektovaný, aby sme sa v budúcnosti nebáli presadiť svoj názor, a teda slobodne sa realizovať v živote.

       Z – zážitkové učenie: navrhujeme, aby sa v školách presadilo viac zážitkové učenie, ktoré by sa praktizovalo hraním efektívnych hier, rozprávaním príbehov/rozprávok v nižších ročníkoch napr. na základných školách a pre vyššie ročníky k poučkám doplniť príklady z reálneho života,  ktoré by viedli k lepšiemu zapamätaniu učiva. Z pohľadu študenta by malo vyučovanie byť doplnené skupinovou prácou a skupinovými rozhodnutiami, ktoré by podporovali kritické a logické myslenie, možnosti pracovať na projektoch a tak získavať status experta pri riešení projektov, doplniť vyučovanie možnými interaktívnymi nástrojmi, kurzami a praxou.

       H – hodnotenie: navrhujeme, aby sa na školách presadilo hodnotenie žiak-spolužiak-učiteľ. Študent sa môže preceňovať alebo podceňovať. Spolužiak má na žiaka objektívnejší názor + učiteľ má subjektívnejší názor na žiaka. Má tendenciu porovnávať žiakov s ostatnými žiakmi. Výhodnejšie by bolo slovné hodnotenie s diferencovaným prístupom učiteľa podľa úrovne schopností žiaka.

       Bezpečné prostredie, v ktorom majú možnosť tvorivej a kreatívnej realizácie a diferencovaného hodnotenia podľa úrovne schopností každého žiaka  vytvára vzdelávací systém 21. storočia.

       Aj napriek tomuto riešeniu sa žiaci neumiestnili, no odchádzali domov spokojní a šťastní zo spoločne stráveného dňa plného zážitkov a určite by sa zúčastnili podobnej súťaže znovu.

        

       Jakub Balla, študent OA a účastník súťaže

      • Fantastická topánka

      •       V mesiaci január prebehla v odbore Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov súťaž o najlepší návrh a spracovanie fantastickej topánky.

       Žiaci II.A a III.A sa svojej úlohy zhostili na výbornú a bolo veľmi ťažké vybrať tú najlepšiu a najkrajšiu topánku.

       Komisia nakoniec vybrala a udelila 5 najlepších a najkrajších prác.                   

       1.miesto: Struharňanská Michaela    III.A

       2.miesto: Matejovičová Lucia            III.A

       3.miesto: Sílešová Katarína            III.A

       4.miesto: Bezáková Katarína               II.A

       5.miesto: Totovská Viktória                II.A

       Všetkým blahoželáme!

       Práce všetkých žiakov si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

      • JA Innovation Camp

      • Dňa 15. 2. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnia národnej celodennej súťaže s názvom Innovation camp, ktorú organizuje spoločnosť JA Slovensko.

       Súťaž bude prebiehať online, pôvodne sa mala organizovať v Bratislave, no kvôli pandemickej situácii ju nemožno uskutočniť naživo. JA Innovation Campu sa zúčastní 20 pätčlenných tímov, takže sa  stretne viac než 100 študentov a hostí. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Cieľom súťaže je motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

       Partnerom podujatia je IUVENTA, ktorá administruje podporný grant MŠVVaŠ SR. Súťaž je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       Našim žiakom držíme palce a prajeme veľa šťastia!

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2022

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2022 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

        

       Časť pozemku parc. č. 2620/3 (odstavná plocha vo dvore – v počte 17 miest, vhodné na parkovanie o celkovej výmere 234,65 m²), zapísaného na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske

                                         Parkovacie miesto           Dĺžka           Šírka        Plocha spolu (v m2)

                                                          č. 1                     7,70              4,50                        34,65

                                                          č. 2-9                  5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 11-14               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 16-17               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 19-20               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                          Spolu                                                                 234,65

        

       Záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť len jedno číslo odstavnej plochy (jedno číslo parkovacieho miesta), záujemca o prenájom je oprávnený prenajať si len jednu odstavnú plochu, t.j. jedno parkovacie miesto.

        

       Odstavnú plochu (parkovacie miesto) je možné obsadiť len jedným vozidlom a nahlásiť k nemu jednu ŠPZ.

        

       Záujemca o prenájom (budúci nájomca) nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe.

        

       Vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme.

        

       Odstavná plocha vo dvore školy, vhodná na parkovanie, nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu. Taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

        

       Budúci nájomca podpisom zmluvy o prenájme stráca nárok vymáhať od prenajímateľa odškodné za poškodený majetok spôsobený v rámci vonkajších priestorov školy. 

        

       Oslovení budú iba tí záujemcovia, ktorí budú úspešní v rámci zámeru priameho nájmu, resp. predložia najvyššiu cenovú ponuku.

        

       2. Minimálna cena nájmu: 10,00 € / 1 parkovacie miesto / mesiac

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.2.2022 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 21.2.2022 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: doba určitá - 1 rok, od 1.3.2022 do 28.2.2023

        

       5. Žiadosti o prenájom s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/mesiac za konkrétne parkovacie miesto, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

        

       „Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 4.2.2022

        

        

                                                                                                             Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                              poverená riadením školy

      • Webinár o sociálnom podnikaní

      • V rámci programu „Aplikovaná ekonómia“ a v spolupráci s JA Slovensko sa žiaci III.B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnili v dňoch 20.1. 202226.1. 2022 

        

       webináru o sociálnom podnikaní,

        

       ktorý viedol programový manažér JA Slovensko – Peter Uhrin.

        

        

       V prvej časti webináru sme sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a o úspešných príbehoch zo Slovenska.  Pozreli sme sa aj do minulosti a pokúšali sme sa nájsť možnosti sociálneho podnikania v budúcnosti. Hosťami boli Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave a víťazi minulých ročníkov.

        

       V druhej časti webináru  sme sa dozvedeli o trendoch v sociálnom podnikaní. Hosťom bol pán Róbert Tóth, marketingový manažér spoločnosti NN, bývalý absolvent programu Aplikovaná ekonómia a dlhoročný predseda národnej súťaže SIR. Neskôr ho doplnili samotní študenti, finalisti národnej súťaže 2021 so svojimi projektmi, tipmi a radami pre ostatných študentov. Finalistami minuloročnej súťaže bola aj študentská firma z našej školy DUONUM.

        

       Účasť na online webinári nám poskytla množstvo nápadov, ktoré využijeme v našej študentskej firme FOREN, v tvorbe sociálneho konceptu a účasti v súťaži Social Innovation Relay (SIR). SIR je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

                                      

                                                                                                                             Eliška Jakabová

                                                                                                   zástupca viceprezidenta ľudských zdrojov

        

        

      • Obchodná verejná súťaž č. 1/2022

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

        

       vyhlasuje

        

       obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

        

       Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,                                                                  Námestie SNP 5, Partizánske

       Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová – riaditeľka školy

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

       IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

       IČO:                           50424891

       DIČ:                           2120341509

       Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                          K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

        

       Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme:

       1. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné           č. 224, postavenej na parcele č. 2620/1
       2. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 180/14, súpisné č. 180, postavenej na parcele č. 3238/1

        

       Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

        

       Minimálna výška nájomného: 33,20 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne.                       

       V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

       V mesiacoch júl a august bude nápojový automat odpojený od elektrickej energie a prívodu vody.

        

       Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 1 rok.

        

       Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5

       958 01 Partizánske

        

       v termíne do 28.01.2022 do 10.00 hod.

        

       Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

        

       Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

       Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

       a) identifikačné údaje uchádzača:

       • u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
       • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

       b) súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

       c) bankové spojenie uchádzača

       d) navrhovaná výška nájomného za m2/rok

        

       Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

        

       Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                                     e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

       Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

       Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

        

       Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

       • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na internetovej stránke školy, rovnako tak aj na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,
       • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky. 

        

        

       V Partizánskom, 13.1.2022

        

        

        

        

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                riaditeľka školy 

        

      • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

      • T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

       vyhlasuje

       v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

       výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

       a/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

       b/ spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

       • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
       • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
       • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
       • byť zdravotne spôsobilý,
       • byť bezúhonný,
       • ovládať štátny jazyk.

       Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
       • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
       • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania (§ 89 zákona),
       • osobný dotazník,
       • profesijný štruktúrovaný životopis,
       • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
       • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
       • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

       Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat pri plnom pracovnom úväzku  min. 1 500,- eur.

        

       Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

        

       Trenčiansky samosprávny kraj

       Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

       K dolnej stanici 7282/20A

       911 01 Trenčín.

        

        

       Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske“.

       Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 24.01.2022.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

       Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

        

       V Trenčíne dňa 3.1.2022

                                                                                                  

       Ing. Jaroslav Baška

       predseda

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa  10. 12. 2021 sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúra v kategórii A pre 3. a 4. ročník študijných odborov. Sily si zmeralo 11 žiakov našej školy: z III.B Jakub Balla, Linda Bezáková, Patrícia Fodorová, z III.C Adam Gašparovič, Radovan Skaličan, zo IV. A  Alexandra Kluková, Liliana Straková, zo IV.B Adela Beňová, Lívia Jakubíková a zo IV.C Lenka Galbavá a Lukáš Ondko. Všetkým odvážlivcom ďakujeme.  

       Víťazom blahoželáme!

       1. miesto: Lenka Galbavá, IV.C
       2. miesto: Lívia Jakubíková, IV.B
       3. miesto: Linda Bezáková, III.B

                               Patrícia Fodorová, III.B

      • Best in English - Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

      • V piatok 26. novembra sa vybraní žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jozefa Gubku a Mgr. Karin Borůvkovej zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku nazvanej “Best in English”. Hoci každý žiak riešil úlohy na svojom počítači, našu školu reprezentovali ako jeden tím. Všetci sa riadne „zapotili“, pretože na test úrovne B2 – C1 mali iba 60 minút. Vzhľadom na to, že sa podujatia zúčastnili stredné školy z takmer celého sveta, sa výsledky podujatia dozvieme až o pár týždňov. Dôležitejšie však je, že žiaci využili šancu porovnať sa s tisíckami študentov z iných krajín aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Skvelá skúsenosť!

      • Keď sa plnia sny...

      • Takým snom bolo vytvorenie Relaxačno - náučnej miestnosti v škole, ktoré bude využívať školský podporný tím pre svoje aktivity a rôzne workshopy.