• Novinky

      • Školský výlet – exkurzia

      •      V dňoch 16.-18.6.2022  žiaci II.A a III.A odboru Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov absolvovali školský výlet v Košiciach, Levoči, Spišskej Novej Vsi. Navštívili sme aj historické miesta, z ktorých niektoré sú zapísané aj v UNESCO. Košice – Dóm sv.Alžbety, veža, Národné divadlo, historické centrum mesta, Levoča – radnica mesta, kostol sv. Jakuba s oltárom sv.Jakuba, vežu, historické centrum mesta, Mariánska hora, Spišská Nová Ves – historické centrum mesta. Žiaci tak svoje vedomosti môžu zúžitkovať pri maturite z predmetu DVK. Školský výlet, tak splnil svoj cieľ. Fotografie sú priložené.

      • Klauzúrne skúšky

      • Fotografie z priebehu klauzúrnych skúšok žiakov odboru Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov II.A a III.A v šk.roku 2021/2022

      • Palacinková súťaž a DOD v jednom

      • ​​​​​Vo štvrtok 16. júna 2022 sa konala v našej škole palacinková súťaž spojená s DOD.

        

       Súťaž prebiehala v reštaurácií Educa na 1. poschodí do ktorej sa zapojilo 10 družstiev z rôznych základných škôl.

       Na druhom poschodí sa mohli žiaci zo základných škôl zapojiť do hier, súťaži a kvízov zo všetkých odborov, aby si o rok mohli vybrať, ktorý z nich je pre nich najvhodnejší.

        

       Víťazné družstvá z palacinkovej súťaže:

        

       1. ZŠ Oslany - Tamara Obertová a Ema Tomová

       2. ZŠ Nováky -Sára Pechová, Bronislava Kerteszová

       3. ZŠ Radovana Kaufamanna PE - Eliška Lajchová, Zuzana Nikoléniová​​​

       Sponzori:- Azul - zabezpečili suroviny pre žiakov III. ročníka kuchár na prezentáciu jedál

       1. Dymový steak 

       2. Chicken burger

       3. Creme brulée- Plant cow - vecné ceny pre víťazné družstvá

      • Pracovníčky úradu práce a sociálnych vecí opäť v škole

      • V dňoch 9. a 16. júna 2022 do našej školy opäť zavítali  pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom: Ing. Vladimíra Králová a Ing. Lucia Gubová. Cieľovou skupinou ich besedy boli tentoraz žiaci tretích ročníkov učebných odborov, ktorých zaujímali predovšetkých informácie súvisiace s možnosťami pracovať doma i v zahraničí a povinnosti, ktoré ich čakajú, ak sa rozhodnú pre nadstavbové štúdium.

      • Deň plný umenia

      • V utorok 31. mája žiaci I. B navštívili Slovenské národné divadlo, kde mali šancu vychutnať si operné predstavenie Čert a Káča, ktoré je jedným z najlepších operných diel Antonína Dvořáka. Predstavenie neponúka len hudobný zážitok. Doplnené je dynamickými tancami tanečníkov, akrobatov, parkúristov a krásnymi kostýmami a kulisami.

       Deň plný umenia pokračoval prehliadkou Galérie mesta Bratislava – Pálffyho palác. So sprievodcom sme prešli cestu od gotického umenia až po slovenské umenie 2. polovice 20. storočia. Mali sme možnosť nielen vidieť, ale aj vstúpiť do umeleckých diel ako napríklad inštalácia Alexa Mlynárčika s názvom „Vila mystérií“ či inštalácia „Pasáž“ od Mateja Kréna.

       Nechýbala ani prechádzka po nábreží Dunaja a historickým centrom Bratislavy. Prežili sme pekný slnečný deň, kedy sme sa na svet pozerali očami umelcov. Obohatení o čaro umenia sme sa vrátili späť domov plní kreatívneho myslenia.

       Karolína Kuklová, 1. B

      • Vyučovanie trochu inak...

      • Počas akademického týždňa – od 23. mája do 27. mája 2022, sme tak, ako všetci žiaci prvého ročníka odboru obchodná akadémia, absolvovali hospodársky týždeň.

       Štyri dni sme pracovali naplno: riešili sme založenie a fungovanie vlastných fiktívnych firiem, aby sme v piatok – v deň prezentácie našich podnikateľských zámerov, boli čo najlepšie pripravení. Nepredpokladala som, že to bude taká zábava, a že si tento čas tak užijeme aj napriek tomu, že sa našli i momenty plné stresu a okamihy bez akýchkoľvek nápadov. Po skončení prezentácií (kedy sme mali srdce v žalúdku) sme boli na seba hrdí. Aj pohľady prítomných učiteľov naznačovali, že sme tento týždeň všetci zvládli na výbornú.

                                                                                                                            Andrea Ivanková, žiačka I. B

        

       A tu je umiestnenie:

       V kategórii „Najlepší podnikateľský projekt“ (hodnotenie odbornou porotou):

       1. miesto: firma Čarovňa (Andrea Ivanková, Karolína Kuklová)
       2. miesto: firma TINI  Beauty Salon (Nina Hajková, Tímea Jankulová)
       3. miesto: firma ČOKOLA (Karin Melušová, Paulína Krajčovičová)

       V kategórii „Najlepšia hraná reklama“ (hodnotenie verejnosťou):

              Firma Serviveya (Tomáš Jančovič, Samuel Kuczman)

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2022

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2022 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 305,38 m² nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1477/2A, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1477, postavenej na parcele               č. 3238/2:

        

        

       Miestnosť číslo                                                    Dĺžka             Šírka                                     Plocha spolu

       302                                Učebňa                                 7,10               8,50                                                 60,35

       304                                Učebňa                                 7,10               7,10                                                 50,41

       305                             Sekretariát                               7,10               2,90                                                 20,59

       305a                          Zástupcovňa                             7,10               4,25                                                 30,18

       317                                  Kabinet                               2,50                6,30                                                 15,75

       318                                Učebňa                                 6,10                5,40                                                 32,94

       320                                 Učebňa                                6,10                7,10                                                 43,31

       322                                 Učebňa                                6,10                8,50                                                 51,85

       Spolu                                                                                                                                                       305,38

        

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 59,52 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

       Miestnosť číslo                                                           Dĺžka           Šírka                           Plocha spolu

       19a                     Strojnícke laboratórium                       6,30             6,40                                  40,32

       18                                     Kabinet                                  3,00             6,40                                  19,20

       Spolu                                                                                                                                           59,52

        

        

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.6.2022 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 21.6.2022 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: od 01.07.2022 na 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom-neotvárať“ na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske.

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová, e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 2.6.2022

        

        

        

                                         

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                                 riaditeľka školy