• Novinky

      • Školské kolo SOČ

      • Dňa 18.2.2022 prebehlo školské kolo SOČ. Svoje práce prezentovali žiaci s viacerých študijných odboroch a podľa zamerania prác boli zadelení do súťažných odborov SOČ pre šk. rok 2021/2022.

            Práce boli na zodpovedajúcej úrovni žiakov podľa jednotlivých skupín. Hodnotiaca komisia v jednotlivých komisiách po vypočutí všetkých prác rozhodla o udelení prvých troch miest a zároveň aj o prácach, ktoré postúpili do okresného kola SOČ, ktoré sa bude konať 18.3.2022 na SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom.

            Výsledková listina spolu s postupujúcimi prácami a zároveň aj fotografie sú zdokumentované.

       Výsledkovú listinu SOČ 2022 si môžete pozrieť tu

       SOČ okresné kolo - postup si môžete pozrieť tu

      • Školská súťaž v písaní na klávesnici

      • V priebehu januára 2022 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v písaní na klávesnici hmatovou metódou. Zúčastnilo sa jej 53 žiakov odboru obchodná akadémia a logistika. Školskú súťaž vyhral Peter Barát (3. B), druhé miesto obsadila Nina Škodová (4. B) a tretie miesto získala Eliška Jakabová (3. B). Tretiaci Eliška a Peter nás reprezentovali v krajskom kole súťaže SIP (spracovaní informácií na počítači) v kategórii 10-minútový odpis textu, ktorá sa uskutočnila 16. februára 2022 online formou. 

      • JA Innovation camp

      • Dňa 15. 2. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnili súťaže s názvom JA Innovation camp, ktorú organizovala spoločnosť JA Slovensko. Uvedenej súťaže sa zúčastnilo 100 študentov, ktorí museli riešiť reálnu výzvu v päťčlenných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Cieľom súťaže bolo motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce. Tohtoročná téma niesla názov „Moderné vzdelávanie v 21. storočí“, kde sa mali žiaci zamyslieť nad tým, čo konkrétne by chceli, aby sa vo vzdelávaní zmenilo tak, aby bolo kvalitnejšie a vedelo ich lepšie pripraviť na trh práce. Mali navrhnúť vzdelávací systém 21. storočia. Žiaci našej školy najprv porovnávali dve generácie – generáciu X, v ktorej sa nachádzajú ich rodičia a generáciu Z, v ktorej sa nachádzajú okrem nich aj všetci ich rovesníci. Zistili, že vzdelávací systém sa od generácie X významnejšie nezmenil, pripravoval ich hlavne na osamostatnenie, viedol ich k založeniu rodiny a manuálnou prácou ju mali zabezpečiť. „Na rozdiel od generácie X viac hľadíme na  ďalšie vzdelávanie a svoju budúcnosť, želáme si prácu za dobrý zárobok s menšou námahou, chceme získať širšie zručnosti ako len vo svojom odbore.  Preto sme prišli so systémom BZH – Bezpečnosť, zážitkové učenie, hodnotenie, ktorý by pomohol hneď vo viacerých smeroch dnešnému vzdelávaniu a pripravil žiakov lepšie na život po škole“,  povedali študenti.

       B  –  bezpečnosť: navrhujeme, aby sa škola stala bezpečným prostredím, kde bude každého názor vypočutý a zároveň aj rešpektovaný, aby sme sa v budúcnosti nebáli presadiť svoj názor, a teda slobodne sa realizovať v živote.

       Z – zážitkové učenie: navrhujeme, aby sa v školách presadilo viac zážitkové učenie, ktoré by sa praktizovalo hraním efektívnych hier, rozprávaním príbehov/rozprávok v nižších ročníkoch napr. na základných školách a pre vyššie ročníky k poučkám doplniť príklady z reálneho života,  ktoré by viedli k lepšiemu zapamätaniu učiva. Z pohľadu študenta by malo vyučovanie byť doplnené skupinovou prácou a skupinovými rozhodnutiami, ktoré by podporovali kritické a logické myslenie, možnosti pracovať na projektoch a tak získavať status experta pri riešení projektov, doplniť vyučovanie možnými interaktívnymi nástrojmi, kurzami a praxou.

       H – hodnotenie: navrhujeme, aby sa na školách presadilo hodnotenie žiak-spolužiak-učiteľ. Študent sa môže preceňovať alebo podceňovať. Spolužiak má na žiaka objektívnejší názor + učiteľ má subjektívnejší názor na žiaka. Má tendenciu porovnávať žiakov s ostatnými žiakmi. Výhodnejšie by bolo slovné hodnotenie s diferencovaným prístupom učiteľa podľa úrovne schopností žiaka.

       Bezpečné prostredie, v ktorom majú možnosť tvorivej a kreatívnej realizácie a diferencovaného hodnotenia podľa úrovne schopností každého žiaka  vytvára vzdelávací systém 21. storočia.

       Aj napriek tomuto riešeniu sa žiaci neumiestnili, no odchádzali domov spokojní a šťastní zo spoločne stráveného dňa plného zážitkov a určite by sa zúčastnili podobnej súťaže znovu.

        

       Jakub Balla, študent OA a účastník súťaže

      • Fantastická topánka

      •       V mesiaci január prebehla v odbore Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov súťaž o najlepší návrh a spracovanie fantastickej topánky.

       Žiaci II.A a III.A sa svojej úlohy zhostili na výbornú a bolo veľmi ťažké vybrať tú najlepšiu a najkrajšiu topánku.

       Komisia nakoniec vybrala a udelila 5 najlepších a najkrajších prác.                   

       1.miesto: Struharňanská Michaela    III.A

       2.miesto: Matejovičová Lucia            III.A

       3.miesto: Sílešová Katarína            III.A

       4.miesto: Bezáková Katarína               II.A

       5.miesto: Totovská Viktória                II.A

       Všetkým blahoželáme!

       Práce všetkých žiakov si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

      • JA Innovation Camp

      • Dňa 15. 2. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnia národnej celodennej súťaže s názvom Innovation camp, ktorú organizuje spoločnosť JA Slovensko.

       Súťaž bude prebiehať online, pôvodne sa mala organizovať v Bratislave, no kvôli pandemickej situácii ju nemožno uskutočniť naživo. JA Innovation Campu sa zúčastní 20 pätčlenných tímov, takže sa  stretne viac než 100 študentov a hostí. Študenti budú pracovať na reálnej výzve v tímoch. Ich úlohou bude nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Cieľom súťaže je motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

       Partnerom podujatia je IUVENTA, ktorá administruje podporný grant MŠVVaŠ SR. Súťaž je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       Našim žiakom držíme palce a prajeme veľa šťastia!

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2022

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2022 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

        

       Časť pozemku parc. č. 2620/3 (odstavná plocha vo dvore – v počte 17 miest, vhodné na parkovanie o celkovej výmere 234,65 m²), zapísaného na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske

                                         Parkovacie miesto           Dĺžka           Šírka        Plocha spolu (v m2)

                                                          č. 1                     7,70              4,50                        34,65

                                                          č. 2-9                  5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 11-14               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 16-17               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                         č. 19-20               5,00             2,50        12,50 / jedno parkovacie miesto

                                                          Spolu                                                                 234,65

        

       Záujemca o prenájom má právo doručiť len jednu žiadosť a v žiadosti uviesť len jedno číslo odstavnej plochy (jedno číslo parkovacieho miesta), záujemca o prenájom je oprávnený prenajať si len jednu odstavnú plochu, t.j. jedno parkovacie miesto.

        

       Odstavnú plochu (parkovacie miesto) je možné obsadiť len jedným vozidlom a nahlásiť k nemu jednu ŠPZ.

        

       Záujemca o prenájom (budúci nájomca) nemôže predmet nájmu prenechať tretej osobe.

        

       Vjazd vozidlom a parkovanie na odstavnej ploche má právo iba osoba, ktorá podpísala zmluvu o prenájme.

        

       Odstavná plocha vo dvore školy, vhodná na parkovanie, nie je strážená a prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odstavené vozidlo budúceho nájomcu. Taktiež prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie alebo stratu motorového vozidla, ako aj vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

        

       Budúci nájomca podpisom zmluvy o prenájme stráca nárok vymáhať od prenajímateľa odškodné za poškodený majetok spôsobený v rámci vonkajších priestorov školy. 

        

       Oslovení budú iba tí záujemcovia, ktorí budú úspešní v rámci zámeru priameho nájmu, resp. predložia najvyššiu cenovú ponuku.

        

       2. Minimálna cena nájmu: 10,00 € / 1 parkovacie miesto / mesiac

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 21.2.2022 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 21.2.2022 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: doba určitá - 1 rok, od 1.3.2022 do 28.2.2023

        

       5. Žiadosti o prenájom s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/mesiac za konkrétne parkovacie miesto, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

        

       „Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 4.2.2022

        

        

                                                                                                             Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                              poverená riadením školy

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk