• Novinky

      • Webinár o sociálnom podnikaní

      • V rámci programu „Aplikovaná ekonómia“ a v spolupráci s JA Slovensko sa žiaci III.B triedy, odboru obchodná akadémia zúčastnili v dňoch 20.1. 202226.1. 2022 

        

       webináru o sociálnom podnikaní,

        

       ktorý viedol programový manažér JA Slovensko – Peter Uhrin.

        

        

       V prvej časti webináru sme sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a o úspešných príbehoch zo Slovenska.  Pozreli sme sa aj do minulosti a pokúšali sme sa nájsť možnosti sociálneho podnikania v budúcnosti. Hosťami boli Ing. Eva Pongrácz PhD., vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave a víťazi minulých ročníkov.

        

       V druhej časti webináru  sme sa dozvedeli o trendoch v sociálnom podnikaní. Hosťom bol pán Róbert Tóth, marketingový manažér spoločnosti NN, bývalý absolvent programu Aplikovaná ekonómia a dlhoročný predseda národnej súťaže SIR. Neskôr ho doplnili samotní študenti, finalisti národnej súťaže 2021 so svojimi projektmi, tipmi a radami pre ostatných študentov. Finalistami minuloročnej súťaže bola aj študentská firma z našej školy DUONUM.

        

       Účasť na online webinári nám poskytla množstvo nápadov, ktoré využijeme v našej študentskej firme FOREN, v tvorbe sociálneho konceptu a účasti v súťaži Social Innovation Relay (SIR). SIR je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.

                                      

                                                                                                                             Eliška Jakabová

                                                                                                   zástupca viceprezidenta ľudských zdrojov

        

        

      • Obchodná verejná súťaž č. 1/2022

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

        

       vyhlasuje

        

       obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

        

       Prenajímateľ/vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,                                                                  Námestie SNP 5, Partizánske

       Sídlo:                          Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       Zastúpený:                  Ing. Katarína Hartmannová – riaditeľka školy

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

       IBAN:                        SK92 8180 0000 0070 0055 9332

       IČO:                           50424891

       DIČ:                           2120341509

       Zriaďovateľ:               Trenčiansky samosprávny kraj

                                          K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

        

       Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme:

       1. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 224/5, súpisné           č. 224, postavenej na parcele č. 2620/1
       2. nebytových priestorov v celkovej výmere 1 m2 nachádzajúcich sa v budove, zapísanej na LV č. 2851, katastrálne územie Partizánske ako škola, Nám. SNP 180/14, súpisné č. 180, postavenej na parcele č. 3238/1

        

       Účel nájmu: umiestnenie nápojového automatu na teplé nápoje

        

       Minimálna výška nájomného: 33,20 Eur za 1 m2 podlahovej plochy ročne.                       

       V tejto sume nie sú zahrnuté náklady na energie a ostatné služby spojené s nájmom.

       V mesiacoch júl a august bude nápojový automat odpojený od elektrickej energie a prívodu vody.

        

       Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú – 1 rok.

        

       Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Nápojový automat – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5

       958 01 Partizánske

        

       v termíne do 28.01.2022 do 10.00 hod.

        

       Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený  alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

        

       Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť ani odvolať.

       Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

       a) identifikačné údaje uchádzača:

       • u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
       • u právnickej osoby – podnikateľa obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu

       b) súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

       c) bankové spojenie uchádzača

       d) navrhovaná výška nájomného za m2/rok

        

       Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

        

       Kontaktná osoba: Ing. Daniela Kajanová, tel.: 038/747 91 14

                                     e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

       Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

       Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

        

       Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

       • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na internetovej stránke školy, rovnako tak aj na internetovej stránke a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,
       • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá nižšia cena ako minimálna, resp. v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť aj všetky predložené ponuky. 

        

        

       V Partizánskom, 13.1.2022

        

        

        

        

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                riaditeľka školy 

        

      • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

      • T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

       vyhlasuje

       v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

       výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       so sídlom Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

       a/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

       b/ spĺňať  predpoklady podľa § 3   ods. 5 zákona  č. 596/2003   Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

       • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
       • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
       • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
       • byť zdravotne spôsobilý,
       • byť bezúhonný,
       • ovládať štátny jazyk.

       Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

       • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
       • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
       • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania (§ 89 zákona),
       • osobný dotazník,
       • profesijný štruktúrovaný životopis,
       • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
       • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
       • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

       Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat pri plnom pracovnom úväzku  min. 1 500,- eur.

        

       Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :

        

       Trenčiansky samosprávny kraj

       Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

       K dolnej stanici 7282/20A

       911 01 Trenčín.

        

        

       Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske“.

       Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 24.01.2022.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

       Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

        

       V Trenčíne dňa 3.1.2022

                                                                                                  

       Ing. Jaroslav Baška

       predseda

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk