• Novinky

      • 2. kolo prijímacích skúšok a voľné miesta

      • Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude v našej škole konať dňa 22. júna 2021

       Pre druhé kolo prijímacích skúšok ponúkame tieto voľné miesta:

        

       Kód odboru                  Názov odboru                                                                      Počet miest

                                              študijné odbory 4-ročné 

       2381 M                           strojárstvo                                                                                    5

       2426 K                           programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení             3

       3968 M                           logistika                                                                                        3

       8244 M                           modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov              8

                                              učebné odbory 3-ročné 

       2683 H 12                      elektromechanik - automatizačná technika                                  8

       6444 H                           čašník, servírka                                                                            5

                                              učebné odbory 2-ročné 

       3282 F                            výroba obuvi                                                                                6

       3283 F                            výroba koženej galantérie                                                            8

        

       Pre viac informácii sa kontaktujte na tel. č. 038/7479119, e-mail:spojskolape@spspart.sk

      • Mentoring s MetLife

      • Spätná väzba je dar.

       Víťazky kategórie MetLife Female Leadership z Veľtrhu podnikateľských talentov (dievčatá zo študentskej firmy DUONUM) získali Mentoring s manažérmi z MetLife, ktorý sa uskutočnil dňa 21.5.2021

       Prešli si spätnú väzbu k ich podnikateľským nápadom, ale aj k prezentáciám.

       Prijať spätnú väzbu a poučiť sa z nej je základným pilierom podnikateľského úspechu. Vďaka nej sa v podnikaní posunú rýchlejšie.

       Ďakujeme manažérom MetLife za skvelú príležitosť.

      • Workshop inovatívnych stredoškolských firiem

      • Na základe mnohých ocenení na Veľtrhu podnikateľských talentov nás oslovila Slovenská inovačná a energetická agentúra, aby sme oboznámili mladých ľudí ako sa dá úspešne na školách podnikať. A tak sme sa 18. mája zúčastnili webinára inovatívnych stredoškolských firiem, ktoré usporadúva inovujme.sk, kde sme predstavili našu firmu Duonum. Okrem nás   sa prestavila aj firma SCRIBO z gymnázia v Košiciach. 

       Účastníci webinára mali možnosť sa dozvedieť ako vznikli naše firmy, čo sme pre firmy obetovali, ako vznikli naše názvy, či sa chystáme produkty inovovať alebo dokonca vymyslieť niečo nové. Zaujímalo ich, čo by sme poradili študentom, ktorí začínajú s podnikaním, aké sú možnosti pokračovania firmy, kto nám vytvoril e-shop, ako to u nás bolo s financovaním a či je pre nás dôležité ako nás podporujú učitelia a rodičia v podnikaní.  Bola to pre nás ďalšia príležitosť prezentovať sa na verejnosti a poskytnúť cenné informácia našim pokračovateľom.

                                                                                                                       Laura Čangelová

                                                                                                             pracovníčka oddelenia marketingu

        

      • Pozvánka na triedne rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 25. mája 2021 sa bude konať rodičovské združenie o 15.00 hod. v Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske (hlavná budova).

              Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom,  majstrom OV, podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Veríme, že si svoje  povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli zúčastniť.

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2021

      •          Zámer priameho nájmu č. 1/2021 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa              § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       a) Nebytové priestory o celkovej výmere 364,90 m², nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1477, postavenej na parcele č. 3238/2:

       b) Nebytové priestory o celkovej výmere 59,52 m2, nachádzajúce sa na prízemí budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 8.6.2021 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 8.6.2021 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: od 01.07.2021 na 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom-neotvárať“ na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske.

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová, e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 18.5.2021

        

        

        

                                         

                                                                                                      Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                            riaditeľka školy

      • Súťaž Social Innovation Relay (SIR)

      •  Dňa 11.5.2021 sa žiačky III.B triedy odboru obchodná akadémia zúčastnili súťaže Social Innovation Relay (SIR). SIR je  je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group. 

       Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu a zamerať sa na riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

       Do súťaže sa zapojilo 231 slovenských firiem s rôznymi nápadmi. Postupne sa z nápadov vyberalo.

       Študentská firma DUONUM skončila v TOP desiatke.  Vo finále, ktoré sa uskutočnilo online formou prezentovala svoj podnikateľský nápad Ebottile flaše pred odbornou porotou. Kritériami súťaže boli - kvalita prezentácie, prezentačné zručnosti, sociálny dopad výrobku, inovácie a využitie technológií, marketing, škálovosť, realizovateľnosť nápadu. Zastúpené firmy boli zo všetkých typov škôl.

        

      • Veľtrh podnikateľských talentov

      • Dobrý deň,

       v rámci predmetu a programu s rovnakým názvom Aplikovaná ekonómia sme založili študentskú firmu DUONUM, ktorá simuluje podmienky akciovej spoločnosti. Vďaka  skvelej príležitosti od neziskovej organizácie JA Slovensko sme sa rozhodli vymyslieť niečo nové, prospešné pre planétu i nás, občanov Partizánskeho, ale aj celého Slovenska.

        

       Hlavným cieľom našej firmy bolo pokúsiť sa nahradiť plastové, neekologické, jednorazové fľaše našimi –  kompletne spotrebovateľnými, vďaka ktorým sa nevytvára ďalší odpad.

       Preto sme vytvorili naše EBOTTILE fľaše - také, ktorých kúpou náš zákazník šetrí životné prostredie. Naša študentská firma zákazníkom ponúka aj ekologické balenie, rôzne druhy náplní tak, aby sme vyhoveli všetkým. Predmet podnikania je určený širokej verejnosti, v ktorej sú obsiahnuté všetky vekové kategórie, ale hlavne pre každého, kto chce zmierniť svoju produkciu odpadu.

        

       Vyvrcholením podnikateľskej činnosti bol Veľtrh podnikateľských talentov pod záštitou našej pani prezidentky. Veľtrh sa uskutočnil 4. mája 2021. Zúčastnilo sa ho 29 firiem.  Študentská firma DUONUM túto akciu zažila online prostredníctvom video-konferencie. Zabojovali sme o víťazstvo v 8 kategóriách. Prezidentka a viceprezidentky podľa svojho zamerania predstavili študentskú firmu, jej činnosť a dosiahnuté výsledky. Po odprezentovaní všetci členovia tímu odpovedali na otázky poroty.  

       Veľtrh bol náročný a prvou skúsenosťou ako sa presadiť a presvedčiť 40 člennú porotu o životaschopnej firme. Hneď po veľtrhu sme dostali ponuku a pomoc jedného z porotcov  rozbehnúť činnosť firmy aj v reálnych podmienkach podnikateľského prostredia.

       Okrem vystúpení v jednotlivých kategóriách sme si deň spríjemnili objednaním pizze, hraním spoločenských hier a vyjadrovaním svojich pocitov z tohto dňa. Netrpezlivo sme čakali na ukončenie veľtrhu a vyhlásenie výsledkov. Keď sme sa výsledky dozvedeli, zalial nás obrovský pocit šťastia. Naša študentská firma DUONUM na Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 získala tieto ocenenia:

        

       1. miesto Accace Výročná správa

       1.miesto IBM Video prezentácia

       1. miesto MetLife Female Leadership                                     

       2. miesto AVION Marketingová prezentácia

       3. miesto S&T Produkt študentskej firmy

       3. miesto AT&T Manažérsky tím

       3. miesto IBM Spoločensky zodpovedné podnikanie

        

       Ak by ste mali záujem spoznať našu firmu bližšie, nájdete nás na sociálnych sieťach ako je Facebook či Instagram.

                                                                                                     

          Dominika Červeňanská  

                                                                                                      viceprezidentka marketingu

      • Oznam pre prijatých uchádzačov

      • Prijatí uchádzačí sa môžu prísť zápísať do štúdia do budovy na Námestí SNP 5 v dňoch 13.5 - 14. 5.2021 od 10.00 do 16.30 hod. , v prípade potreby po telefonickom dohovore mimo zápisných hodín.

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk