• Novinky

      • Podporte nás 2% dane

      • Vážení rodičia, priatelia školy,

       prosíme, podporte nás formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Tieto finančné prostriedky pomôžu škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Získane peniaze použijeme na vybavenie učební a na vzdelávanie .

       V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

       Pozor, IČO musí byť zarovnané sprava.

       IČO: 51243164

       Právna forma: Občianske združenie

       Obchodné meno: Občianske združenie pri SOŠ Partizánske

       Adresa: Námestie SNP 224/5, 958 01 Partizánske

       Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma).

       Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  na Váš daňový úrad.

       *Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

       Tlačivá na poukázanie 2% z daní fyzických osôb predvyplnené nájdete na vrátnici školy, alebo stiahnite tu:

       Vyhlásenie o poukázaní dane OZ SOS za 2020.pdf

       Ďakujeme

      • Dôležité termíny!

      • Deviataci základných škôl a ostatní záujemcovia o štúdium, nepremeškajte dôležité termíny!!!

        

       • Do 26.2. zverejnia stredné školy na svojich weboch kritéria prijatia na všetky odbory
       • Do 8.4. zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
       • Do 16.4. pošle riaditeľ ZŠ prihlášky na stredné školy
       • 1. Kolo prijímacích skúšok

              1. termín  3.5. – 4.5.2021

              2. termín  10.5. – 11.5.2021

       • Talentové skúšky: 

              1. termín   5.5. – 7.5.2021

              2. termín 12.5. – 14.5.2021

       • 2. Kolo prijímacích skúšok    22.6.2021

        

       Záujemcovia o pomaturitné a nadstavbové štúdium:

       • Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy do 31. mája (1. kolo)
       • Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, môžu podať prihlášku do 31. júla (2. kolo)
       • Riaditeľ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania skúšok.

       PRIJÍMACIE SKÚŠKY

       • 21. júna 2021 - 1. Kolo
       • 26. augusta 2021 - 2. kolo (2. kolo je určené výhradne pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na vysokú školu. Je nutné doložiť fotokópiou rozhodnutia o neprijatí na VŠ).

        

        

      • Pre záujemcov o štúdium v našej škole

      • Záujemcovia o denné štúdium, či už v učebnom, alebo študijnom odbore, podávajú prihlášku na svojej základnej škole do 8.apríla 2021.

       Pre záujemcov o pomaturitné štúdium budeme zverejňovať kritériá pre prijímanie až v marci, nakoľko podanie prihlášok bude prebiehať do konca mája 2021.

      • Deň otvorených dverí Online

      • Pre prístup ku Online platforme prejdite na podstránku 

       http://studuj.sospe.sk/index.php/dod

       Pre prístup cez mobilné zariadenia použite návod na konci stránky.

       V prípade akýchkoľvek otázok a technickej podpory nájdete kontakt tiež na konci stránky. 

      • Oznam pre žiakov a rodičov

      • Milí žiaci (najmä končiacich ročníkov), vážení rodičia,

       na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach sa prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov v našej škole 8. 2. 2021 neobnoví.

       Žiaci sa budú naďalej vyučovať dištančne a od 15. 2. 2021 budú mať jarné prázdniny.

       Predbežný termín obnovy vyučovania pre končiace ročníky je 22. 2. 2021 a pre ostatné ročníky podľa platného COVID automatu. Budeme vás včas informovať cez Edupage.

        

       Ing. Katarína Hartmannová,

                                                                                                                                                         riaditeľka školy

      • Kritéria pre prijatie na štúdium talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 - Učiteľstvo (denné štúdium)

      • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA JÁNA ANTONÍNA BAŤU,

       NÁM. SNP 5, PARTIZÁNSKE

       ___________________________________________________________________________

       Tel.: +421387479112,   www.sospe.sk,    e-mail:  spojskolape@spspart.sk

        

       Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

        

       Riaditeľka Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s určeným najvyšším počtom žiakov prvého ročníka Trenčianskym samosprávnym  krajom, určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium:

       Uchádzači  budú  prijímaní na základe overovania špeciálnych hudobných, výtvarných, jazykových a pohybových schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška). Overovanie sa bude konať podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR buď prezenčne (v prípade otvorených stredných škôl), alebo dištančne (ak budú stredné školy zatvorené). O konkrétnej forme budú uchádzači včas informovaní.

       Študijný odbor: 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo /denné štúdium/

       Školský rok: 2021/2022

       Počet prijímaných žiakov: 12

       Termín prijímacích skúšok:

       1. termín - 5. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. máj 2021,

       2. termín - 12. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. máj 2021

       Forma skúšky: overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška)  

       z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy.

        

       Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach je 90 bodov:

       • jazyková výchova                         - max. 20 bodov

       • hudobná výchova                          - max. 20 bodov

       • výtvarná výchova                          - max. 20 bodov

       • telesná výchova                             - max. 20 bodov

       • prospech zo ZŠ                              - max. 6 bodov

       • úspešný riešiteľ v predmetových

         olympiádach a súťažiach

         organizovaných MŠ SR                 - max. 4 body

       ___________________________________________________________________________

                                                    - max. 90 bodov

        

        

        

       Body za súťaže

       Diplom overený riaditeľom školy je potrebné priložiť k prihláške. Žiak získa za 1., 2., 3. miesto v celoslovenskej súťaži 4 body. Za 1., 2., 3. miesto krajskej súťaže získa 2 body, za okresné a oblastné súťaže 1 bod.

       Bodový systém za prospech na ZŠ

       Priemer známok zo ZŠ (5., 6. a 7. roč. – koncoročné vysvedčenie, 8. roč. – polročné vysvedčenie)  max. 6 bodov

       1,00 – 1,20  6 bodov

       1,21 – 1,40  5 bodov

       1,41 – 1,50  4 body

       1,51 – 1,60  3 body

       1,61 – 1,80  2 body

       1,81 – 2,00  1 bod

        

       Rozsah skúšky

       • podľa učebných osnov jednotlivých predmetov základnej školy.

       Aby žiak vyhovel prijímacím skúškam, musí splniť nasledovné  podmienky:

       1. Bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej výchovy). Na štúdium nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči. Odporúčame odborné logopedické vyšetrenie pred skúškou. (Potvrdenie od logopéda nie je povinné.)

       2. Zdravotná skupina 1, prípadne 2. Žiak absolvuje telesnú výchovu v plnom rozsahu, absolvovanie kurzov v plnom rozsahu je povinnou súčasťou štúdia.

       3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga žiak nemôže mať vážne poruchy učenia sa a správania.

       4. Žiak musí mať funkčné všetky články prstov (predpoklad pre hru na hudobnom nástroji).

       5. Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je získať minimálne 40 z 90 bodov, pričom uchádzač musí získať minimálne po 10 bodov aspoň z troch zložiek výchovy (HUV, VYV, JV, TEV).

        

       Za neúspešné vykonanie prijímacej skúšky sa pokladá, ak žiak získal celkový počet bodov nižší ako 40 bodov.

       Pri rovnosti bodov pri určení poradia rozhoduje vyšší počet bodov z výchov v poradí: jazyková výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova.

       Riaditeľka strednej školy na výveske školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.         

       Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 11. 01. 2021.

        

        

       V Partizánskom   26. 01. 2021                                                          Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                           riaditeľka školy

      • Kritéria pre prijatie na štúdium talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 - Modelárstvo (denné študium)

      • Stredná odborná škola  Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5, 958 01  P a r t i z á n s k e

       Tel.: +421387479112,   www.sospe.sk,    e-mail:  spojskolape@spspart.sk

       K r i t é r i á

       pre prijatie uchádzačov o štúdium v študijnom odbore, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, pre školský rok 2021/2022

        

             Riaditeľka Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium:

       Uchádzači budú prijímaní na základe overovania študijných výsledkov, špeciálnych schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška). Overovanie sa bude konať podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR buď prezenčne (v prípade otvorených stredných škôl), alebo dištančne (ak budú stredné školy zatvorené). O konkrétnej forme budú uchádzači včas informovaní.

       Študijný odbor: 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov /denné štúdium/

       Školský rok: 2021/2022

       Počet prijímaných žiakov: 8

       Termín prijímacích skúšok:

       1. termín - 5. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. máj 2021,

       2. termín - 12. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. máj 2021

       Forma skúšky: overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška)  

        

       PREZENČNÉ OVEROVANIE

       I.

       Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne................100 bodov

               z toho:

       1. priamo na talentovej skúške maximálne ....................................80 bodov
       2. za dosiahnuté študijné výsledky zo ZŠ maximálne....................20 bodov

              pričom sa hodnotí:

       1. celkový priemer študijných výsledkov na konci 7. ročníka a v I. polroku

                    8. ročníka ZŠ,

        

                b/ známka zo slovenského jazyka a literatúry v I. polroku 8. ročníka ZŠ.

       Od maximálneho počtu 20 bodov sa odčítajú body v týchto prípadoch:

       1. za horší celkový priemerný prospech ako 1,00 nasledovne:

                   2 body ............ ak celkový priemerný prospech je  1,01 – 1,50

                   5 bodov........... ak celkový priemerný prospech je  1,51 – 2,00

                  10 bodov.......... ak celkový priemerný prospech je  2,01 – 2,50

                  15 bodov .... ak celkový priemerný prospech je horší ako  2,50

        

       1. za iný prospech zo slovenského jazyka a literatúry ako „výborný“ nasledovne:

                      2 body ........ za prospech „chválitebný“

                      3 body......... za prospech „dobrý“

                      1 bod ........ za prospech „dostatočný“

        

       II.  Bodové hodnotenie za jednotlivé úlohy talentovej skúšky:

       Úloha č. 1:

       Vecná štúdia / perspektívne zobrazenie predmetov/.......max. 25 bodov

       Úloha č. 2:

       Figurálna kompozícia / maľba/...................................... max. 25 bodov

       Úloha č. 3:

       Plastická štúdia /priestorový objekt z papiera/.............. max. 20 bodov

        

       Prezentácia vlastných prác ....................................... max. 10 bodov

        

       Študijné výsledky zo ZŠ .............................................. max. 20 bodov

       SPOLU:                                         max. 100 bodov

        

       DIŠTANČNÉ OVEROVANIE

                 Ak budú stredné školy zatvorené v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR, prípadne hlavného hygienika SR, žiak ZŠ sa fyzicky nezúčastní talentových skúšok. Doma vypracuje zadané úlohy (č. 1 až 3), taktiež sústredí vlastné práce a zákonný zástupca (rodič), prinesie osobne, alebo pošle poštou, vypracované úlohy a vlastné práce vo forme výkresov, priamo do SOŠ J.A. Baťu Partizánske, Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske v stanovených termínoch, ktoré budú uchádzačovi oznámené vopred. Jednotlivé úlohy budú vyhodnotené a obodované trojčlennou komisiou, ktorej zloženie určí riaditeľka školy.

        

       III.  Uchádzač úspešne vykoná talentovú skúšku, ak:

       1. získa minimálne 50 bodov zo 100 za talentovú skúšku a študijné výsledky zo ZŠ
       2. získa vždy minimálne 5 bodov pri hodnotení každej z úloh č. 1,2 a 3

        

       Rozhodovanie o prijatí na štúdium

       Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude zostavené podľa počtu získaných bodov v prijímacom konaní. Podľa zostavenej výsledkovej listiny v prijímacom konaní bude v každom študijnom odbore prijatých toľko uchádzačov, koľko umožňuje plán výkonov a ktorí sa v príslušnom študijnom odbore zapíšu na štúdium. Uchádzač, ktorý neodovzdá zápisný lístok v stanovenom termíne zápisu bude zo zoznamu vyradený.

       Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov o štúdium posudzované podľa týchto kritérií:

       1. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí získali viac bodov na talentovej skúške v úlohách č. 1, 2 a 3,
       2. Nemajú zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období na ZŠ,
       3. Umiestnili sa na 1.- 3. mieste v okresnom kole predmetovej olympiády alebo v umelecky zameranej súťaži, ktorá súvisí so zvoleným študijným odborom.

        

       Všeobecné ustanovenia

            Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálne začlenenie, priloží k prihláškovým materiálom žiaka nasledovné doklady:

       • Písomnú žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy pre školský rok 2021/2022
       • Individuálny výchovnovzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný na ZŠ
       • Aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnopedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium

       Prijatie uchádzača na štúdium na strednej škole je podmienené úspešným ukončením štúdia na základnej škole!

        

            Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa  11. 01. 2021.

       .

        

       Partizánske 26. 01. 2021

                                                                                    Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                            riaditeľka školy

      • Oznam pre žiakov a rodičov

      • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 bude každému žiakovi osobne odovzdaný triednym učiteľom v dobe návratu.

       Priebežné a výsledné hodnotenie za 1. polrok školského roka 2020/2021 môže po prihlásení rodič alebo žiak vidieť aj v aplikácii Edupage, alebo v internetovej žiackej knižke na webovom portáli školy.

      • Dôležité termíny pre uchádzačov o štúdium

      • Záujemcovia o štúdium na našej škole pozor! Neprehliadnite tieto dôležité termíny!!

       • 26. február 2021 – zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na všetky odbory (talentové i netalentové)
       • do 8. apríla 2021 doručí zákonný zástupca riaditeľovi ZŠ prihlášku na strednú školu, potvrdenie od lekára k prihláške na naše odbory nie je potrebné priložiť
       • do 16. apríla 2021 odošle prihlášky riaditeľ ZŠ na príslušnú SŠ
       • 3. máj 2021 a podľa potreby aj 4. máj 2021 - 1. termín prijímacích skúšok na všetky študijné odbory
       • 10. máj 2021 a podľa potreby aj 11. máj 2021 - 2. termín prijímacích skúšok na všetky študijné odbory (v prípade nenaplnenia kapacity odboru)
       • 5. máj 2021 a podľa potreby aj 6. a 7. máj 2021 – 1. termín talentových skúšok
       • 12. máj 2021 a podľa potreby aj 13. a 14. máj 2021 - 2. termín talentových skúšok (v prípade nenaplnenia kapacity odboru)
       • do 20. mája 2021 rozhodne riaditeľ strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnení zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy
       • do 25. mája 2021 doručí zákonný zástupca prijatého žiaka potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo osobne

       Kritéria pre prijímacie konanie pre pomaturitné štúdium budú zverejnené v marci 2021.

      • Webinár o sociálnom podnikaní zo dňa 26.1.2021

      • V utorok 26.1. 2021 a v piatok 29.1. 2021 sme sa v rámci programu „Aplikovaná ekonómia“ zúčastnili na webinároch o sociálnom podnikaní, ktoré viedol programový manažér, pán Peter Uhrin.

        

       Na prvom webinári sme sa dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a o úspešných príbehoch zo Slovenska. Predstavili nám unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe - Social Innovation Relay (SIR). Jedným z hostí boli aj minuloroční víťazi súťaže SIR, členovia tímu REN z gymnázia v Košiciach. Podelili sa s nami o svoje skúsenosti, ktoré vďaka tejto súťaži získali. Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne a tešíme sa, že niečo podobné si môžeme vyskúšať aj my.

        

       V druhej časti webináru sme sa dozvedeli o trendoch v sociálnom podnikaní. Bol nám predstavený pán Róbert Tóth, marketingový manažér spoločnosti NN, bývalý absolvent programu Aplikovaná ekonómia a dlhoročný predseda národnej súťaže SIR. Doplnili ho samotní študenti, finalisti národnej súťaže 2020 so svojimi projektmi, tipmi a radami pre študentov.

        

       Webináre o sociálnom podnikaní sme zaradili medzi nové pozitívne skúsenosti. Získali sme  nové vedomosti o podnikaní, ktoré určite využijeme i tento rok pri našej študentskej firme DUONUM. Bola to pre nás výborná skúsenosť.

        

       Študentky 3. ročníka OA

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk