• Novinky

      • Adaptačný týždeň

      • V období 7. – 14. septembra absolvovali žiaci prvých ročníkov adaptačný kurz pod vedením školskej psychologičky Mgr. Miroslavy Masarikovej a sociálnej pedagogičky Mgr. Zuzany Gergelovej. Vypočuli si prednášky o histórii našej školy a živote J. A. Baťu v podaní školskej kariérnej poradkyne Ing. Márie Tomašovičovej, dozvedeli sa tiež o efektívnych spôsoboch učenia. Žiaci a žiačky sa vzájomne spoznali v rámci školského kolektívu a dozvedeli sa niečo nové o spolužiakoch aj o triednych učiteľkách pomocou komunikačných aj pohybových aktivít. Spoločne absolvovali prehliadku školy a každý kolektív si určil pravidlá triedy. Veríme, že si počas pár dní užili zábavu, uvoľnili sa a prekonali počiatočné bariéry. O spokojnosti svedčia fotky a spätná väzba od žiakov.

      • Maturitné skúšky v opravnom termíne - 17. 9. 2020

      • Praktická časť odbornej zložky - študijný odbor 2381 M strojárstvo sa bude konať v učebni č. 402 o 8,00 hod.

       Skúšobná komisia:

       predseda: Ing. Eva Poljaková

       skúšajúci: Ing. Alena Gašparovičová

       skúšajúci: Ing. Vladislav Gubka, PhD.

        

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2020

      • Zámer priameho nájmu č. 2/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa        § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       Nebytové priestory o celkovej výmere 53,55 m² nachádzajúce sa na prvom poschodí v budove Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230.

        

        

       Miestnosť číslo                                        Dĺžka    Šírka      Plocha spolu

             308                       učebňa                  8,50      6,30           53,55

            Spolu                                                                                    53,55

        

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 28.9.2020 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 28.9.2020 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom

       „ Prenájom - neotvárať“  na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,  e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 9.9.2020

                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                 riaditeľka školy