• Novinky

      • Otvorenie nového školského roka

      • Otvorenie nového školského roka

       Milí žiaci, školský rok 2020/21 spoločne začneme dňa 2.9.2020. Vzhľadom k odporúčaniu MŠVVaŠ SR  sa slávnostné otvorenie ako bolo zvykom konať nebude.

       Žiaci prvých ročníkov sa stretnú o 7:40 hod vo vestibule školy podľa nasledovných odborov, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia a odvedú do svojich tried.:

       Námestie SNP 5 (hlavná budova) – odbory strojárstvo, biotechnológia a farmakológia, modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, mechanik – mechatronik, programátor CNC strojov, výroba obuvi, kuchár , čašník – servírka, elektromechanik – automatizačná technika, autoopravár – elektrikár, nadstavbové štúdium

       SNP 14 (bývalá OA a priemyslovka) -  odbory obchodná akadémia, logistika

        

       Ostatné ročníky sa dostavia o 8:00 hod do tried podľa harmonogramu, ktorý nájdete na stránke školy a vstupných dverách do budovy školy.

       Nezabudnite, že každý žiak 2.9.donesie:

       • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ , ktoré nájdu na stránke školy, alebo si ho môžu vyzdvihnúť na vrátnici školy denne do 13:00 hod. (bez tohto tlačiva žiak nebude vpustený do budovy školy)
       • 2 rúška,
       • papierové vreckovky a bude dodržiavať hygienické požiadavky proti šíreniu vírusu COVID 19
       • písacie potreby
         

       Ing. Katarína Hartmannová
       riaditeľka školy

      • Rozdelenie tried 2020-2021

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

        

       Kmeňové triedy – 2020/2021

        

        

       Námestie SNP 5

        

       1. poschodie

        

       Číslo učebne                                             Kmeňová trieda                           Triedny  učiteľ

       205                                                                     I.D                                      Ing. Hamarová

       ________________________________________________________________________________

       2. poschodie

       301                                                                      I.N                                      Ing. Krupanová

       303                                                                      II.E                                         Mgr. Gubka

       305                                                                      II.D                                      PhDr. Iliašová

       307                                                                     III.D                                       Ing. Mošková

       309                                                                     III.E                                        Mgr. Gajdoš

       313                                                                       I.E                                      Ing. Tischlerová

       317                                                                    I.F, II.F                                     Mgr. Dvonč

       ________________________________________________________________________________

       3. poschodie

       400

       402                                                                      IV.A                                       Ing. Gašparovič

       404                                                                       III.A                                    PaedDr. Boďová

       406                                                                        II.A                                     Ing.Gašparovičová

       407                                                                        III.C                                    RNDr. Dvončová

       408                                                                         II.C                                       Ing. Ondruš

       409                                                                        I.A                                      Mgr. Dubravická

       412                                                                         I.C                                      Mgr. Borůvková

       416                                                                         II.N                                     Mgr. Repiarová

        

        

       _________________________________________________________________________________

       Námestie SNP 14

       Číslo učebne                                              Kmeňová trieda                              Triedny učiteľ

       115                                                                            III.B                                  Mgr. Hýroššová

       117                                                                            IV.B                                     Mgr. Žišková

       111                                                                             I.B                                      Mgr. Dzianová

       221                                                                           II.B                                       Ing. Rigáňová

      • Pokyny k nástupu do školy pre žiakov

      •        Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

                   Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 18.8.2020 a príkazu predsedu TSK č. 10/20 k preventívnym opatreniam súvisiacim so šírením koronavírusu vydávam tieto Podmienky nástupu žiakov v školskom roku 2020/2021.

       1.  NIKTO s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára a svojho triedneho učiteľa.
       2. Pokiaľ niekto zo žiakov prišiel na Slovensko a  počas posledných 14-dní pred príchodom navštívil krajinu nenachádzajúcu sa na zozname menej rizikových krajín, MUSÍ sa okamžite presunúť do domácej izolácie, nahlásiť svoj návrat na Slovensko Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a najskôr v 5. deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID 19. Takýto žiak zostáva v domácom prostredí, kontaktuje svojho triedneho učiteľa a sleduje svoj zdravotný stav.
       3. Pokiaľ sa niekto zo žiakov počas posledných 14- dní vrátil z krajiny, ktorá je označená ako riziková, oznámi túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi, telefonicky alebo elektronicky,  ostáva v domácej izolácii a a najskôr v 5. deň od príchodu musí absolvovať test na ochorenie COVID 19. Pri príchode do školy sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19.
       4. Pri prvom nástupe do školy všetci žiaci školy predložia svojmu triednemu učiteľovi čestné prehlásenie (zaslané cez edupage), alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyjadrenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pokiaľ neplnoletý žiak toto prehlásenie svojmu triednemu učiteľovi neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do školy, kontaktuje svojich rodičov a tí ho vyzdvihnú a odvedú domov, alebo doručia do školy toto čestné prehlásenie. Až po jeho odovzdaný bude môcť neplnoletý žiak vstúpiť do školy.
       5. Žiaci si pri vstupe do školy dezinfikujú ruky, bezdotykové dezinfekcie sú umiestnené na vyhradených miestach v oboch budovách školy. Pravidelne si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami.
       6. Všetci žiaci školy majú povinne so sebou 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       7. Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem učební, v ktorom prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
       8. Počas prestávok (s výnimkou obedovej prestávky) sa žiaci prevažne zdržiavajú v triedach, neopúšťajú budovu školy. Budovu školy môžu opustiť počas obedovej prestávky len na najnevyhnutnejší čas a po písomnom súhlase rodiča v prípade neplnoletého žiaka, počas ktorého dodržiavajú odstupy a nezhromažďujú sa v skupinkách. Po každom návrate do budovy školy použijú dezinfekciu rúk.
       9. Pri vyučovaní v odborných učebniach (praktický výcvik, Educa, školská jedáleň, prax) je každý žiak povinný nasadiť si jednorazové rukavice, ktoré im rozdá vyučujúci. Použité rukavice žiak nevyhadzuje do bežného komunálneho odpadu, ale ich vyhodí do zbernej nádoby umiestnenej na vrátnici školy.
       10. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Plnoletý žiaka plní uvedené podmienky osobne. Bezodkladne o tom informuje svojho triedneho učiteľa a  opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
       11. Pokiaľ sa žiak nezúčastňuje vyučovania z dôvodu domácej karantény, učiteľ príslušného predmetu zadáva žiakovi učebné materiály a úlohy prostredníctvom elektronickej komunikácie (Edupage), alebo inej platforme ako pri dištančnom vzdelávaní podľa svojich možností.
       12. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. "pendlerov") dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.
       13. Pokiaľ má žiak rodiča pracujúceho mimo územie SR (alebo súrodenca, ktorý študuje mimo územie SR), ale žijú v spoločnej domácnosti, nosí takýto žiak rúško po celú dobu pohybu v škole. O tejto skutočnosti oboznámi triedneho učiteľa. Sleduje si svoj zdravotný stav. Pri zmene zdravotného stavu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, bezodkladne informuje triedneho učiteľa.
       14.  Telesná a športová výchova v prípade priaznivého počasia bude prebiehať v exteriéri (multifunkčné ihrisko, vychádzka do prírody a pod.), v prípade nepriaznivého počasia bude telesná a športová výchova prebiehať v triede teoretickou formou. Žiaci budú informovaní vopred na výveske školy alebo cez aplikáciu edupage. Telocvičňa sa do 20.9. nevyužíva.
       15.  Z dôvodu odporúčania obmedzenia zhromažďovania sa sú dočasne pozastavené akékoľvek školské výlety, divadelné predstavenia, exkurzie a povinné kurzy.

        

       Pokyny k vydávaniu stravy

       Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa stanovil aj harmonogram výdaja stravy. V termíne od 2.9. – 18.9.2020 čas vyhradený pre žiakov je 11:20 – 11:50 hod. O prípadnej zmene času výdaja obedov budú žiaci informovaní prostredníctvom aplikácie edupage.

        

       Z toho dôvodu budú mať žiaci prvé dva septembrové týždne (v prípade potreby aj dlhšie) mimoriadny rozvrh, ktorý bude každý deň zverejňovaní na edupage i výveske školy.

               

       .

       Tieto pokyny platia okamžite a o zmene alebo doplnení budú všetci žiaci včas informovaní.

        

        

        

        

        

       Partizánske, 24. 08. 2020                                  Vypracovala:  Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                       riaditeľka školy

        

       Zdravotný dotazník

       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

      • Oznam o voľnom pracovnom mieste

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru

        

       školského špeciálneho pedagóga

        

        

        

       Informácia o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu:           1.9.2020

       Pracovný pomer:          na dobu určitú,  24 mesiacov

       Rozsah úväzku:            plný úväzok

       Platové podmienky:     Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

        

        

       Požiadavky na uchádzača

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       Stupeň vzdelania:         vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika

                                          

                              

       Zoznam požadovaných dokladov:

       1. Žiadosť
       2. Profesijný životopis
       3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
       4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní

        

       Doklady je možné poslať e-mailom na adresu spojskolape@spspart.sk, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.

        

        

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

        

       Kontaktná osoba

       Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

                                                                             

        

       Partizánske 6.8.2020                                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                              riaditeľka školy