• Novinky

      • K r i t é r i á pre prijatie uchádzačov na externú formu štúdia

      • S t r e d n á  o d b o r n á šk o la  Jána Antonína Baťu

       Námestie SNP 5,  958 01Partizánske

        

       K r i t é r i á

       pre prijatieuchádzačov na externú formu štúdia

       v Strednej odbornej škole J. A. BaťuPartizánske

       v školskom roku 2020/2021

        

                                                                                         Prijímanie na externú formu štúdiav stredných školách pre školský rok 2020/2021 sa  bude  riadiť  ustanoveniami § 62-69zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        

       RiaditeľkaStrednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske  v súlade  s § 69 ods. 4školského zákonau r č u j e   pre školský rok 2020/2021nasledovné kritériá  pre  prijatie uchádzačov o štúdium do prvého ročníka nadstavbového štúdia externou  formou a do prvého ročníka pomaturitného štúdia dennou formou.

        

                   Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ školy, schválilpre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 nasledovné počty:

        

       Schválenéodbory a triedy pre prijatie do 1. ročníka externéhoštúdia:

        

        

        

       Schválenýodbor a počet žiakov pre prijatie do 1. ročníka denného pomaturitného štúdia:

       Kód odboru   Názov a zameranie odboru   Počet tried    Počet žiakov

                                                    2381 Q                strojárstvo                                  1                      10

        

       Termín odovzdania prihlášok na štúdium:

       do 31. mája 2020 (uchádzači, ktorí ukončili strednú školu),

       do 31. júla 2020   (uchádzači neprijatí na štúdium na VŠ).

        

       Prihlášky je možné podať:

       • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: spojskolape@spspart.sk
       • poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu , Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
       • osobne

       Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

       Termíny prijímacích skúšok:                          1.termín:   26.6.2020

       2. termín:    31.7.2020

        

       Podmienky prijatia uchádzačov v prijímacom konaní

        

       • Kritérium prijatia na externé štúdium (nadstavbové) v študijných odboroch

       Uchádzači o dvojročné  štúdium v študijných odboroch nadstavbového štúdia6421 L spoločné stravovanie, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava PSZ, 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia, 3248 L kožiarstvo, 3125 L odevníctvosú absolventi trojročných učebných odborov, na ktoré nadväzuje uvedené dvojročné štúdium (podmienka je výučný list v učebných odboroch).Uchádzači budú  prijatí do schváleného počtu prijímaných  žiakov na základe poradia vo výsledkovej listine.

        

       O poradí uchádzačov vo výsledkovej listine rozhodne súčet celkového počtu získaných

       bodov zadosiahnuté študijné výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk – na konci 2. ročníka a v prvom polroku 3. ročníka príslušného trojročného učebného odborupodľa nasledujúceho vzťahu:

       početbodov= 5.4-x.4-x , kdexjeznámka .

       • Slovenský jazyk a literatúra
       • Cudzí jazyk

       Maximálny počet bodov                                                ..............................................   180 bodov

        

       • Kritérium prijatia na externé štúdium (skrátené) v učebných odboroch

       Táto forma štúdia je určená pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie. Uchádzači k prihláške predložia doklady o vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, diplom.

        

       • Kritérium prijatia na pomaturitné vyššie odborné štúdium 2381 Q strojárstvo je hodnotenie (známka) maturitného vysvedčenia z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. Uchádzači budú zoradení do poradia na základe výsledného priemeru známok za uvedené predmety. V prípade rovnakého priemeru známok bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

        

        

       Rozhodovanie o prijatí na štúdium

        

        

       1. Podľa zostavenej výsledkovej listiny bude v prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021v každom študijnom odbore prijatých toľko uchádzačov, koľko je uvedených .

        

       1. Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov o štúdium zostavené podľa týchto pomocných kritérií:

        

       1. uprednostnení budú uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou ( ZPS )a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým odborná komisia odporučí individuálne  začlenenie v bežnej triede strednej školy,
       2. nemali zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období štúdia v SOŠ, resp. im nebolo uložené výchovné opatrenie stupňa –   podmienečné vylúčenie zo štúdia,

             D.  dosiahli vyššípočet bodov zo  slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, 

                   na  konci 2. ročníka a na konci prvého polroka 3. ročníka štúdia v SOŠ.

       E.  aktívne sa zapájali do  vedomostných a zručnostných súťaží počas štúdia v SOŠ.

        

        

       1. V prípade, že do vyššie uvedených študijných odborov v nadstavbovom štúdiu bude na štúdium prihlásených menej ako 6 uchádzačov,sa takýto študijný odbor otvorí, štúdium odborných predmetov sa bude realizovať formou individuálneho štúdia.

        

       Všeobecné ustanovenia

        

       1. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí budú požadovať v prvom ročníku nadstavbového štúdia individuálne začlenenie do bežnej triedy strednej školy, priložia k prihláškovým materiálom nasledovné doklady:
       1.  písomnú žiadosť o indiiduálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy pre školský rok 2020/2021,
       2.  indiiduálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný v SOŠ,
       3. aktuálnu spráu o psychologickom a  špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium. 
       1. Na základe predložených písomných dokladov posúdi odborná komisia  SOŠ predpoklady žiaka na štúdium vo zvolenom študijnom odbore. Riaditeľ školy vydá následne príslušné rozhodnutie.
       2. Prijatie uchádzača do študijných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené úspešným ukončením štúdia v príbuznom trojročnom učebnom odbore Strednej odbornej školy.

       Prijatie uchádzača do učebných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené úspešným ukončením štúdia v učebnom alebo študijnom odbore.

        

       Informácie:

        • 0908 632 646, 038/7479112 Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

       katarina.hartmannova@spspart.sk

       sekretariát riaditeľa školy: 038/7479111 spojskolape@spspart.sk

        

       Kritériá podliehajú schváleniu TSK.

       Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020

        

       Partizánske  05.05.2020

        

        

        

                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                           riaditeľka školy

      • Výsledková listina prijímacieho konania 2020/2021

      • V PDF súbore je vytvorený zoznam výsledkov prijímacieho konania pre všetký študijné aj učebné odbory.

       V dôsledku COVID19 nebolo možné postupovať podľa štandardného postupu, preto bola zvolená elektronická forma.

       Študentom boli vygenerované kódy na zaklade telefonneho čísla uvedeného v príhláške.

       Kód obsahuje posledných 5 čísiel z telefonného čísla uvedeného v príhlaške.

       Príklad  telefónny kontak : 0915123456  bude vygenerovaný kod vyzerať následovne: 23456

       Súbor na stiahnutie PS2020.pdf

      • Výsledková listina prijímacieho konania do študijného odboru 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov pre šk. rok 2020/2021

      • Poradie   Body           KÓD    Výsledok príjimacieho konania

        

            1.          206           73256           Príjatý 

            2.         180            90518           Príjatý 

            3.         141            71511           Príjatý 

            4.         140            38951           Príjatý 

            5.         133            25806           Príjatý 

            6.          98             21114           Príjatý 

            7.          94             95572          Príjatý 

            8.          71             09042          Príjatý 

            9.          68             75532          Príjatý 

        

       Kód študenta je vygenerovaný z posledných 5 čísel z telefonneho kontaktu. Tí ktorí telefónny kontakt neuviedli, musia sa na stáv prijímacieho konania informovať na čísle 0387479119

        

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2020

      • Zámer priameho nájmu č. 1/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

       v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa               § 9a, ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

        

       1. Predmet nájmu, podmienky nájmu:

       • Nebytové priestory o celkovej výmere 364,90 m² nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1477/2A, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1477, postavenej na parcele           č. 3238/2:

        

        

        

       • Nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu na ulici Školská 1700/2B, Partizánske, zapísanej na liste vlastníctva č. 2851, katastrálne územie Partizánske, súpisné č. 1700, postavenej na parcele č. 3230:

        

        

       2. Minimálna cena nájmu: 33,20 €/ m²/rok bez DPH

       K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s prenájmom - energie.

        

       3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 8.6.2020 do 10.00 hod. Ponuky žiadame predložiť poštou na adresu vyhlasovateľa alebo osobne na sekretariáte školy do 8.6.2020 do 10.00 hod.

        

       4. Doba nájmu: od 01.07.2020 na 1 rok

        

       5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúkanej ceny v €/m²/rok bez DPH, účelu využitia nebytových priestorov, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom - neotvárať“ na adresu školy:

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske

        

       Kontakt: 038/7479114

        

       6. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

        

       Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 038/7479114

       meno: Ing. Kajanová,e-mail: daniela.kajanova@spspart.sk

        

       V Partizánskom dňa 18.5.2020

        

        

        

                                          

                                                                                          Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                       riaditeľka školy