• Školský psychológ

     • Psychologická činnosť

     • Milí študenti, rodičia a pedagógovia

      na našej škole je pre Vás k dispozícii školská psychologička

      Mgr. Miroslava Masariková

       

      „Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.“

      Dr. Steve Maraboli

       

       

       

      Ako ju kontaktovať?

      • Osobne v kabinete č. 315 cez konzultačné hodiny:

      Pre rodičov                                       Po: 13:00 - 16:00

      Pre študentov a pedagógov      Str: 8:00 – 12:00

      • Telefonicky na čísle 038/7479 149 alebo 0905 251 773 kedykoľvek v pracovnom čase od 7:00-15:00.
      • Elektronicky na e-mail miroslava.masarikova@sospe.sk

       

       

      V akých prípadoch ju kontaktovať?

                  Študenti

      • Ak potrebuje podporu a pomoc pri osobnom probléme, s ktorým si sám nevie rady a trápi ho
      • Ak má problém na vyučovaní s učením, zvládaním nárokov, trémou a prípravou na vyučovanie
      • Ak ho trápia medziľudské vzťahy s rovesníkmi, učiteľmi v triede aj mimo vyučovania
      • Ak mu niekto ubližuje psychicky či fyzicky v škole alebo doma
      • Ak má podozrenie, že je ubližované niekomu inému
      • Ak má problém so závislosťou na alkohole, drogách, internete a podobne
      • Ak prežíva nejakú krízu, dilemu, ťažšiu situáciu,  o ktorej sa potrebuje porozprávať

       

                  Rodičia

      • Pri riešení problémov študentov v správaní a učení v škole aj doma
      • Pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch študentov v triede a na škole
      • Pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania
      • Pri potrebe spolupráce a intervencie pri vzniknutej akútnej kríze prípadne ťažkej životnej situácii

       

                  Pedagógovia

      • Pri riešení výukových a výchovných problémov študentov
      • Pri hľadaní spôsobov zlepšenia atmosféry v triede a zlepšenia spolupráce medzi vyučujúcim a študentmi príp. rodičmi

       

       

      Ako prebieha psychologická činnosť?

      Pri poskytovaní psychologickej činnosti sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.Eticky-kodex-skolskeho-psychologa.pdf

      Základom psychologickej práce je dôvera a zachovanie mlčanlivosti.

      V rámci psychologickej činnosti pracuje psychológ prostredníctvom individuálnych konzultácii a  skupinových preventívnych a intervenčných programov. Napln_prace_skolskeho_psychologa.pdf

       

      „Vtedy, keď už nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“

      Viktor Frankl