Sociálny pedagóg

 

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“  

Matka Tereza
 

 

 

Sociálny  pedagóg : Mgr. Zuzana Gergelová

Ako sociálny pedagóg pracuje?

            Sociálny pedagóg využíva vo svojej práci individuálnu, ale najmä skupinovú prácu. Keďže sa najčastejšie riešia problémy v určitej skupine a komunite žiaka je potrebné pracovať s celou skupinou a to formou poradenských komunít, či školskej mediácie.

 

Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov.

 

Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť.

 

Odborné činnosti sociálneho pedagóga:

  • upevňovanie vzťahov vo vnútri školy – ide predovšetkým o vzťahy smerujúce k pozitívnej atmosfére a pozitívnym väzbám medzi žiakmi, socializáciu v oblasti správania,
  • spolupráca v rámci širšieho sociálneho prostredia,
  • problematika zanedbávania povinnej školskej dochádzky (záškoláctvo)
  • prevencia sociálno-patologických javov (šikanovanie, kriminalita maloletých, zneužívanie návykových látok).
  • rieši problémové situácie rodinného prostredia (konzultácie s rodičmi žiakov) a poskytuje rodičom informácie o možnostiach zlepšenia ich sociálnej situácie resp. ich odporúča na iné inštitúcie pomoci (ÚPSVaR, MV – odd. soc. služieb a pod.)
  • organizuje preventívnu činnosť – prednášky a besedy na potláčanie soc. patologických javov: šikanovanie, kyberšikana, drogové závislosti, prevencie  pod.

 


 Osobný kontakt:  Námestie SNP 14, číslo kabinetu 125

 Telefonický kontakt:  038/7479125

 Email: zuzana.gergelova@sospe.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria