• Školský poriadok

   • Nadpis

   • Školský poriadok

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

                               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

     Školský poriadok pre školský rok 2021/2022

     

    Návrh Školského poriadku Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu Námestie SNP 5 Partizánske pre šk. rok 2021/2022 bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30.8.2021. Súčasťou tohto Školského poriadku je Dodatok k školskému poriadku, ktorý vydal riaditeľ školy pod e. č. 2011/17 - Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy.

     

                                                                                

                                                                                                                                            Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                                                        riaditeľka školy

     

    Školský poriadok pre šk. rok 2021/2022

     

    Školský poriadok školy určuje základné organizačné pravidlá, princípy spolunažívania a spolupráce v škole, s rodičmi a verejnosťou, práva a povinnosti žiakov i zamestnancov školy. Vychádza zo základných školských dokumentov, pracovno-právnych predpisov a konkretizuje ich na podmienky školy.

    Jeho porušením sa žiak dopúšťa previnenia, ktoré býva podľa závažnosti potrestané výchovnými opatreniami.

    Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov a ich zástupcov so školským poriadkom školy na začiatku školského roka. Riaditeľka školy odporúča urobiť to preukázateľným spôsobom - zápisom do triednej knihy, do zápisnice z triedneho rodičovského združenia, či podpisom tohto dokumentu žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

     

     Čl. I

     

    1.1 Všeobecné zásady

     Školský poriadok platí pre všetkých žiakov školy.

    1. Vyučovanie žiakov sa začína  o 7.00 hod. Delené hodiny, v ktorých sa spájajú žiaci viacerých tried, odborov alebo ročníkov sa vyučujú  spravidla na začiatku vyučovania  alebo na  konci vyučovania. Vyučovanie končí podľa aktuálneho rozvrhu.
    2. Každý žiak (s výnimkou žiakov s individuálnym učebným plánom) dostane na protipodpis čipovú kľúčenku, ktorou sa bude identifikovať ráno pri vstupe do budovy školy, pred odchodom na obednú prestávku mimo budovy školy, pri návrate do budovy školy z obednej prestávky a pri odchode z vyučovania domov.
    3. V prípade straty čipovej kľúčenky si žiak na vlastné náklady zakúpi novú čipovú kľúčenku.
    4. Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín. Každú vopred známu zmenu vyučovania vypíše vedenie školy na oznamovaciu tabuľu denne do obedňajšej prestávky.
    5. Vzájomné vzťahy zamestnancov a žiakov školy vychádzajú zo zásady rovnoprávnosti, dôvery, vzájomnej úcty, tolerancie a spolupatričnosti.

     

     

    1.2 Organizácia vyučovania

     

    Časový rozvrh vyučovania na úseku teoretického vyučovania:

     

    1. hod              7.00 –   7.45               prestávka    5 min.

    2. hod              7.50 –   8.35               prestávka   10 min.

    3. hod              8.45 –   9.30               prestávka   15 min.

    4. hod              9.45 – 10.30               prestávka     5 min.

    5. hod            10.35 –  11.20             

                  

    30 min. – obedňajšia prestávka

                   

    6. hod              11.50 – 12.35             prestávka     5 min               

    7. hod              12.40 – 13.25             prestávka    5 min.

    8. hod              13.30 – 14.15             prestávka    10 min.

    9. hod              14.25 – 15.10             prestávka    5 min.

    10. hod            15.15 – 16.00             prestávka    5 min.

    11. hod            16.05 – 16.50             prestávka    5 min.

    12. hod            16.55 – 17.40             prestávka    5 min.

    13. hod            17.45 – 18.30             prestávka    5 min.

    14. hod            18.35 – 19.20             prestávka    5 min.

     

    Časový rozvrh vyučovania na úseku praktického vyučovania:

                 Vyučovanie na úseku PV v dielňach SOŠ pre 1. a 2. ročník začína o 7. 00 hod a trvá do 13.00 hod., pre 3. ročník začína o 7. 00 hod. a trvá do 14.00 hod. V ŠJ a reštaurácii  Educa sa začína vyučovanie o 7. 00 hod. a trvá do 14. 00 hod.

                Pracovný čas na  pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb  sa stanovuje individuálne dohodou a podľa potreby pri dodržaní predpísaného počtu hodín odborného výcviku a odbornej praxe.

                Po dvoch vyučovacích hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je 10 minútová prestávka.

                Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

                Obedňajšia prestávka v dielňach trvá od 11. 10 hod. do 11. 40 hod., v ŠJ a reštaurácii Educa od 10. 30 hod. do 11. 00 hod.

     

    Čl. II

    Práva žiakov

     

    1. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
    2. Žiak má právo k danému učivu slobodne vyjadriť svoj názor, položiť otázky k objasneniu danej problematiky a vhodným spôsobom žiadať na ne odpoveď.
    3. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a zdôvodnenie svojej klasifikácie. Má právo vedieť, čo a akým spôsobom sa bude hodnotiť a dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia v zmysle Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike.
    4. Žiaci majú právo vytvoriť orgány žiackej samosprávy a majú právo na aktívny a otvorený dialóg s triednym učiteľom, s vyučujúcimi a s vedením školy. Prostredníctvom zástupcov žiackej školskej rady, zástupcov žiakov v Rade školy sa môžu vyjadriť ku všetkým problémom života školy v súlade so štatútom Rady školy.
    5. Žiak má právo sa stravovať v školskej jedálni a využívať ďalšie služby poskytované školou, pokiaľ dodržiava príslušné organizačné pokyny a predpisy.
    6. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, má právo na rešpektovanie základných psycho-hygienických noriem.
    7. Žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena.
    8. Žiak má právo na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením a zneužívaním.
    9. Žiak má právo na voľno-časové aktivity, ktoré poskytuje škola formou záujmových krúžkov.
    10. Žiak má právo na informácie súvisiace s každodenným režimom školy, ktoré sú v súlade so zákonom o informáciách.
    11. Ďalšie práva a povinnosti plnoletého žiaka vyplývajú z Občianskeho zákonníka. Naplnenie práv neplnoletého žiaka vo viacerých prípadoch zabezpečuje jeho zákonný zástupca.
    12. Žiaci majú právo, aby nebola v škole porušovaná Deklarácia práv dieťaťa (prijatá UNESCOM 20.11.1985) a Konvencia OSN o právach dieťaťa (prijatá Valným zhromaždením OSN 20.11.1989).

     

    Čl. III

    Povinnosti žiakov

     

    1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu. Žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu hodín.
    2. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas štúdia, preto je povinný sa vzdelávať, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované školou na prípravu pre budúce povolanie.
    3. Žiak je povinný pracovať v súlade s pokynmi vyučujúcich, zúčastňovať sa všetkých predmetov.
    4. Žiak je povinný pripravovať sa na vyučovanie. Ak sa z vážnych dôvodov nemohol na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa vhodnou formou vždy na začiatku hodiny.
    5. Po skončení vyučovania sa v budove školy môže žiak zdržiavať iba s pedagogickým dozorom.
    6. Žiak sa má správať v škole i mimo školy na verejnosti podľa zásad spoločenského správania, vlastenectva, demokracie a humanity. Prípady etnickej, rasovej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti ako aj šikanovanie a prejavy terorizovania, ponižovania spolužiakov, krádeže, ničenie vecí sú hrubým porušovaním školského poriadku a pri neúčinnosti použitých výchovných opatrení môže žiak byť po prerokovaní v pedagogickej rade vylúčený zo školy.
    7. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky, dbať o čistotu, hygienu, poriadok v učebniach, v laboratóriách, v dielňach, v telocvični, v šatni a v ostatných priestoroch školy a v jej areáli.

     

    Čl. IV

    Dochádzka a pravidlá uvoľňovania z vyučovania

     

    1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o uvoľnenie z vyučovania.
    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak je povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný neodkladne predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie od lekára.
    3. Žiak môže opustiť budovu školy len na základe telefonického pokynu alebo priepustky  od triedneho učiteľa alebo zástupcu riaditeľa školy, ktorú odovzdá na vrátnici v budove školy. Pokiaľ žiak opustí budovu školy iným spôsobom, bude to považované za priestupok voči školskému poriadku.
    4. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
    5. Ak sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za každú neprítomnosť.
    6. Ak ochorie žiak, alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva, alebo je v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca alebo sám žiak triednemu učiteľovi.
    7. Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť: na 1 - 3  vyučovacie dni triedny učiteľ. Na viac dní môže žiaka uvoľniť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo u plnoletých žiakov na základe vlastnej žiadosti triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy.
    8. Žiaka môže z telesnej  a športovej výchovy alebo niektorých iných predmetov uvoľniť riaditeľ školy na základe vyjadrenia príslušného lekára. O uvoľnenie požiada žiak začiatkom školského roka alebo ihneď po tom, ako nastala zmena jeho zdravotného stavu vyžadujúca takéto opatrenie v záujme zdravia žiaka.
    9. Na návrh lekára môže riaditeľ školy v súvislosti s vyučovaním telesnej a športovej  výchovy zaradiť žiaka do skupiny úplne alebo čiastočne oslobodených od telesnej a športovej výchovy. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, vedúceho školskej akcie / exkurzie, školského výletu, cvičenia na ochranu človeka a prírody.../ na svoj zdravotný stav ešte pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné lekárske potvrdenie.
    10. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je za toto obdobie klasifikovaný v poslednom týždni augusta, v dňoch určených riaditeľom školy.
    11. Žiak môže byť komisionálne preskúšaný na podnet riaditeľa školy aj pred ukončením riadneho klasifikačného obdobia pred určenou komisiou.
    12. Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie.
    13. Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu a neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní sú porušením školského poriadku.
    14. V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní viac ako 30 % vyučovacích hodín, žiak môže konať komisionálne skúšky, ak tak vyučujúci rozhodne. Žiak, ktorý neabsolvoval viac ako 30 % hodín praxe, alebo odborného výcviku, môže/musí vykonať komisionálne skúšky.

     

    Čl. V

    Správanie žiakov a ich povinnosti

     

    1. Po príchode do školy je žiak povinný odložiť si vrchný odev a obuv vo vyhradenom mieste.
    2. Žiak nenosí do školy cenné veci a vyššie sumy peňazí. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí. Plní pokyny triedneho učiteľa na zamedzenie krádeží osobných vecí. Žiaci sú povinní počas vyučovania i po vyučovaní udržiavať šatňu svojej triedy, pokiaľ má trieda pridelenú šatňu, v čistote a uzamknutú.
    3. V budovách školy dbá na bezpečný pohyb po chodbách, udržiava čistotu, poriadok, šetrí školské zariadenie, hospodárne zaobchádza s učebnými pomôckami.
    4. Vzniknuté škody na zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí alebo odstráni ten, kto ich spôsobil.
    5. Počas prestávok a voľných hodín žiak trávi čas oddychu v priestoroch a areáli školy a nesmie opúšťať areál školy. V čase obednej prestávky môže žiak opustiť budovu školy len s písomným súhlasom jeho zákonného zástupcu. V prípade svojvoľného opustenia školy, škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka.
    6. Žiaci sa v čase vydávania obeda presúvajú do jedálne školy po trase určenej na presun.
    7. Na hodinách telesnej výchovy používajú žiaci vhodnú športovú obuv a oblečenie podľa pokynov vyučujúcich.
    8. Na hodinách praktického vyučovania a laboratórnych cvičení sa žiaci riadia podľa pokynov vyučujúcich a používajú pracovné oblečenie a pracovnú obuv.
    9. Žiaci sú povinní dodržiavať a rešpektovať zásady BOZP a PO, s ktorými ich zápisnične oboznámi triedny učiteľ na triednických hodinách a vyučujúci na príslušných hodinách praktického vyučovania a cvičení a pred školskými akciami.
    10. V súlade s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia je žiakom zakázané prinášať do školy, požívať pred vyučovaním, alebo počas vyučovania alkoholické nápoje a omamné prostriedky. V priestoroch školy a v jej vnútornom areáli platí zákaz fajčenia. Porušenie tohto zákazu sa hodnotí ako porušenie školského poriadku.
    11. Rozširovanie drog a obchodovanie s nimi v škole i na verejnosti je čin protizákonný a bude preto prerokovaný s políciou.
    12. Úmyselné a opakované narušenie vyučovacej hodiny a nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi a spolužiakom je dôvodom na uloženie opatrenia vo výchove.
    13. Porušením vnútorného poriadku je oblečenie a nápisy ohrozujúce mravnosť, propagujúce fašistické a iné extrémistické alebo vulgárne symboly alebo zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok.
    14. Používanie mobilných telefónov a prenosných prehrávačov priamo na vyučovacej hodine je zakázané. Mobilný telefón musí mať vypnuté zvonenie a byť umiestnený mimo pracovnej plochy (v školskej taške, skrinke a podobne). V prípade neuposlúchnutia príkazu vyučujúceho môže byť žiak predvolaný na pohovor s vedením školy.
    15. Žiak je povinný spracovávať predpísané písomné a grafické cvičenia a tieto odovzdávať v stanovenom termíne vyučujúcemu.
    16. V laboratóriách rešpektuje podmienky a laboratórny poriadok jednotlivých laboratórií, ktorý je v nich zverejnený, cvičenia realizuje predpísaným pracovným postupom.
    17. Žiakom je zakázané manipulovať s elektrickými a protipožiarnymi zariadeniami na chodbách.
    18. Podľa pokynu triedneho učiteľa vykonáva žiak službu týždenníka. Vtedy je povinný :
    • hlásiť riaditeľovi školy, alebo jeho zástupcovi neprítomnosť vyučujúceho na hodine / po 10 minútach/
    • hlásiť vyučujúcemu neprítomnosť žiakov na hodine 
    • pomôcť pri príprave učebných pomôcok podľa pokynov vyučujúceho 
    • starať sa o čistotu tabule, o poriadok a čistotu v učebni počas vyučovania a po skončení vyučovacej hodiny
    1. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný rešpektovať pokyny vedúcej školskej jedálne na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Rešpektuje pokyny osôb, ktoré vykonávajú dozor.

     

    Čl. VI

    Opatrenia vo výchove

     

         Opatreniami vo výchove sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia, opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Bude rešpektovaný individuálny prístup pri posudzovaní jednotlivých prípadov. Uvádzané počty ospravedlnených alebo neospravedlnených hodín pre udelenie opatrenia vo výchove sú informatívne a budú posudzované individuálne podľa závažnosti.

    1. Pochvala od triedneho učiteľa, pochvala od majstra odborného výcviku:

    a) za výborný prospech – prospel s vyznamenaním
    b) za vzornú dochádzku podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa 
    c) za úspešnú reprezentáciu školy 
    d) za činnosti v prospech triedy nad rámec svojich povinností 
    e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

    1. Pochvala riaditeľom školy:

    a) za výborný prospech pri koncoročnej klasifikácii – priemer 1,0 
    b) za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín prospievajúcim žiakom podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa 
    c) za úspešnú reprezentáciu školy
    d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

     

    Opatrenia na posilnenie disciplíny:

    1. Napomenutie od triedneho učiteľa a napomenutie od majstra odbornej výchovy:

    a) zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesená na pedagogickej rade
    b) nesplnenie povinností týždenníkov 
    c) iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo žiackeho kolektívu 
    d) za neospravedlnené hodiny podľa posúdenia triedneho učiteľa (maximálne 2 hodiny )
    e) za opakované neskoré príchody na vyučovanie

    f) za jeden zápis v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine

     

    1. Pokarhanie od triedneho učiteľa a pokarhanie od majstra odbornej výchovy :

    a) za opakované priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo žiackeho kolektívu 
    b) za opakované neskoré príchody na vyučovanie 
    c) za neospravedlnené hodiny podľa posúdenia triedneho učiteľa (maximálne 8 hodín ) 
    d) za opakované opúšťanie areálu školy

    e)  za tri zápisy v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine

     

    1. Pokarhanie od riaditeľa školy:

    a) za neospravedlnenú absenciu v počte viac ako 8 vyučovacích hodín 
    b) za podvádzanie 
    c) za fajčenie v budove školy, používanie drog a alkoholických nápojov a iných druhov omamných látok v školských priestoroch a na školských akciách
    d) za opakujúce sa nevhodné správanie 
    e) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3 a 4 
    f) za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia

    S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia. 

    g) za päť zápisov v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine.

    V prípade, že žiak bude mať viac ako päť zápisov v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine, môže mu byť udelená znížená známka zo správania (2, 3, 4.stupeň).

     

    1. Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku):

    a) za neospravedlnenú absenciu – po prerokovaní pedagogickou radou 
    b) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov 
    c) za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
    d) za krádež 
    e) za úmyselné ublíženie na zdraví 
    f) za šikanovanie a vydieranie 
    g) za vandalizmus 
    h) za prejavy rasovej neznášanlivosti
    i) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

    S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (menej uspokojivé). Riaditeľ školy pri tomto opatrení určí skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ školy upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove – vylúčenie zo štúdia.

     

    1. Vylúčenie zo školy:

    a) za neospravedlnenú absenciu – podľa zváženia pedagogickou radou 
    b) za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 
    c) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 6

    Opatrenia vo výchove (bod č.6 a č.7) je možné udeliť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

    Nedodržanie niektorého bodu Vnútorného poriadku školy pre žiakov je dôvodom na opatrenia vo výchove v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike.

    Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

     

     

    Čl. VII

    Zásady spolupráce s rodičmi

     

    1. Každý vyučujúci je povinný spolupracovať vo svojej výchovno-vzdelávacej práci s rodičmi žiaka.
    2. Každý učiteľ je povinný dať rodičom žiaka úplné a pravdivé informácie o správaní a prospechu ich detí (pritom však musí rešpektovať a dodržovať zákon o ochrane osobných údajov).
    3. Na požiadanie triedneho učiteľa alebo rodičov triedy, kde vyučuje, je každý učiteľ povinný zúčastniť sa rodičovského združenia.
    4. Každý učiteľ je povinný byť k dispozícii rodičom na získanie informácii o ich deťoch a konzultáciách výchovno-vzdelávacích problémov počas rodičovského združenia.
    5. V prípade potreby prekonzultovať s rodičmi dôležitý problém týkajúci sa ich dieťaťa, môže učiteľ písomne požiadať o predvolanie rodičov do školy.

     

     

    A/ Práva rodičov

    1. Byť pravidelne informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (pritom však musí rešpektovať a dodržovať zákon o ochrane osobných údajov).
    2. Vyžiadať si nahliadnutie do všetkých dokumentov vydaných školou, ktoré sa priamo dotýkajú jeho dieťaťa.
    3. Poznať účel, na ktorý sa využili finančné prostriedky, ktoré daroval škole.
    4. Cestou rodičovskej rady sa spolupodieľať na tvorbe cieľov školy, plánov výkonov, zamerania štúdia, zavedenia voliteľných a nepovinných predmetov, programových dokumentov a riadenia i riadenia školy.
    5. Rozhodovať o zaradení svojho dieťaťa do voliteľných predmetov, náboženstva, etiky,…
    6. V prípade nespokojnosti s hodnotením a klasifikáciou svojho dieťaťa požiadať o komisionálne preskúšanie v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

     

    B/ Povinnosti rodičov

    1. Poznať a dodržiavať všetky školské predpisy, ktoré súvisia s výchovnou činnosťou a vzdelávaním žiakov, najmä vnútorný poriadok školy, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011, ako aj školské predpisy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich dieťaťa.
    2. Viesť svoje dieťa k dodržovaniu týchto predpisov.
    3. Prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a jeho spolužiakov.
    4. Informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave svojho dieťaťa, zvlášť keď si to vyžaduje osobitnú starostlivosť o dieťa.
    5. Zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa a spolupracovať so školou pri riešení výchovno–vzdelávacích problémov.

     

    Partizánske 1. 9. 2021                                                                                           Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                                              riaditeľka školy

     

     

    Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie

    žiakov školy v školskom roku 2021/2022

     

    ( Príloha k Školskému poriadku pre žiakovStrednej odbornej  školy Jána Antonína Baťu Námestie SNP 5 Partizánske - IS č. 2014/09 )

     Názov organizácie :                Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

     Sídlo organizácie :                  Námestie SNP 5, 958 23  Partizánske

     Štatutárny orgán :                   Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

     Zriaďovateľ :                           Trenčiansky samosprávny kraj

                                                   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín

                                                   Zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom TSK

     

     

    Partizánske  01.09.2021                                                     Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                           riaditeľka školy

     

    O hodnotení a  klasifikácii prospechu a  správania žiakov stredných škôl a  opatreniach vo výchove v základných a stredných školách pojednávajú § 55 až § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Metodický pokyn MŠVVŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade s vyššie citovaným školským zákonom a  zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

     

    Čl. 1

    Úvodné ustanovenia

     

              V súlade s vyššie uvedenými právnymi normami a v zmysle  metodického pokynu MŠVVŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

     

    v y d á v a m

     

    „ Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy  pre školský rok 20212022“ ako prílohu  k  Školskému poriadku pre žiakov Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom na školský rok 2021/2022  evidovaného pod č. 2014/09, ktoré upravujú postup pri :

    hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov SOŠ (ďalej len „žiaci“),

    hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

    udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

    celkovom hodnotení žiakov,

    komisionálnych skúškach.

     

     

    Čl. 2

    Hodnotenie a klasifikácia žiakov

     

    1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.
    2. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami : 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný.
    3. Riaditeľ školy oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú  a ktoré premety sa neklasifikujú v súlade so školskými vzdelávacími programami (ŠkVP).

     

    V školskom roku 2021/2022 sa v zmysle aktuálnych ŠkVP neklasifikujú :

     

    • vyučovacie predmety : etická výchova a náboženská výchova,
    • v ŠkVP pre študijný odbor  6317 M obchodná akadémia vyučovací predmet: podnikanie v cestovnom ruchu  (2. ročník),
    1. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade s príslušným ŠkVP.

     

    1. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ školy – písomne.

     

     

    Čl. 3
    Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov

     

    1. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.[1]) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.
    2. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
    3. Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, na objektívne hodnotenie.
    4. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
    5.  Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.
    6. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov[2]) a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
    7. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.

     

     

    Čl. 4
    Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

     

    1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami 

    sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

    sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

    rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),

    konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,

    rozhovormi so žiakom.

    1. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.
    2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.
    3. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
    4. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.

     

    Čl. 5
    Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

     

     1. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.
     2. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.
     3. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:
      1. známky z ústnych odpovedí,
      2. známky z písomných prác,
      3. posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5.
     4. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.
     5. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

     

     

     

    Čl. 6

    Klasifikácia v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacieho programu

     

    Klasifikácia v predmetoch jednotlivých oblastí je rozpracovaná v školskom vzdelávacom programe. Každý vyučujúci je povinný v rámci úvodnej hodiny oboznámiť žiakov s podmienkami klasifikácie v jednotlivých predmetoch príslušnej vzdelávacej oblasti v súlade s metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

     

    Čl. 7

    Hodnotenie a klasifikácia správania

     

    1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
    2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
    3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7.
    4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
    5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.
    6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
    7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
    8. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.
    9. Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom[3]) neklasifikuje zo správania.

     

      

     

    Čl. 8
    Opatrenia vo výchove

     

     1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.[4])
     2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania alebo riaditeľ.[5]) V konzervatóriách môže triednemu učiteľovi predložiť návrh na pochvalu alebo iné ocenenie vedúci oddelenia. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
     4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie[6]) nasledovne:

    napomenutie od triedneho učiteľa,

    napomenutie od majstra odbornej výchovy,

    napomenutie od vedúceho strediska praktického vyučovania,

    pokarhanie od triedneho učiteľa,

    pokarhanie od majstra odbornej výchovy,

    pokarhanie od riaditeľa.

     1. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

    podmienečné vylúčenie,

    vylúčenie.

     1. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky[7]).
     2. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a  5 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
     3. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
     4. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
     5. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove[8]) podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b).
     6. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. f) a podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.[9])
     7. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.[10]) Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
     8. Postup pri udeľovaní a ukladaní výchovných opatrení priamo určuje školský poriadok.

     

    Čl. 9
    Celkové hodnotenie

     

    Celkové hodnotenie žiaka[11]) na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú podľa Čl. 2, Čl. 6  a klasifikáciu jeho správania podľa Čl. 7.

     

    Čl. 10
    Komisionálne skúšky

     

     1. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, akvykonáva rozdielovú skúšku,
     2. je skúšaný v náhradnom termíne,
     3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie;[12]) ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,
     4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
     5. vykonáva opravné skúšky,
     6. vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
     7. bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
     8. vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
     9. vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
     10. školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.[13])
     11. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku[14]) alebo v druhom polroku[15]) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).
     12. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný[16]) alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov[17]) sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).
     13. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.[18])
     14. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
     15. Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
     16. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.
     17. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z

    xx.  predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy;

    yy.  skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,

    zz.   prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

                            Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

                            Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka[19]). Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

     .        údaje identifikujúce žiaka,

    a.       hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

    b.      návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

     

    Čl. 11

    Záverečné ustanovenie

         Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy  pre školský rok 2021/2022 nadobúdajú účinnosť dňom 01.09. 2021. Zároveň sa ruší platnosť Všeobecných zásad hodnotenia a klasifikácie žiakov školy pre školský rok 2018/2019 zo dňa 02.09.2018.

     

                                                                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                               riaditeľka školy

     


    [1])    § 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [2])           § 55 zákona č. 245/2008 Z. z.a § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

    [3])     § 56 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [4])      § 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [5])      § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    [6])    § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [7])      § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [8])      § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [9])      § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [10])     § 11 ods. 3 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [11])  § 55 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [12])    § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [13])   § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [14])  § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [15])  § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [16])  § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [17])  § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

    [18])     § 55 ods. 22zákona č. 245/2008 Z. z.v znení neskorších predpisov.                           

    [19])  § 24 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

     

      

     Dodatok č. 1 k školskému poriadku– Covid 19

     

    Čl. 1 Úvodné ustanovenia

     

    Dodatok upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov v čase zelenej fázy pandémie ochorenia COVID -19.

     

     

    Čl. 2 Povinnosti zákonných zástupcov

    Zákonný zástupca, alebo  žiak predkladá:

    1.  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe Rodič predkladá pri nástupe doškoly a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára

    • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
    • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

    1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

    2. poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom,

    3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

    • Ak žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR testu a výsledok je: a) negatívny - rodič informuje školu, žiak pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom, b) pozitívny - rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

    2.  Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky

     

    Čl. 3 Povinnosti žiakov

     

    1. Žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy, Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a uvedenú skutočnosť oznámi svojmu triednemu učiteľovi, alebo  zástupcovi riaditeľa školy. Žiak bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní jeho zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú. 

     

    1. Pri vstupe do budovy je žiak povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty, ak bude na to vyzvaný. Bez vyzvania si vydezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom a vstupuje len s prekrytými ústami. 

     

    1. Žiak  musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

     

    1. Žiak nosí rúško v priestoroch školskej jedálne, rúško nenosí pri konzumácii jedla pri jedálenskom stole. Pred vstupom do jedálne ši žiak dezinfikuje ruky.

     

    1. Žiakovi bez rúška alebo ochranného štítu nebude povolený vstup do budovy školy a následne bude postupované v zmysle školského poriadku.

     

    1. Žiaci vo všetkých priestoroch školy udržiavajú vzájomný odstup.

     

    1. Žiak dodržiava základné hygienické normy, predovšetkým si čo najčastejšie umýva ruky mydlom. Týždenníci pravidelne vetrajú priestor učební. 

     

    Čl. 4  Záverečné ustanovenie

     

    V prípade prechodu do oranžovej, alebo červenej fázy pandémie ochorenia COVID-19 budú zverejnené pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pre danú úroveň pandémie.

     

     

    Dodatok č.1  ku Školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2021                                                                                      

     

                                                                                                   Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                              riaditeľka školy

     

     

    PRÍLOHA č. 1: 

    Vyhlásenie zákonného zástupcu  o bezinfekčnosti

     

     

    Dodatok č. 2  k školskému poriadku

    Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

     

    Čl. 1 Úvodné ustanovenia

     Dodatok upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku

     

    Čl. 2 Vymedzenie pojmov

    Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca bez zbytočného odkladu potvrdenie od lekára.

     

    Z pohľadu právnych predpisov pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky sa rozumie stav:

    a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

    b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

     c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

     

    Čl. 3 Pokyny pre triedneho učiteľa/rodiča v prípade absencie žiakov

    Každú neospravedlnenú hodinu rieši triedny učiteľ (prípadne v spolupráci s výchovným poradcom) so zákonným zástupcom žiaka a ihneď prijímajú opatrenia na zamedzenie záškoláctva (o pohovore so zákonným zástupcom vedie písomný záznam).

     

    Po nástupe žiaka po absencii do školy je zákonný zástupca povinný ihneď doložiť dôvod absencie žiaka. V prípade, že sa tak nestalo, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu telefonicky prípadne cez edupage, aby tak urobil (vyhotoví o tomto dohovore písomný záznam aj v prípade, že zákonný zástupca nereaguje). Keď zákonný zástupca do týždňa od vymeškaných hodín nedoloží dôvod absencie, triedny učiteľ v spolupráci so sekretariátom riaditeľstva spíše písomnú výzvu, kde oficiálne vyzve zákonného zástupcu, aby do určeného termínu (odporúča sa koniec kalendárneho mesiaca) doložil ospravedlnenie absencie žiaka, v opačnom prípade bude považovaná za neospravedlnenú. Ďalej sa postupuje v zmysle platnej legislatívy o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.

     

     

     

    Nástup žiaka do školy po absencii

    Doloženie dôvodu absencie

    Po nástupe žiak nepredloží ospravedlnenie

    Kontaktovanie zákonného zástupcu telefonicky alebo cez edupage

    Zákonný zástupca po telefonickom a elektronickom kontaktovaní nepredloží ospravedlnenie

    Posiela sa oficiálna písomná výzva na predloženie ospravedlnenia k určenému termínu

    Po termíne určenom v písomnej výzve  zákonný zástupca nepredloží ospravedlnenie

    Absencia je považovaná za neospravedlnenú a podľa počtu neospravedlnených hodín sa prikročí k ďalším opatreniam

     

     

    Pri vymeškaní 100 a viac neospravedlnených hodín za jeden školský rok (počet hodín vyplýva z doterajšej praxe orgánov činných v trestnom konaní) ide o podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenie mravnej výchovy v dôsledku umožnenia vedenia záhaľčivého života v zmysle ustanovenia § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

     

    Príloha č.1: zápis triedneho učiteľa so zákonným zástupcom

     

    Stredná odborná  škola Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, Partizánske 958 01

    ______________________________________________________________

     

     

    Zápis triedneho učiteľa so zákonným zástupcom o  zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

     

    Meno a priezvisko triedneho učiteľa:                                                                Trieda:

     

    Meno a priezvisko žiak, trvalé bydlisko:

     

     

    Meno a priezvisko zákonného zástupcu, trvalé bydlisko, tel.číslo:

     

     

    Počet vymeškaných hodín v tomto šk. roku celkom:

    z toho ospravedlnené:                                                             z toho neospravedlnené:

     

    Krátka charakteristika oznamovaného problému (zhrnutie vývoja a intenzity)

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

     

    Postup riešenia: _____________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

     

    Dátum:

    Podpis zákonného zástupcu:                                                                       Podpis TU:

     

     

     

     

     

     

     

     

    PRÍLOHY:

    Príloha č. 1

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

     

    ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV V TELOCVIČNI A POSILŇOVNI

     

    1.      Vstup do telocvične je povolený len:

    -          v čistej športovej obuvi s podrážkou, ktorá neznehodnocuje parkety, necvičiacim v prezuvkách, prípadne v obuvi, na ktorej sú návleky

    -          na pokyn zodpovedného zamestnanca (učiteľa TSV, vedúceho záujmového krúžku, trénera).

    2.      Pred telesnou a športovou výchovou (ďalej len TSV), krúžkom, tréningom sa žiaci, účastníci tréningu združujú  v šatni a na pokyn vyučujúceho, vedúceho krúžku, trénera odídu do telocvične.

    3.      Žiaci (príp. účastníci tréningov) dodržiavajú hygienické zásady, neplytvajú zbytočne vodou a nepoškodzujú majetok telocvične. Pri úmyselnom poškodení žiak, účastník tréningu spôsobenú škodu uhradí.

    4.      Učitelia, vedúci krúžkov, tréneri sú povinní:

    -          používať – osvetlenie telocvične v nevyhnutných prípadoch

    -          nahlásiť každé poškodenie zariadenia telocvične

    -          využívať priestory telocvične len na činnosti určené náplňou hodín TSV, tréningov, činnosti krúžkov

    -          futbal je povolené hrať len so špeciálnou loptou na hru v telocvični

    -          dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy všeobecne platné a tiež tie, s ktorými ich oboznámi učiteľ TSV a triedny učiteľ – školský poriadok.

    5.      Vo všetkých priestoroch telocvične je zakázané konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.

    6.      V telocvični je zakázané premiestňovať akékoľvek športové náradie presunom.

      

    Partizánske, 25.08.2021

                                                                                       Mgr. Bibiána Dzianová

                                                                                      vedúca PK TSV

    Príloha č. 2

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

    Prevádzkový poriadok telocvične

    1.      Vstup do telocvične je povolený len:

    -          v čistej športovej obuvi s podrážkou, ktorá neznehodnocuje parkety, necvičiacim v prezuvkách, prípadne v obuvi, na ktorej sú návleky

    -          na pokyn zodpovedného pracovníka (učiteľa TSV, vedúceho krúžku, trénera).

    2.      Pred telesnou výchovou (ďalej len TSV), krúžkom, tréningom sa žiaci, účastníci tréningu, združujú v šatni a na pokyn vyučujúceho, vedúceho krúžku, trénera odídu do telocvične

    a)      ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj príchod

    3.      Žiaci (príp. účastníci tréningov) dodržiavajú hygienické zásady, neplytvajú zbytočne vodou a nepoškodzujú majetok telocvične. Pri úmyselnom poškodení žiak, účastník tréningu spôsobenú škodu uhradí

    b)      žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho

    c)      sú disciplinovaný, správajú sa tak, aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov

    d)     športujú v duchu fair play

    e)      prípadný úraz okamžite nahlási vyučujúcemu

    4.      Učitelia, vedúci krúžkov, tréneri sú povinní:

    používať osvetlenie telocvične v nevyhnutných prípadoch

    -          nahlásiť každé poškodenie zariadenia telocvične zodpovednej osobe

    -          využívať priestory telocvične len na činnosti určené náplňou hodín TSV, tréningov, činnosti krúžkov

    -          futbal je povolené hrať len so špeciálnou loptou na hru v telocvični

    -          dodržiavať rozpis hodín v telocvični

    -          dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy všeobecne platné a tiež tie, s ktorými ich oboznámia učitelia TSV

    5.      S organizáciami, ktorým je telocvičňa prenajímaná, budú uzatvorené zmluvy o prenájme, v ktorých môžu byť stanovené ďalšie podmienky.

    6.      Vo všetkých priestoroch telocvične je zakázané konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.

    7.   K organizovaniu športových akcií zamestnancov Strednej odbornej školy je potrebná konzultácia a súhlas riaditeľky školy.

    8.      Jednorazovo používať telocvičňu môže organizácia len na základe žiadosti, prípadne ústneho dohovoru s riaditeľkou školy.

    9.      V telocvični je zakázané premiestňovať akékoľvek športové náradie s presunom po parketách.

    10.  Plocha telocvične sa upratuje umývaním, okná sa umývajú v priebehu jarných a letných prázdnin.

     

    Partizánske, 25.08.2021

                                                                                                  Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                             riaditeľka školy

     

    Plán presunu žiakov a zamestnancov  medzi objektami školy

    https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3AlkJkhmGMiO%2FEnOqrzgXbmMdKah%2B4cbKw38qUpr8HZt7rFyO7DM2%2BBmQwHI9j5ZEDRCQ72BW2I1VC%2FhXdQKbZiA%3D%3D

     

     

    PRÍLOHA  č. 3

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske  

    Z Á Z N A M  o poučení   žiakov o školskom poriadku a pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia na školskej akcii

    Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som bol (a) poučený(á) o bezpečnosti  a povinnostiach  počas exkurzie, výletu, kurzu,  cvičenia ochrany života a zdravia (OŽaZ), LVK... 

    Dátum  akcie : ...............................          Názov  akcie: ..........................................................

    Poučenie  vykonal:  .......................         Vedúci   akcie: ......................................................... 

    1. Beriem na vedomie, že budem rešpektovať príkazy pedagogického dozoru.

    2. Budem dodržiavať denný režim školskej akcie a po c elú dobu školskej akcie sa budem disciplinovane  správať.

    3. V dopravnom prostriedku budem dodržiavať čistotu.

    4. Beriem na vedomie, že používanie alkoholických nápojov a fajčenie je zakázané.

    5. Bez dovolenia nebudem opúšťať kolektív, po meste sa budem pohybovať so zvýšenou opatrnosťou vzhľadom na dopravnú situáciu. Nebudem chodiť sám (sama), len v skupine so spolužiakmi.

    6. Akúkoľvek škodu zapríčinenú svojvoľným správaním a nerešpektovaním príkazov pedagogického dozoru uhradím. Toto sa týka aj úrazov, ktoré boli zapríčinené svojvoľným konaním.

    7. Samostatný návrat domov (nie so skupinou) ohlásim pedagogickému dozoru a zodpovednosť beriem na seba.

    Meno a priezvisko žiaka /paličkovým písmom/                                                Po dpi s

    1..........................................................                                                    ......................................

    2..........................................................                                                     ......................................

    3..........................................................                                                     ......................................

    4..........................................................                                                     ......................................

    5..........................................................                                                     ......................................

    6..........................................................                                                     ......................................

    7..........................................................                                                     ......................................

    8..........................................................                                                     ....................................

     

    PRÍLOHA   č. 4:          

            Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP R, 958 01 Partizánske

     

    Vnútorný prevádzkový poriadok učební Informatiky

     

    Študent má právo:

    -          so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne informatiky na výučbu

    -          so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softwarové vybavenie

    -          mať a používať vlastné konto na školskom serveri v zmysle všeobecne platných pravidiel a podľa pokynov správcu siete

    -          využívať zariadenia počítačových učební mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas napr. na krúžkovú činnosť, SOČ a podobne

    -          používať dátový priestor na školskom serveri

    Študent je povinný:

    -          dodržiavať pravidlá počítačovej etikety pri práci s PC

    -          šetrne sa správať k zariadeniu počítačových učební

    -          vchádzať do počítačových učební v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho

    -          počas prestávok sa zdržiavať mimo počítačových učební, ak vyučujúci nerozhodne inak z dôvodu nevyhnutnej práce na PC

    -          každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska /chýba myš, klávesnica a pod./

    hlásiť vyučujúcemu

    -          vlastné CD,DVD, USB kľúče používať len so súhlasom vyučujúceho

    -          po skončení práce uviesť svoje pracovisko do pôvodného stavu

    Študentom je zakázané:

    -          pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri

    -          pokúšať sa zisťovať prístupové heslá iných užívateľov počítačovej siete

    -          poskytnúť svoje prístupové heslo inej osobe

    -          prihlasovať sa do systému pod menom a heslom iného užívateľa

    -          vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu

    -          bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér

    -          bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie nainštalovaného softvéru

    -          svojvoľne premiestňovať súčastí PC a ostatných zariadení na svojom pracovisku

    -          zasahovať do elektrických súčastí PC a ostatných zariadení  na pracovisku

    -          v čase vyučovania hrať hry

    -          prenášať cez počítačovú sieť nevhodné súbory / nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský zákon, súbory rasovej neznášanlivosti, pornografie, erotiky/

    -           jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón v zmysle vnútorného poriadku školy.

     

    Študent preberá na seba zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou, alebo úmyselným poškodením zariadení. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie vnútorného poriadku školy.

     

    25. august 2021

     

     

    PRÍLOHA č. 5

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

     

    Školský poriadokPRE CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

    1. V laboratóriách sa musí udržiavať čistota a poriadok, únikové cesty musia byť stále voľné.Do  laboratória prinášame iba veci nevyhnutné na prácu: pracovný plášť, ktorý musí byt'  čistý, zošit,   tabuľky  a handru
    2. Žiaci musia byť oboznámení so zaobchádzaním s hasiacim prístrojom a so spôsobom privolania požiarnej pomoci.
    3. V laboratóriách je dovolené robiť len práce prikázané vyučujúcim, alebo práce, ktoré bezprostredne súvisia s danou úlohou.
    4. Laboratórne nádoby sa nesmú používať na jedenie, pitie a uskladňovanie potravín. Potraviny sa nesmú uskladňovať ani v chladničkách, ktoré sú určené na laboratórne účely.
    5. Keď to vyžaduje charakter práce, žiaci musia používať pridelené ochranné pomôcky, ktoré sa musia udržiavať v použiteľnom stave.
    6. Do odpadkového potrubia sa nesmú vylievať rozpúšťadlá, ktoré sa nemiešajú s vodou,  koncentrované silné kyseliny a roztoky hydroxidov a také látky, ktoré sa v styku s vodou, kyselinami alebo hydroxidmi rozkladajú a uvoľňujú jedovaté alebo dráždivé plyny.
    7. Do odpadového potrubia sa môžu vylievať v obmedzenom množstve (jednorázovo najviac 0,5 litra) rozpúšťadlá ,ktoré sa dokonale miešajú s vodou (po ich zriedení v objemovom pomere najmenej 1:10) a kyseliny alebo hydroxidy (po ich zriedení v objemovom pomere najmenej 1:30).
    8. Pri práci so  zdraviu škodlivými látkami treba dbať na to, aby nedochádzalo k styku chemikálií s pokožkou, sliznicou dýchacími a zažívacími ústrojmi .
    9. Na naberanie tuhých látok sa používajú laboratórne lyžice. Zdraviu škodlivé kvapalné látky sa pipetujú použitím vákua .
    10. Pri manipulácii s látkami dymovými, dráždivými a zapáchajúcimi, s jedovatými plynmi ako aj spaľovanie a žíhanie je dovolené robiť len v digestóriach s dostatočným odťahom.
    11. Pri rozliati horľaviny treba okamžite zhasnúť kahan, vypnúť elektrický prúd a zabezpečiť dôkladné vetranie. Rozliata kvapalina sa nechá vsiaknuť do vhodného pórovitého materiálu, ktorý sa potom odloží na bezpečné miesto.
    12. Zapálené kahany nie je dovolené nechať horieť bez dozoru.
    13. Pre obsluhu elektrických zariadení platí zásada, že vykonávať bežné úlohy spojené s prevádzkou elektrických zariadení (prístrojov, varičov, sušiarní atď.) Môžu tie osoby, ktoré boli preukázané poučené o prevádzke zariadenia a jeho funkcii. Obsluhujúci sa smie dotýkať len tých častí, ktoré sú na obsluhu priamo určené. Udržiavať, opravovať a rozširovať elektrickú inštaláciu môžu len poverené osoby.
    14. Tento laboratórny poriadok sú žiaci povinní poznať a dodržiavať.

     

           25.august 2021                                                                         Ing.TaňaKrupanová

                                                                                                 vedúca chemického laboratória        

     

    PRÍLOHA č. 6

    Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

     

    Pokyny k odbornej praxi a odbornému  výcviku žiakov

     

    Študijné a učebné odbory: 

    Odbornú prax a odborný výcvik absolvujú žiaci povinne v súlade so školským vzdelávacím programom a platnou legislatívou. Úlohou odbornej praxe a odborného výcviku je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky a zručnosti na svojich pracoviskách.

    Odborná prax a odborný výcvik sa realizuje v priestoroch školy a na  pracoviskách iných FO a PO.

     

    Dokladom o realizácii odbornej praxe je Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe a odborného výcviku.    

     

    1/ Povinnosti školy :

     

    a/  Oboznámiť žiakov s cieľom odbornej praxe a odborného výcviku, so spôsobmi

    kontroly, hodnotenia, právami a povinnosťami pri vykonávaní odbornej praxe

    a odborného výcviku.

    -    cieľom odbornej praxe/odborného výcviku je :

     

     študijné odbory:

    získavanie praktických zručností a návykov pri prácach vo svojom odbore, administratívne

    práce, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie agendy, obchodné

    aktivity, marketing, vedomostí z organizácie a riadenia jednotlivých úsekov, podnikateľské

    aktivity, návrhy, reklama, predaj,

     

     

    Študijné a učebné odbory gastro

     získavanie praktických zručností a návykov pri práci vo výrobnom stredisku / kuchyni /, pri 

     práci v odbytovom stredisku, pri práci v skladovacom stredisku a pri administratívnych

     prácach a prácach s kancelárskou technikou.

     

    - prax/ výcvik bude pravidelne kontrolovaná/ýpríslušným vyučujúcim praxe a odborného 

        výcviku a zo strany vedenia školy náhodným výberovým spôsobom,

    -prax/výcvik bude hodnotená/ý známkou na základe klasifikačného poriadku.

     

    Podmienkami klasifikácie sú:

    1.  absolvovanie odbornej praxe/ výcviku podľa platných pokynov školy a v určenom termíne

    2.  vypracovanie podľa pokynov a odovzdanie správy z odbornej praxe/odborného výcviku (ďalej len správa) najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia praxe a odborného výcviku..

    Ak žiak neabsolvuje odbornú prax/ výcvik v určenom termíne, je povinný ju/ho absolvovať v náhradnom termíne. Žiak môže byť z výkonu odbornej praxe/ výcviku ospravedlnený len z vážnych a opodstatnených dôvodov (zdravotné dôvody, rodinné, reprezentácia školy a pod.) maximálne v rozsahu 30 % celkového počtu určených dní/hodín, príp. podľa individuálneho posúdenia vedenia školy. Ak ospravedlnená neprítomnosť žiaka na odbornej praxi/ výcviku presiahne vyššie uvedené kritérium, žiak musí odbornú prax/ výcvik absolvovať v náhradnom termíne.

     

     

    b/ Vydať žiakom pokyny na vedenie denníka praxe a vypracovania správy z odbornej

    praxe / odborného výcviku /  príslušný vyučujúci praxe/výcviku /

     

    -          žiaci si počas praxe a odborného výcviku vedú denné záznamy a na konci praxe a odborného výcviku vypracúvajú súhrnnú správu  o priebehu a výsledkoch praxe. Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri maturitnej skúške predmetom diskusie.

     

    c/ Oboznámiť žiakov s povinnosťami počas odbornej praxe/ odborného výcviku,

    najmä dodržiavaním pracovnej doby a rešpektovaním predpisovBOZP a PO

          u poskytovateľa odbornej praxe/ odborného výcviku.

     

    -          dodržiavať pracovný čas, dbať na dobré medziľudské vzťahy,  slušné správanie a vystupovanie hodné žiaka strednej školy, dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach podľa pokynov zástupcov organizácie, dodržiavať pokyny k práci poverených pracovníkov praxe v organizácii, resp. zástupcom školy povereným praxou a o  odborným výcvikom  žiakov.

     

    d/ Poučiť žiakov o mlčanlivosti pri práci s internými dokumentmi organizácie.

    -          žiak dodrží mlčanlivosť o interných údajoch organizácie, s ktorými bol oboznámený.

     

    e/  Poveriť pedagogického  pracovníka zodpovedného za koordináciu  prípravy a priebehu

    odbornej praxe a odborného výcviku ako aj ich hodnotenia .

     

    2.  POVINNOSTI  ŽIAKA:

     

    -          dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude odbornú prax/ odborný výcvikvykonávať a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe/ odborného výcviku,

    -          dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

    -          rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie, ktorí budú zabezpečovať organizovanie praxe/ výcviku priamo na pracovisku,

    -          žiak je povinný oznámiť minimálne jeden deň vopred vyučujúcemu odbornej praxe/ odborného výcviku, každú zmenu počas realizácie odbornej praxe/ výcviku: zmenu pracovnej doby (aj jednorázovú, napr. pri náhrade za lekárske vyšetrenie), neprítomnosť na pracovisku (vážne a opodstatnené zdravotné problémy, príp. rodinné problémy, lekárske vyšetrenia, reprezentácia školy a pod.), zmenu miesta vykonávania odbornej praxe a pod.,

    -          žiak súčasne oznamuje svoju neprítomnosť a jej dôvody aj organizácii (firme), kde odbornú prax/ odborný výcvik vykonáva – pracovníkovi, ktorý je poverený organizovaním odbornej praxe,

    -          písomné ospravedlnenia svojej neprítomnosti počas odbornej praxe/ odborného výcviku žiak predkladá najneskôr do dvoch pracovných dní po skončení odbornej praxe/ odborného výcviku vyučujúcemu odbornej prax

    -          vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu, (pokiaľ si firma nestanoví inak)

    -          počas vykonávania odbornej praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska,

    -                     najneskôr do piatich pracovných dní po skončení odbornej praxe/ odborného výcviku odovzdať vyučujúcemu predmetu odborná prax/ odborný výcvik  vypracovanú správu, súčasťou ktorej je aj denník a hodnotenie odbornej praxe / odborného výcviku.

    Odporúčané pracoviská pre realizáciu praxe:

     

    ·         príspevkové a rozpočtové organizácie,

    ·         súkromné firmy výrobného i nevýrobného charakteru,

    ·         centrálne a regionálne úrady, verejná práva,

    ·         banky, sporiteľne, poisťovne,

    ·         obchodné a iné organizácie.

     

    Pokyny na vypracovanie správy z odbornej praxe/odborného výcviku

     

    Správa z odbornej praxe/ odborného výcviku  – správa sa odovzdá v tlačenej forme v 1exemplári /dať do väzby spolu s denníkom praxe /

     

    Titulná strana: názov a sídlo školy, správa z odbornej praxe, názov pracoviska, školský

    rok, trieda,  meno a priezvisko žiaka

     

    Obsah :    /VZOR/

     

    -          Potvrdenie o vykonaní praxe.......................................... 1

    -          Charakteristika a história organizácie..............................2

    -          Denník praxe.................................................................. 3

    -          Správa z odbornej praxe................................................. 8

    -          Prílohy........................................................................... 10

     

    - Potvrdenie o vykonaní praxe/ odborného výcviku – urobí zástupca organizácie, v ktorej žiak bol na odbornej praxi/ odbornom výcviku, nezabudnúť pečiatka a podpis zástupcu organizácie !

     

    – Nepotvrdená správa z odbornej praxe/ odborného výcviku - nesplnená závažná povinnosť žiaka – berie sa že prax/výcvik sa neuskutočnili !!!

     

     - Charakteristika a história organizácie, prípadne organizačná štruktúra organizácie/ bez

    mien/, v ktorej žiak bol na praxi/ výcviku.

     

    - Denník praxe a odborného výcviku

    – žiak uvedie podrobne, každý deň praxe samostatne na ½ strany formátu A4 /použiť 

           text. editor Word, typ písma TimesNew Roman  – veľkosť 12/

    -          obsahuje dátum, organizačnú jednotku , v ktorej vykonával prax, uvedie časovúštruktúru dňa od nástupu na pracovisko /hodina/ a aké úlohy praxe plnil, s čím sa oboznámil, s akými dokladmi a návrhmi pracoval, resp. akú prácu vykonával, kedy opustil pracovisko  / hodina/

     

    -         Správa z odbornej praxe – žiak ju odovzdá  v tlačenej forme v 1  exemplári

     

    Rozsah 1 - 2 strany,  formát A4, typ písma Times New Roman , veľkosť písma 12, riadkovanie - 1,5

     

    V správe žiak uvedie :

     -         Miesto výkonu praxe /organizácia, dielňa / – kde prax vykonával – technická

    dokumentácia,  materiálové zabezpečenie,  sklad, výroba,  navrhovanie výrobkov,

           agenda, predaj,  reklama a pod.

    -          Pracovná náplň praxe/ čo na praxi robil/

    -          Kladné stránky praxe  / v čom vidí prínos odbornej praxe, aké vedomosti, zručnosti uplatnil zo školy, čo mu prax dala /

    -          Záporné stránky praxe / v čom vidí, že mu prax nedala to, čo od nej očakával, monotónna práca, neprideľovanie práce, pracovníci sa mu nevenovali a pod. /

    -          Čo mi prax dala  / čo nové som sa dozvedel, čo som mohol robiť, čo som si mohol overiť z teoretických poznatkov a pod./

    -          Návrhy opatrení na odbornú prax a odborný výcvik/ dĺžka trvania praxe, termín, pracovná doba, aký vidí prínos praxe pre jeho teoretické vedomosti zo školy/

     

    -          Prílohy– organizačná schéma organizácie bez konkrétnych mien, doklady s ktorými sa žiak na praxi stretol, s ktorými robil počas odbornej praxe ,prospekty, fotografie , a pod.

     

    Správu z odbornej praxe, odborného výcviku žiak podpíše a odovzdá

    príslušnému vyučujúcemu odbornej praxe/odborného výcviku.

     

     

    Prerokované v PK: 24.8.2021                                                           Ing. Ján Mašír

    zástupca riaditeľa pre prax

     

     

    StrednáodbornáškolaJánaAntonínaBaťu,Námestie SNP 5, Partizánske

    Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

     

     

    DENNÍK

     

    ODBORNEJPRAXE

     

    MENO ŽIAKA:        

     

    TRIEDA:

                   

    Učebný odbor   

               

    ŠKOLSKÝ ROK: 2021/2022

     

     

    Adresa:

     

     

    Telefón:

    Mobil:

     

     

     

    K dohode o zabezpečení odborného výcviku č.

     

     

     

     

    ZÁZNAMY O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRAXE

     

    Názov organizácie:

     

    Adresa:

     

    Telefón:

     

    Žiak:                          

    P.č.

    Dátum

    Náplň praxe

    Počet

    odpracovaných

    hodín

    Podpis

    1

     

    Bezpečnosť a ochrana zdravia

    7

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

    5

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

    8

     

     

     

     

    9

     

     

     

     

    10

     

     

     

     

     

     

    Spolu:

     

     

     

    Meno pracovníka, ktorý vykonal školenie o BOZP:                

     

    Podpis pracovníka, ktorý vykonal školenie o BOZP:               ................................

     

    Dátum vykonania školenie o BOZP:                                         

     

    Podpis žiaka:                                                                                  ................................

     

     

     

     

    POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ ODBORNEJ PRAXE

     

    ORGANIZÁCIA

     

    Názov organizácie:

     

    Adresa:

     

    Tel / Fax / e-mail:

    Zastúpená zástupcom:

     

     

    Potvrdzuje,

     

    že žiak (meno)

     

    vykonával v našej organizácií odbornú prax v čase a rozsahu uvedenom v tomto

    denníku pod odborným vedením našich zamestnancov.

     

    Stručné hodnotenie žiaka po stránke odbornej, pracovnej a jeho správania sa počasodbornej praxe :

     

    Odborná prax bola vykonávaná v dňoch

    podľa Tematicko- výchovného vzdelávacieho plánu na šk. rok 2020/21.

    Podľa dohody o zabezpečení odborného výcviku č.

     

     

    Návrhy na spoluprácu, zlepšenie, pripomienky  -  žiadne.

     

     

     

     

     

    V                                                                                                       dňa: _________

     

     

     

     

    odtlačok pečiatky organizácie

                                                                                                              zástupca organizácie

                                                                                                                          podpis

     

     

     

    Správa z odbornej praxe

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    V................................   dňa:                           Podpis žiaka: ................................ 

     

     

     

                                                                           

     

     

     

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk