Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

         

NP POP:  https://mpc-edu.sk/sk/pop1

 

Názov projektu:                    Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kód projektu:                                    312011Y720

Kód výzvy:                            OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

Operačný program:              Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z:             Európskeho sociálneho fondu

Prioritná os:                          1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ:                      1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

Miesto realizácie projektu:   Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický

kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

 

Cieľová skupina:                   Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.

 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:           40 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:        8.2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:     11.2022

Celková výška oprávnených výdavkov:                  54 913 649,88 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:   100%

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľký orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria