Kolektívna zmluva na rok 2020

 

K o l e k t í v n a    z m l u v a

 

uzatvorená na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2020

 

medzi

 

a/ zamestnávateľskou organizáciou:

Strednou odbornou školou Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske zastúpenou Ing. Katarínou Hartmannovou, riaditeľkou školy

a

 

b/ Základnou organizáciou Nových školských odborov pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu, zastúpenou Ing. Zuzanou Foltánovou, predsedníčkou ZO NŠO.

 

      Táto kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.

 

       Kolektívna zmluva sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov, okrem bodu VII., 4.1.

 

       Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnancami školy a zamestnávateľom, práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva vytvára podmienky pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania v škole, zlepšovanie úrovne starostlivosti o zamestnancov v oblasti pracovnej a sociálnej.

 

 

I. Vzájomné záväzky na zabezpečenie plánovaných úloh

 

 1. Zmluvné strany budú na základe pozvánky vzájomne vysielať svojich zástupcov na rokovania

tak, aby sa mohli vyjadrovať k prerokovaným otázkam, na ktorých sa majú podieľať. V konkrétnych prípadoch sa dohodnú na postupe.

 

 1. Zmluvné strany budú intenzívne vplývať na upevňovanie medziľudských vzťahov, dodržiavanie zákonnosti a budú dôsledne presadzovať požiadavky odbornosti, mravnosti, kompetentnosti, humanizmu a demokracie.

 

 1. Zmluvné strany si vzájomne budú vymieňať všetky dôležité informácie, ktoré vyplývajú zo sociálneho partnerstva v zmysle platnej legislatívy a tejto kolektívnej zmluvy.

 

 

II. Právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

 1. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru bude zamestnávateľ rešpektovať zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania vo veciach zamestnania a profesie. V oblasti zamestnávania a zachovania zamestnania, alebo vytvárania podmienok zamestnania zamedzí vzniku opatrení diskriminačnej povahy, t. j. akémukoľvek rozlišovaniu, vylúčeniu alebo preferovaniu z dôvodu rasy, pohlavia, náboženského vyznania, politických názorov, národnosti, alebo sociálneho pôvodu. Rozlišovanie opierajúce sa o kvalifikáciu sa nepovažuje za diskriminačné.

 

 1. Zamestnávateľ vopred prerokuje s odborovou organizáciou výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa § 74 ZP.

 

 1. Zamestnávateľ prerokuje s odborovou organizáciou otázky, zmeny a rozhodnutia uvedené v § 237 ZP.

 

 1. Príslušné odborové orgány vykonávajú kontrolu dodržiavania pracovno-právnych predpisov.

 

 1. Zamestnanci majú zabezpečenú ochranu proti akýmkoľvek prejavom diskriminácie, ktorých cieľom je:

a/ viazať zamestnanie zamestnanca na podmienku, že nebude členom odborovej organizácie, alebo prestane byť jej členom,

b/ uvoľniť zamestnanca zo zamestnania alebo ho postihnúť inými sankciami pre jeho účasť  na odborovej činnosti mimo pracovného času, alebo v pracovnom čase podľa platných právnych noriem.

 

 1. Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce patrí odstupné podľa § 76 ods. 1 a 2 Zákonníka práce.

 

 1. Pracovný čas zamestnancov je 37 a ½ hod. týždenne. Zamestnanci využívajúci pružný pracovný čas. Majú základný pracovný čas od 8,00 do 13,00 hod., voliteľný pracovný čas je čas od 6,00 hod. do 18,00 hod.

 

 1. Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. Dovolenka patrí pedagogickým a odborným zamestnancom vo výške deväť týždňov v kalendárnom roku.

 

 1. Ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v Zákonníku práce v § 141, ods. 2, písm. a) v prvom bode a ods. 2 písm. c) v prvom bode sa poskytne v rozsahu jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok bude:

- ak zamestnanec nastúpi v mesiacoch január až apríl – 7 dní,

- ak zamestnanec nastúpi v mesiacoch máj až august – 5 dní,

- ak zamestnanec nastúpi v mesiacoch september až december – 3 dni.

 

10.   Zamestnanec s pružnou pracovnou dobou, ktorý daruje krv alebo iný biologický materiál má

        nárok na pracovné voľno v rozsahu 7,5 hod. denne. Zamestnanec je povinný predložiť        

        potvrdenie o účasti na tejto aktivite.    

 

 

III. Vzájomné záväzky v oblasti hmotnej zainteresovanosti

 

 1. Odmeňovanie zamestnancov:

a/ Pri odmeňovaní zamestnancov školy postupovať podľa platných zákonov, noriem, nariadení a vyhlášok a podľa platového poriadku školy. Základná stupnica platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši od 1. januára 2020 o 10 %.

 

b/ Miera vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov sa stanovuje podľa nariadenia vlády  č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR  č. 433/2012. Z. z. a nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z.

 

 1. Odmeny sa poskytujú zamestnancom podľa Zákona č. 553/2003 Z., § 20 z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku sa v roku 2019 poskytne zamestnancovi:

 

   a/ ktorý je v pracovnom pomere nepretržite u zamestnávateľa od 1 do 5 rokov - vo výške 80 %    

   jeho funkčného platu,

   b/ ktorý je v pracovnom pomere nepretržite u zamestnávateľa 5 a viac rokov - vo výške 100 %  

   jeho funkčného platu.

 

 1. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu (Zákon 552/2003, § 13b s účinnosťou od 1.1.2020 na základe 470/2019)

Pri prvom skončení pracovného pomeru a po priznaní predčasného starobného dôchodku zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu (Zákon 552/2003, § 13b  s účinnosťou od 1.1.2020 na základe 470/2019).

 

 1. Plat a náhrada platu sú splatné pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že zriaďovateľ neposkytne finančné prostriedky na úhradu mzdy do tohto termínu, plat a náhrada platu sú splatné najneskôr nasledujúci pracovný deň po poskytnutí týchto prostriedkov. Plat a náhrada platu sa bude  vyplácať na osobný účet v peňažnom ústave. Číslo účtu oznámia zamestnanci mzdovej učtárni.

 

IV. Vzájomné záväzky v oblasti starostlivosti o zamestnanca

 

A/ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

 

 1. V súlade s ustanoveniami právnych predpisov bude zamestnávateľ vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu.

 

 1. Zamestnávateľ vymenoval na návrh odborovej organizácie zástupcov zamestnancov pre BOZP. Zástupcu zamestnancov možno vymenovať len s jeho súhlasom.

 

 1. Zamestnávateľ vytvorí podmienky pre výkon kontroly BOZP odborovými orgánmi a prerokuje prijaté závery a návrhy opatrení v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a zákona o BOZP.

 

 1. Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s vnútorným predpisom o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

 1. Zamestnávateľ zabezpečí, aby v organizácii bola vedená  príslušná dokumentácia BOZP a PO.

 

 

B/ Zdravotnícka starostlivosť:

 

 1. V rámci zdravotníckej starostlivosti škola finančne zabezpečí dodržiavanie intervalu povinných lekárskych prehliadok určených internými predpismi.
 2. Zamestnávateľ zabezpečí pracoviská potrebnými hygienickými pomôckami, stav lekárničiek bude udržiavať v zmysle platných noriem a smerníc.
 3. Výška náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je od prvého do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 70 % denného vymeriavacieho základu.

 

 

C/ Dovolenka na zotavenie a rekreačná starostlivosť:

 

 1. Zamestnávateľ umožní zamestnancom využívať športové ihriská, telocvičňu a posilňovňu aj s vybavením na regeneráciu a rekreačné účely.

 

 1. Riadna dovolenka sa čerpá prednostne v čase prázdnin:

 

Polročné prázdniny               3. 2. 2020                                 1 deň

Jarné prázdniny                  24.2. – 28.2.2020                        5 dní

Veľkonočné prázdniny          9.4.-14.4.2020                           2 dni

Letné prázdniny                    1.7. – 31.8.2020                      44 dní

Jesenné prázdniny             29.10 – 30.10.2020                      2 dni

Vianočné prázdniny            23.12.2020 - 7.1.2021                  5 dni + 3 dni v roku 2021

 

4.   Konkrétny rozpis čerpania dovolenky na príslušný kalendárny rok s ohľadom na rozsah    

      dovolenky jednotlivých zamestnancov prerokuje príslušný zástupca riaditeľa školy alebo vedúci             

      úseku so zamestnancami. Termín celozávodnej dovolenky sa stanovuje na obdobie od 6. júla do

      24. júla 2020.

 

5.   Mimoriadne požiadavky na poskytnutie RD /liečenie, zvyšovanie kvalifikácie, rodinná rekreácia,

      rodinné záležitosti/ predložia zamestnanci príslušnému zástupcovi riaditeľa školy alebo

      vedúcemu úseku, zástupcovia riaditeľa školy a vedúci predložia mimoriadne požiadavky

      riaditeľke školy. 

 

D/ Stravovanie zamestnancov:

 

 1. Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie vo všetkých zmenách zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku v jedálni podávaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja. Za pracovnú zmenu sa pritom považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

 

 1. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie pri poskytnutí obeda z rozpočtu zamestnávateľa a zo sociálneho fondu. Výška príspevkov je uvedená v časti VII. Sociálny fond.

 

 1. Stravovanie podľa bodu 1 nemožno nahradiť iným plnením.

 

 1. Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie aj svojim bývalým zamestnancom, ktorí sú v invalidnom alebo starobnom dôchodku. Cena stravenky je uvedená v časti VII. Sociálny fond.

 

 1. V čase, keď je jedáleň školy mimo prevádzky, zabezpečí zamestnávateľ stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby formou stravných lístkov. Táto forma stravovania sa poskytuje zamestnancom len v pracovnom čase. Stravné lístky budú zabezpečené v hodnote 3,83 €. Z hodnoty stravného lístka uhradí zamestnávateľ z nákladov 55 %. Štruktúra úhrady nákladov je: zamestnávateľ hradí 2,11 €, zamestnanec 1,24 € a príspevok zo SF je 0,48 €.  

 

 1. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok zamestnancovi, ktorý na základe potvrdenia od špecializovaného  lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť spôsob stravovania uvedený v bode 1. Tento príspevok sa skladá z príspevku zamestnávateľa a z príspevku zo sociálneho fondu, ktorý je uvedený v časti VII. Sociálny fond, bod 4. 2. Príspevok sa vyplatí len za odpracované dni. Pokiaľ nie je v potvrdení od špecializovaného lekára uvedené, že zdravotný stav zamestnanca je trvalý, potvrdenie je potrebné po roku opätovne predložiť. Finančný príspevok bude vyplácaný v zúčtovaní miezd za príslušný mesiac.

 

E/ Starostlivosť o bývanie:

 

 1. Riaditeľka školy bude informovať odborový orgán o obsadení 1 služobného bytu a oprávnenosti jeho  užívania.

 

 1. Riaditeľka školy je zodpovedná za pridelenie služobného bytu a určenie výšky nákladov spojených s jeho užívaním.

 

F/ Starostlivosť o vzdelávanie:

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov tým, že im umožní počas štúdia čerpať riadnu dovolenku, náhradné voľno alebo neplatené voľno, ak je zabezpečený riadny chod vyučovania a plnenia úloh školy.

 

G/ Doplnkové dôchodkové sporenie:

 

 1. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie je 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnanca, ktorý je poistený v doplnkovej dôchodkovej poisťovni.

 

 1. Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.

 

H/ Rekreácia zamestnancov:

 

   1.  Na základe nového §152a Zákonníka práce zamestnávateľ preplatí zamestnancovi časť  

        výdavkov na jeho rekreáciu za podmienok:

 

   a)  zamestnanec je v pracovnom pomere, ktorý trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,

 

   b)  zamestnanec preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia

        rekreácie,

 

   c)   zamestnanec musí o príspevok sám požiadať, zároveň žiada v priebehu roka len jedného    

        zamestnávateľa,

 

   d)  zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na základe jeho žiadosti príspevok na rekreáciu vo   

        výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 € ročne. Zamestnancovi na kratší  

        pracovných čas sa suma príspevku pomerne kráti podľa dohodnutého pracovného času.

 

   e)  príspevok na zaokruhľuje na najbližší eurocent nahor.

 

    2. Oprávnené výdavky:

 

    a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR, 

 

    b) pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie a iné služby 

       súvisiace s rekreáciou na území SR,

 

    c) ubytovanie na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby

 

    d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR 

        pre dieťa zamestnanca školy navštevujúce základnú školu alebo niektorých z prvých štyroch 

        ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo iné dieťa žijúce so

        zamestnancom v spoločnej domácnosti.

 

      Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa,

dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa

zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so

zamestnanom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácií.

 

     3. Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Počas kalendárneho roka si zamestnanec môže uplatniť nárok na príspevok viackrát, preplatená mu bude suma maximálne do výšky 275 € ročne. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určeným zamestnávateľom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.    

 

V. Riešenie sporov a sťažností

 

 1. Každý zamestnanec, resp. zamestnanci, domnievajúci sa, že majú dôvod k sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,  majú nárok na jej prešetrenie v zmysle platných právnych predpisov. Predmetom sťažnosti môžu byť akékoľvek opatrenia alebo skutočnosti, ktoré sa pracovníkom javia v rozpore s kolektívnymi zmluvami, zákonmi a predpismi. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti je uvedený v internej smernici o sťažnostiach č. 2011/22.

 

VI. Sociálny fond

 

   V zmysle Zákona č. 152/1994 Zb. v znení doplnkov tvorí zamestnávateľ sociálny fond /ďalej SF/ ako   

   povinný prídel vo výške 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za

   kalendárny rok. Odvod sa uskutočňuje do piatich dní po termíne výplaty na základe mesačného  

   súhrnu platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.

 

 1. SF je v zmysle zákona fondom všetkých zamestnancov a je vedený na osobitnom účte zamestnávateľa.

 

 

 1. Plán SF na rok 2020 :

 

 

Tvorba SF:

             Zostatok z roka 2019                                                              3 088 €

Zákonný prídel                                                                         8 540€

            Tvorba celkom                                                                       11 628 €

 

Použitie:

- závodné stravovanie                                                                        5 900 €

V tom:  slávnostný obed a občerstvenie spojené

             s oslavou Dňa zamestnancov školy                                         600 €

- doprava do zamestnania                                                                     740 €

- príspevok na regeneráciu pracovnej sily                                          3 645 €  

- ostatné použitie                                                                                   743 €

Použitie celkom                                                                                11 628 €

 

 1. Závodné stravovanie :

 

3.1Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne stravovanie aj bývalým zamestnancom - dôchodcom, avšak bez nároku na dotáciu zo sociálneho fondu. Cena obeda pre dôchodcu je 3,11 € , od 1.2.2020 sa zvyšuje na sumu 3,27 €. Zamestnávateľ poskytne stravovanie v školskej jedálni aj zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti, ak je výkon práce dlhší ako 4 hodiny, avšak bez nároku na dotáciu zo sociálneho fondu. Cena obeda pre zamestnanca pracujúceho na dohodu o vykonaní práce je 1,40 €, od 1.2.2020 1,47 €.     

 

3.2.  Štruktúra úhrady nákladov na stravu pre zamestnanca je  nasledovná:

 

 

obed v € od 1.1.2020

obed v € od 1.2.2020

Hodnota jedla pre zamestnanca

3,11

3,27

Z toho: finančná norma

1,33

1,33

            režijné náklady

1,78

1,94

Úhrada hodnoty jedla:

3,11

3,27

Z toho:

príspevok zamestnávateľa /najmenej 55 % z hodnoty jedla/

 

1,71

 

1,80

príspevok zo sociálneho fondu

0,44

0,51

zamestnanec hradí formou zrážky zo mzdy

0,96

0,96

 

3.3. Nárok na príspevok zamestnávateľa na stravovanie a zo sociálneho fondu patrí zamestnancovi, ktorý v príslušný deň vykonáva prácu dlhšiu ako 4 hodiny /§152 ZP/.

 

3.4. Zamestnanec má možnosť stravovať sa v školskej jedálni aj v čase čerpania riadnej dovolenky, čerpania náhradného voľna a dôležitých osobných prekážok v práci (§ 141 ZP, ods. 1 a 2). Účasť na vzdelávaní zamestnancov a činnosť zástupcov zamestnancov sa považuje za výkon práce.

 

 1. Príspevok na dopravu do zamestnania

 

sa vyplatí zamestnancom, ktorí sú v stave zamestnancov k 31. 8. príslušného roka a dochádzajú do zamestnania pravidelnou autobusovou alebo železničnou dopravou s výnimkou MHD a ich výdavky na cestovné sú týždenne 3,32 € a viac. Výdavky je zamestnanec povinný preukázať za mesiac október cestovnými lístkami z jedného pracovného dňa (cesta do práce, aj z práce). Zamestnanec, ktorý dochádza do zamestnania vlastným autom, predloží čestné prehlásenie o tom, že denne dochádza do zamestnania vlastným autom. Čestné prehlásenie bude obsahovať: doklad o zakúpení pohonných hmôt z mesiaca október, výšku nákladov na cestovné za týždeň /vlak alebo autobus/. Príspevok na dopravu bude vypočítaný tak, ako keby cestoval do zamestnania pravidelnou autobusovou alebo železničnou dopravou.

Cestovné bude vyplatené za mesiac november 2020 v decembri nasledovne:

 

                   3,32 až 6,00 €                           paušálna suma

                   6,01 až 9,00 €                           2 x paušálna suma

                   9,01 až 12,00 €                         3 x paušálna suma

                   12,01  až 15,00 €                      4 x paušálna suma

                   15,01 a viac                             5 x paušálna suma

Paušálna suma sa vypočíta: finančné prostriedky na dopravu do zamestnania /počet žiadateľov x násobok paušálnej sumy. Táto suma sa zaokrúhli na celé €. Vypočítaná suma sa kráti o 1/12 za každých 20 pracovných dní nemoci, „P“, OČR, neplateného voľna a študijného voľna /posudzuje sa doba od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020/. Zamestnancom, ktorí nastúpia do zamestnania v priebehu kalendárneho roka sa vyplatí v alikvotnej časti za celé odpracované mesiace. Ak má zamestnanec úväzok rozložený do nižšieho počtu dní, tak sa alikvotne kráti k počtu pracovných dní, ak nie, vyplatí sa pri skrátenom úväzku plná výška príspevku. Výsledná suma sa zaokrúhli na 0,50 €.

 

 1. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily

 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily sa poskytne vo forme peňažného plnenia raz za rok zamestnancovi. Tento príspevok bude vyplatený v mesiaci december za mesiac november. Príspevok dostane zamestnanec, ktorý je zamestnaný v organizácií v dobe vyplácania príspevku a ktorý ku dňu 31. 12. odpracuje v organizácii 6 mesiacov a má pracovný úväzok vyšší alebo rovný ako 50 %. Suma príspevku sa vypočíta z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu zamestnancov, na ktorých sa príspevok vzťahuje.

 

 

 1. Ostatné použitie:

 

a/ Príspevok na sociálnu  výpomoc sa  realizuje  formou  nenávratnej  finančnej  výpomoci na základe žiadosti zamestnanca do výšky 150 €, a to v mimoriadne zložitých rodinných situáciách, ktoré si nezavinil zamestnanec sám. Sociálnu výpomoc schvaľujú zmluvné strany.

b/ Príspevok na sociálnu  výpomoc pri úmrtí sa  realizuje  formou  nenávratnej  finančnej  výpomoci. Pri úmrtí zamestnanca je výška sociálnej výpomoci 300 €.  Príspevok sa vyplatí rodinnému príslušníkovi v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z., § 7, odst.2. Príspevky vyplatí mzdová učtáreň na účet uvedený v žiadosti.

 

 1. Na jednotlivé príspevky majú nárok len zamestnanci, okrem bodu 7b, až do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených jednotlivým položkám v zmysle prijatých zásad.

 

 1. Presunúť finančné prostriedky na iný účel čerpania je možné len so súhlasom  zmluvných strán a pri splnení podmienok stanovených zákonom.

 

 1. V prípade nedočerpania sociálneho fondu sa nedočerpané zostatky presunú do SF na rok 2019.

.

 1. Za vedenie SF a zabezpečenie konkrétnej formy preplácania príspevkov zamestnancom je zodpovedný zamestnávateľ.

 

VII. Ochrana odborárskych práv,  zabezpečenie činnosti odborovej organizácie, odvody členských príspevkov a úhrada nákladov na kolektívne vyjednávanie

 

 

 1. V prípade, že zamestnanec bude uvoľnený pre výkon odborárskej funkcie,  po uplynutí

funkčného obdobia zamestnávateľ zabezpečí primerané zamestnanie zodpovedajúce vzdelaniu.

 

2.  Zamestnávateľ poskytne na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo ich účasť na ich   

     vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu pracovné voľno

     s náhradou mzdy v rozsahu 20 hod. 25 min. mesačne /priemerný počet pracovníkov k 31. 12.

     2019 = 81*15 min./. V prípade čerpania tohto nároku (zasadnutia výboru, školenia odborového

     zväzu) bude tento nárok predseda odborového zväzu dokladovať pre potreby mzdovej učtárne .

 

3.   Nepripustiť akékoľvek šikanovanie alebo postih za členstvo v odboroch a za výkon funkcie v   

      odboroch.

 

  4.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej   

        činnosti základnej organizácie, aby mohli riadne fungovať. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej   

        z platných právnych predpisov sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie ZO NŠO

   poskytnúť jej priestory, použitie telefónu, písacej a rozmnožovacej techniky.

 

5.   Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť svoje rokovacie miestnosti pre ZO NŠO na svoj náklad za  

    -      vzdelávacích činností zamestnancov,

 • oboznámenia zamestnancov s obsahom KZ,
 • na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie KZ,
 • na riešenie prípadných kolektívnych sporov,
 • na zasadnutia orgánov ZO NŠO.

6.   Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť  ZO NŠO priestory na uverejnenie – vyvesenie

   informácií pre zamestnancov.

 

  7.   Zamestnávateľ sa zaväzuje so súhlasom zamestnanca, ktorý je členom odborovej organizácie  

   vykonávať zrážky z platu vo výške uvedenej v písomnej dohode o zrážkach členského

   príspevku v prospech odborovej organizácie a uhradiť ich na účet odborovej organizácie do

   troch dní po splatnosti platu.

 

  8.   Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť zamestnávateľovi za účelom splnenia svojho  

   záväzku všetky potrebné zúčtovacie dáta a písomné dohody o zrážkach zo mzdy podpísané

   zamestnancami, členmi odborovej organizácie.

 

 

VIII. Právna záväznosť kolektívnej zmluvy

 

 

 1.   Zmluva je platná podpísaním zmluvnými stranami  a účinná od 1. januára 2020.

 

 1.   Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. januára  2020 do 31. decembra 2020.

 

 1.   Zmluvné strany sú povinné zmluvu dodržiavať. Zmeny a doplnky sú platné len po dohode    

  zmluvných strán. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať o zmenu alebo doplnenie  

  tejto kolektívnej zmluvy.

 

 

IX. Úlohy zamestnávateľa a základných organizácií pri uplatňovaní postupu pri uzatváraní a kontrole kolektívnej zmluvy

 

 

 1.   ZO NŠO  oboznámia zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy do 15 dní od jej podpísania.

 

 1.   Zamestnávateľ vyhodnotí plnenie kolektívnej zmluvy za rok 2020 do 18. 2. 2021.

 

 1.   ZO NŠO  oboznámia svojich členov s vyhodnotením Kolektívnej zmluvy za rok 2020 do konca   

  mesiaca február 2021.

 

 

 

X. Registrácia kolektívnej zmluvy

 

 1.  Kolektívna zmluva je podpísaná v dvoch originálnych vyhotoveniach. Jeden originál bude 10  

 rokov od skončenia jeho účinnosti archivovaný v škole,  jeden v ZO NŠO.

 

 

V Partizánskom ......................

 

 

Zmluvné strany:

 

 

 

 

 

__________________________                                                             ______________________         

      Ing. Katarína Hartmannová                                                                Ing. Zuzana Foltánová

               riaditeľka školy                                                                          predsedníčka ZO NŠO

                                                                                                                                

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria