Zmluva o výpožičke č. 2020/29

Zmluva o výpožičke č. 2020/29

uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov, Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a § 659

a nasl. Občianskeho zákonníka

 

 

Článok I.

Zmluvné strany

 

Požičiavateľ :            Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

                                   Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

Sídlo :                         Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

Právna forma :            Príspevková organizácia

Štatutárny orgán :       Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

IČO :                          50424891

Bankové spojenie :     Štátna pokladnica

IBAN :                       SK92 8180 0000 0070 0055 9332

Zriaďovateľ :              Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,

                                   K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín

(ďalej len požičiavateľ)

 

Vypožičiavateľ :       Gymnázium Partizánske

Sídlo :                         Komenského 2/1074, 958 01  Partizánske

Právna forma :            Rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán :       Mgr. František Štetiar, riaditeľ školy

IČO :                          00160296

Bankové spojenie :     Štátna pokladnica

IBAN :                       SK52 8180 0000 0070 0050 4956

Zriaďovateľ :              Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,

                                   K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín

(ďalej len vypožičiavateľ)

 

 

 

Článok II.

Predmet výpožičky

 

 1. Požičiavateľ je správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja vymedzeného v ods. 2. tohto článku zmluvy.

 

 1. Požičiavateľ prenecháva bezodplatne vypožičiavateľovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa na poschodí budovy SNP 14, zapísanej na LV č. 2851, na parc. č. 3238/1, katastrálne územie Partizánske a na 1. poschodí budovy školy na ulici Školská 1477,  zapísanej na LV č. 2851, postavenej na parc. č. 3238/2, katastrálne územie Partizánske.

 

 1. Celková výmera podlahovej plochy vypožičiavaného priestoru je 717,01 m².

 

 

 

Článok III.

Účel výpožičky

 

1. Zmluva o výpožičke sa uzatvára za účelom zabezpečenia plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany vypožičiavateľa a za účelom efektívnejšieho využitia majetku dočasne nevyužívaného v rámci predmetu činnosti zo strany požičiavateľa.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1.  Požičiavateľ je povinný odovzdať vypožičiavateľovi predmet výpožičky  špecifikovaný v Článku II. tejto           zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

 

 1. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a v prípade stavebných úprav je povinný vyžiadať si písomný súhlas požičiavateľa.

 

 1. Vypožičiavateľ nie je oprávnený užívať predmet výpožičky alebo jej časť na iný ako vyššie dohodnutý účel.

 

 1. Vypožičiavateľ nesmie prenechať predmet výpožičky do podnájmu alebo ďalšej výpožičky bez súhlasu vlastníka majetku.

 

 1. Vypožičiavateľ je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť požičiavateľovi  zistenú škodovú udalosť- zavinenú aj nezavinenú.

 

Článok V.

Ďalšie dohodnuté podmienky

 

 1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje vykonávať na vlastné náklady bežnú údržbu a opravy na predmete výpožičky (poškodenie zámkov, kovania, oprava osvetlenia a vypínačov, dverí, okien, rozbitie skla).

 

 1. Vypožičiavateľ zodpovedá za BOZP a PO vo vypožičanom priestore.

 

 1. Vypožičiavateľ zodpovedá za zabezpečenie predmetu výpožičky v mimopracovnom čase.

 

Článok VI.

Doba výpožičky

 

 Výpožička sa uzatvára na dobu určitú, a to od 2.3.2020 do 30.6.2020.

 

                                                                                                                                                             

Článok VII.

Poskytovanie služieb spojených s užívaním a spôsob úhrady

 

 1. Požičiavateľ sa zaväzuje poskytovať vypožičiavateľovi služby uvedené v bode 2. písmeno a) – c) tohto článku zmluvy. Náklady sú stanovené podľa skutočných nákladov percentuálnym pomerom vypožičiavateľom užívanej plochy predmetu výpožičky a celkovej plochy nebytových priestorov požičiavateľa s ohľadom na percentuálny prepočet zamestnancov a žiakov na strane vypožičiavateľa a na strane požičiavateľa.

 

 1. Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky činia 714,80 €, kde  konkrétne sú zahrnuté platby na:

               a)     vykurovanie                    469,00

               b)     vodné a stočné                245,80 €

               c)     elektrická energia – fakturovaný bude rozdiel medzi spotrebou jednotlivých

                       mesiacov v porovnaní s minuloročnou spotrebou tých istých mesiacov

 

 1. Za poskytované služby platí vypožičiavateľ mesačné náklady vo výške  714,80 €, vždy za príslušný kalendárny mesiac so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia na účet požičiavateľa  SK92 8180 0000 0070 0055 9332 v Štátnej pokladnici. Náklady za elektrickú energiu budú fakturované mesiac pozadu.

 

 1. Požičiavateľ je oprávnený zmeniť výšku úhrady za poskytované služby, ak je pre to  dôvod vyplývajúci zo zmeny danej všeobecne záväzným predpisom alebo z rozhodnutia orgánov, alebo ak sa zmení rozsah a kvalita poskytovaných služieb.

 

 1. V prípade, že vypožičiavateľ sa oneskorí s úhradou, je požičiavateľ oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

 

 

Článok VIII.

Skončenie výpožičky

 

 1. Výpožička sa skončí

                - uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá

                - písomnou dohodou zmluvných strán

                - výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany

                                                                                                                                                                    

 1. Požičiavateľ je oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičky v prípade, že ho vypožičiavateľ neužíva riadne alebo ho užíva v rozpore s účelom uvedeným v Článku III. tejto zmluvy.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

 

 

Článok IX.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

1.       Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni          jej zverejnenia na internetovej stránke požičiavateľa v súlade s platnou právnou úpravou, najneskôr dňom                 2.3.2020.

 

2.       Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané písomne formou očíslovaných dodatkov po dohode zmluvných strán.

 

3.       Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia ostatné ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb.    a všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve.

 

4.       Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, požičiavateľ obdrží jedno, vypožičiavateľ obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.

 

5.       Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť  nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

 

6.       Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

     Príloha č. 1 : rozhodnutie štatutárneho orgánu správcu o dočasnej prebytočnosti majetku

     Príloha č. 2:  rozúčtovanie nákladov

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 

 

 

 

 

            Požičiavateľ :                                                                    Vypožičiavateľ :

 

 

 

................................................                                              ..............................................

   Ing. Katarína Hartmannová                                                      Mgr. František Štetiar

riaditeľka Strednej odbornej školy                                      riaditeľ Gymnázia v Partizánskom                                            J.A.Baťu v Partizánskom                                                       

 

 

Dátum zverejnenia: 28.2.2020

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria