Interná norma

Diskriminácia a jej zákaz

                                                                                                       2021/3

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

 

                                           INTERNÁ NORMA                                          

 

Druh normy: Príkaz riaditeľa

 

 

 

 

 

 

DISKRIMINÁCIA A JEJ ZÁKAZ

u zamestnávateľa – Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske (ďalej len SOŠ, škola)

 

 

 

Účel príkazu:

Tento príkaz stanovuje zákaz diskriminácie v SOŠ terminológiu diskriminácie,  komisiu na prešetrenie diskriminácie, prešetrovanie diskriminácie, spôsob závažnosti diskriminácie ako porušenia pracovnej disciplíny.

Oblasť platnosti:

Príkaz je záväzný pre všetkých zamestnancov SOŠ.

Počet strán: 9

Počet príloh: 5

 

Vzťah k už vydaným interným normám SOŠ:

 

Tento príkaz je novým vnútorným predpisom SOŠ.

 

 

Gestorský útvar:

 

Riaditeľka SOŠ

Schválil:

 

Ing. Katarína Hartmannová

riaditeľka školy

v.r.

 

Dátum schválenia:

1.4.2021

Dátum účinnosti:

­­­­­­­­­1.4.2021

 

 

 

 

 

Zásady práce s vnútorným predpisom

 

 1. Pridelenie vnútorného predpisu:

 

 

Príkaz riaditeľky školy bol pridelený:

 

 

 

 

Dátum

Meno a priezvisko zamestnanca

Funkcia

Podpis

 

 

Ing. Katarína Hartmannová

riaditeľka školy

 

 

Ing. Vladislav Gubka, PhD.

zástupca riaditeľa pre teoretické  vyučovanie (TV1)

 

 

Ing. Alica Jakubeová

zástupca riaditeľa pre teoretické  vyučovanie (TV2)

 

 

Ing. Ján Mašír

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (PV)

 

 

Mgr. Viera Beňušková

hlavný majster odbornej výchovy

 

 

Ing. Daniela Kajanová

vedúca úseku technicko-ekonomických činností

 

 

Anetta Divékyová

vedúca školskej jedálne

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Foltánová

predseda ZO NŠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 1. Uloženie vnútorného predpisu

Príkaz riaditeľa školy bude trvalo uložený v úseku  riaditeľky školy (ďalej len „riaditeľ“ vo všetkých tvaroch)   a  zástupcu riaditeľa školy pre TV1 a je  prístupný aj v elektronickej podobe na webovej stránke školy všetkým zamestnancom.

 1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru, úseku, školy je povinný bezodkladne najneskôr na najbližšej porade útvaru po pridelení Príkazu riaditeľa zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s Príkazom riaditeľa školy a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

 

V záujme zaobchádzania so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov Zákonníkom práce a osobitným zákonom číslo 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov:

 

I.

Zákaz diskriminácie

článok 1

 1. Zakazujem diskrimináciu a sociálno-patologické prejavy v správaní zamestnancov SOŠ.
 2. SOŠ je povinná zaobchádzať so zamestnancami v rámci výberového konania, predzmluvných vzťahov, trvania pracovného pomeru a pracovno-právneho vzťahu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom - antidiskriminačný zákon - bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie určenej právnymi predpismi.
 3. V pracovnoprávnych  vzťahoch je zakázaná diskriminácia zamestnancov a občanov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie z dôvodu pohlavia, manželského stavu, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.

 

II.

Terminológia diskriminácie

článok 2

 1. Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu                  a nabádanie na diskrimináciu.
 2. Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
 3. Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
 4. Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.
 5. Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.
 6. Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.
 7. Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
 8. Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí
   1. s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo
   2. s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,

so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.

 1. Sociálno-patologické prejavy je súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich javov v spoločnosti, ako napr. šikanovanie, násilie a agresivita, zneužívanie (fyzické, sexuálne).  

článok 3

 1. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
 2. V rozpore s dobrými mravmi je napríklad ohováranie na pracovisku, šírenie nepravdivých informácií o inom zamestnancovi, znevažovanie práce iného zamestnanca, sociálno-patologické prejavy,  či vytváranie nepriateľského prostredia, ktorého následkom môže byť zásah do slobody alebo narušenia dôstojnosti zamestnanca.
 3. SOŠ a zamestnanec nesmú vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru zneužívať na ujmu iného zamestnanca alebo inej fyzickej osoby alebo na ponižovanie ich ľudskej dôstojnosti.
 4. SOŠ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností školy narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami SOŠ a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak škola zavádza kontrolný mechanizmus, je povinná prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia ako aj dobu jej trvania a  informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia ako aj o dobe jej trvania.           
 5. V SOŠ je zakázané používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym obsahom, pornografických materiálov a materiálov urážlivého charakteru. Za týmto účelom SOŠ vykonáva kontrolu zamestnancov.
 6. Zamestnanec má právo podať riaditeľovi SOŠ sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. SOŠ na sťažnosť zamestnanca bezodkladne odpovie, vykoná nápravu, upustí od takéhoto konania a odstráni jeho následky.
 7. Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov nebol v súlade s dobrými mravmi sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom. Rovnako sa môže tejto ochrany domáhať občan, ktorý sa uchádza v SOŠ o zamestnanie. SOŠ na podnet občana, ktorého práva a právom chránené záujmy boli dotknuté, bez zbytočného odkladu odpovie, vykoná nápravu a odstráni následky nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.
 8. Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.
 9. SOŠ nebude zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z pracovného pomeru ani inak postihovať za to, že podá na iného zamestnanca alebo na SOŠ sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

 

III.

Komisia na prešetrenie sťažností a prešetrovanie sťažností

článok 4

 1. Ako poradný orgán riaditeľa školy bude stanovená  komisia na prešetrenie sťažností (komisia) písomným poverením (Vzor príloha č. 1) v nasledovnom zložení:
 • ______________ – predseda komisie
 • ______________ – člen komisie
 • ______________ – člen komisie
 1. Administratívny zamestnanec - registratúra vedie:
 • Evidenciu poverení na prešetrenie sťažností  zamestnancov na diskrimináciu
 • Centrálnu evidenciu sťažností na diskrimináciu a spisy týchto sťažností.
 1. Evidujú sa všetky sťažnosti na diskrimináciu od zamestnancov resp. občanov, ktorí sa uchádzajú/dzali o zamestnanie v SOŠ v poradí akom v danom roku do SOŠ došli. Každý rok sa začína číslovať číslom 1.
 2. Predsedom komisie na prešetrenie sťažnosti (ďalej len predseda) je vždy zamestnanec iného útvaru SOŠ, ako ten, v ktorom je zamestnanec, ktorý podal sťažnosť,  začlenený. Členom komisie je vždy zamestnanec vybavujúci  personálnu agendu, pokiaľ sťažnosť sám nepodal, resp. predmet sťažnosti  zamestnanca, nesmeruje voči jeho činnosti.
 3. Komisia je povinná bez zbytočného odkladu v lehote do piatich  pracovných dní po doručení sťažnosti na diskrimináciu zamestnanca, resp. občana, ktorý sa uchádza/dzal o zamestnanie v SOŠ, túto prešetriť a podať o prešetrení správu riaditeľovi školy.

 

Súčinnosť pri vybavení sťažnosti

článok 5

Zamestnanci SOŠ

 1. Všetci zamestnanci SOŠ sú povinní bezodkladne poskytnúť predsedovi a členovi/členom komisie príslušným na vybavenie sťažnosti doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť, o ktorú požiadajú.

Iné osoby

 1. Pri vybavovaní sťažnosti môže predseda požadovať súčinnosť aj od iných osôb ako zamestnancov SOŠ s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Sťažovateľ

 1. Predseda je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu (Vzor príloha č. 2) s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že             v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť nie je možné prešetriť.

 

Prešetrovanie sťažnosti

článok 6

 1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem vykonávanej kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Predseda oboznámi toho, proti komu sťažnosť smeruje a jeho priameho nadriadeného s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň im umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti (Vzor príloha č. 3).
 3. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou na diskrimináciu, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, predseda to uvedie v Zápisnici o prešetrení sťažnosti (Vzor príloha č. 4)                a oznámi sa to sťažovateľovi.
 4. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou na diskrimináciu, SOŠ neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.
 5. Prácu komisie na prešetrenie sťažnosti koordinuje jej predseda, ktorý zodpovedá za všetky úkony spojené s prešetrovaním sťažnosti.
 6. Zápisnica o prešetrení sťažnosti bude obsahovať :
 • poradové číslo sťažnosti v príslušnom roku
 • osobu sťažovateľa
 • predmet sťažnosti na diskrimináciu
 • spôsob prešetrenia sťažnosti
 • zhodnotenie výsledku prešetrenia sťažnosti zamestnanca
 • iné zistenia komisie, ktoré sú podnetom na vnútornú kontrolu v SOŠ
 • návrh riaditeľovi školy na  odpoveď sťažovateľovi, v prípade potreby na vykonanie nápravy, aby sa upustilo od diskriminačného konania (ak vzniklo) a odstránili sa jeho následky.
 1. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti s riaditeľom školy. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená preukázateľným doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti riaditeľovi školy.
 2. Ak komisia zistí pri prešetrovaní sťažnosti iné nedostatky v SOŠ, netýkajúce sa predmetu sťažnosti na diskrimináciu, riaditeľ školy je povinný bezodkladne dať tieto nedostatky preveriť vnútornou kontrolou a prijať opatrenia na ich odstránenie.

 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

článok 7

 1. Riaditeľ školy ihneď po prevzatí Zápisnice komisie túto prehodnotí a sťažovateľovi odpovie.
 2. Ak sa zistí diskriminácia zamestnanca, je škola povinná:
 • vykonať v SOŠ nápravu
 • upustiť od takého konania, resp. nariadiť upustenie od takého konania
 • odstrániť jeho následky.
 1. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia (Vzor príloha č. 5) sťažovateľovi na doručenku do vlastných rúk, resp. preukázateľným odovzdaním sťažovateľovi do vlastných rúk. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice.

 

IV. časť

 

Pracovná disciplína

 

článok 8

 

 1. Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny SOŠ považuje najmä :
 1. ojedinelý výskyt  konania  zamestnanca  v rozpore s dobrými mravmi,
 2. ojedinelý výskyt  konania  zamestnanca, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov.

 

 

 1. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny SOŠ považuje najmä  :
 1. vedomé šírenie a sprostredkovávanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií poškodzujúcich povesť SOŠ alebo ostatných zamestnancov,
 1. sociálno-patologické prejavy na pracovisku
 2. diskriminácia na pracovisku, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih,
 3. úmyselné, fyzické napadnutie iného zamestnanca a ublíženie mu na zdraví,
 4. používanie počítačového vybavenia pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiálov s vulgárnym obsahom, pornografických materiálov a materiálov urážlivého charakteru,
 5. porušenie povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde zamestnanec do styku, v súvislosti s výkonom svojej činnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 6. opakované menej závažné porušenie pracovnej disciplíny zameraného na diskrimináciu.

 

V. časť

 

Spoločné ustanovenia k vybavovaniu sťažností

článok 9

 

 1. Riaditeľ školy je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie a vybavenie sťažnosti.
 2. Každý je povinný o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť písomne len riaditeľ školy.
 3. Predseda je povinný odovzdať  administratívnemu  zamestnancovi - registratúra originál všetkých výstupov – všetky dokumenty súvisiace s vyšetrením sťažnosti a tiež všetky výstupy v elektronickej podobe, najneskôr do troch pracovných dní po vyšetrení sťažnosti. 

 

VI. časť

 

Záverečné ustanovenia

článok 10

 

Za dodržiavanie povinností, nariadení a zákazov  tohto príkazu sú zodpovední všetci zamestnanci SOŠ.

PRÍLOHY

 

Príloha č. 1 Potvrdenie (vzor)

Príloha č. 2 Výzva na poskytnutie spolupráce (vzor)

Príloha č. 3 Výzva na predloženie vyjadrenia (vzor)

Príloha č. 4 Zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti (vzor)

Príloha č. 5 Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti (vzor)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria