Interná smernica

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca

 

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

         

                                        INTERNÁ SMERNICA                                       

 

 

Druh normy: Príkaz riaditeľa školy

 

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca

 

číslo príkazu: 2021/1

 

Účel Príkazu:

 

Tento príkaz stanovuje základné pravidlá pre využitie pracovného času nepedagogických a pedagogických zamestnancov a dovolenky všetkých zamestnancov zamestnávateľa Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske.

 

Oblasť platnosti:

 

Príkaz je platný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske (ďalej len SOŠ, škola).

 

 

Počet strán: 14

Počet príloh: 2

 

Vzťah k už vydaným interným normám školy:

 

Tento príkaz je novým vnútorným predpisom školy.

 

 

Gestorský útvar:

 

Riaditeľka SOŠ

Schválil:

 

Ing. Katarína Hartmannová

riaditeľka školy

v.r.

 

Dátum schválenia:

1.4.2021

Dátum účinnosti:

1.4.2021

 

 

 

 

Zásady práce s vnútorným predpisom

 

 1. Pridelenie vnútorného predpisu:

 

 

Príkaz riaditeľky školy bol pridelený:

 

 

Dátum

Meno a priezvisko zamestnanca

Funkcia

Podpis

 

 

Ing. Katarína Hartmannová

riaditeľka školy

 

 

Ing. Vladislav Gubka, PhD.

zástupca riaditeľa pre teoretické  vyučovanie (TV1)

 

 

Ing. Alica Jakubeová

zástupca riaditeľa pre teoretické  vyučovanie (TV2)

 

 

Ing. Ján Mašír

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (PV)

 

 

Mgr. Viera Beňušková

hlavný majster odbornej výchovy

 

 

Ing. Daniela Kajanová

vedúca úseku technicko-ekonomických činností

 

 

Anetta Divékyová

vedúca školskej jedálne

 

 

 

 

 

 

Ing. Zuzana Foltánová

predseda ZO NŠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 1. Uloženie vnútorného predpisu

Príkaz riaditeľa školy bude trvalo uložený v úseku riaditeľky školy (ďalej len „riaditeľ“ vo všetkých tvaroch)   a u zástupcu riaditeľa školy pre TV1 a je  prístupný aj v elektronickej podobe na webovej stránke školy  všetkým zamestnancom.

 

 

 1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného úseku školy je povinný bezodkladne najneskôr na najbližšej porade úseku po pridelení Príkazu riaditeľa zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s Príkazom riaditeľa školy a zároveň informovať o tom, kde bude trvalo uložený.

 

S T A N O V U J E M

PRVÁ ČASŤ

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Tento príkaz vychádza z ustanovení tretej časti Zákonníka práce „PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU“ a § 7 zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch)  a platí pre všetkých zamestnancov školy.

 

DRUHÁ ČASŤ

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PRACOVNOM ČASE

 

Článok 2

 1. Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii SOŠ, pričom vykonáva prácu a plní si povinnosti v súlade so svojou pracovnou náplňou. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.
 2. Ustanovený týždenný pracovný čas v školy je 40 hodín týždenne, ak platná Kolektívna zmluva neupravuje pracovný čas výhodnejšie.  
 3. Na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní.
 4. V SOŠ je zavedený pre zamestnancov rovnomerný pracovný čas.
 5. Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.
 6. Riaditeľ školy čas tej istej zmeny pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov – napr. upratovačka, školník – vodič - kurič rozdelil v Pracovnom poriadku na dve časti (§ 90 ods. 6 Zákonníka práce).
 7. Každý zamestnanec je povinný si sledovať, či v príslušnom kalendárnom mesiaci ­ –odpracoval celkový pracovný čas za určené pracovné obdobie.
 8. Dodržiavanie celkového pracovného času kontroluje príslušný vedúci zamestnanec.
 9. Riaditeľ školy môže zamestnancovi umožniť nadpracovať chýbajúci pracovný čas aj v inom čase a v iných dňoch.
 10. Ak to prevádzka SOŠ dovoľuje, riaditeľ školy je povinný povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve.
 11. Pri pracovnej ceste zamestnanci postupujú podľa Smernice o cestovných náhradách zamestnancom a žiakom školy.

TRETIA ČASŤ

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Článok 3

 

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov

 

 1. Administratívni zamestnanci úseku technicko-ekonomických činností a úseku riaditeľa školy majú zavedený týždenný (denný) pevný aj  pružný pracovný čas, pričom základný pracovný čas pri pružnom pracovnej čase  je od 8.00 h – 13.00 h.  Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas. Voliteľným pracovným časom je čas od 6.00 – 8.00 hod. (voliteľný príchod) a čas od 13.00 h – 18.00 h. (voliteľný odchod). Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín. Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.
 2. Pracovný čas školníka - vodiča - kuriča Námestie SNP 14 je od 6.00 h do 14.00 h.         
 3.       Školník - vodič - kurič Námestie SNP 5 má  zavedený pružný pracovný čas, pričom základný pracovný čas je od 6.00 h – 12.00 h.  Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku. Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas. Voliteľným pracovným časom je čas od 12.00 – 21.00 hod. Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín.
 4. Pracovný čas informátora – vrátnika, Námestie SNP 5 je od 6.00 hod. do  – 14.00 hod., od 7.10 h do  15.10 h týždenné striedanie
 5. Pracovný čas informátora – vrátnika, Námestie SNP 14 je od 6.00 h do  – 14.00 h, od 14.00 hod. do  16.00 hod.
 6. Pracovný čas upratovačiek Námestie SNP 14 je od  8.00 h do 16.00 h.
 7. Pracovný čas upratovačiek Námestie SNP 5 je od  7.00 h do 15.00 h.
 8. Pracovný čas zamestnancov  v školskej jedálni  je podľa vopred stanoveného rozpisu od 6.30 h do 14.30 h,   od 6.00 h do 14.00 h.
 9. Pracovný čas odborného zamestnanca –školského psychológa je pružný pracovný čas, pričom základný pracovný čas je od 8.00 h do 13.00 h.
 10. Prestávka na odpočinok  a jedenie je 30 minút v rozpätí od 11,00 do 14,00 hodiny.
 11. Pri určení začiatku a konca denného pracovného času zamestnancov školy počas školských prázdnin, alebo riaditeľského voľna  u zamestnancov školy a najmä u nepedagogických zamestnancov školy zamestnávateľ prihliada predovšetkým na potreby školy a prípadne i na ročné obdobia.
 12. V období letných horúčav pri určovaní začiatku a konca denného pracovného času             zamestnancov školy zamestnávateľ postupuje v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení zmeny č. 227/2019 Z.z.  

 

 

Článok 4

Práca nadčas nepedagogických zamestnancov

 1. Práca nadčas je práca vykonávaná  zamestnancom na písomný príkaz príslušného vedúceho zamestnanca alebo s jeho písomným súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času                    a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
 2. Pokiaľ sa zamestnancovi stane úraz na pracovisku v čase, v ktorom na pracovisku nemal vykonávať prácu a na pracovisku sa nachádzal bez písomného nariadenia, resp. písomného súhlasu na prácu nadčas riaditeľom školy, tento úraz sa nepovažuje za pracovný úraz.  
 3. SOŠ sa so zamestnancom môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Ak SOŠ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, práca nadčas sa mu preplatí podľa ustanovení z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov.
 4. Prácu nadčas môže riaditeľ školy nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej  a  naliehavej  zvýšenej potreby práce alebo ak ide o verejný  záujem, a  to aj  na čas  nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.
 5. Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Článok 5

 

Pracovná pohotovosť 

 1. SOŠ môže v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh  nariadiť zamestnancovi alebo s ním dohodnúť, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a  nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, v tomto prípade ide o pracovnú pohotovosť.
 2. Čas, počas ktorého sa pedagogický zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za základný pracovný čas.
 3. Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska, je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá  sa nezapočítava do pracovného času.
 4. Aktívna časť pracovnej pohotovosti je čas, keď zamestnanec počas pracovnej  pohotovosti vykonáva prácu, ktorá sa považuje za prácu nadčas.
 5. Pracovná pohotovosť nepedagogických zamestnancov sa riadi ustanoveniami § 96 Zákonníka práce.
 6. Pracovnú pohotovosť môže riaditeľ školy zamestnancovi nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento  rozsah  je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.

 

Článok 6

 

Príležitostná práca na inom ako pravidelnom mieste výkonu práce

 1. Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti zamestnanca povoliť zamestnancovi za mimoriadnych okolností príležitostne vykonávať prácu na inom ako pravidelnom mieste výkonu práce určeného v pracovnej zmluve za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Po súhlase príslušného vedúceho zamestnanca a riaditeľa školy si zamestnanec vypíše tlačivo „Návrh na príležitostnú prácu“, s určením dôvodu vykonávania príležitostnej práce, mieste vykonávania, dátumu vykonávania príležitostnej práce a druhu vykonávanej pracovnej činnosti. Tlačivo – „Návrh na príležitostnú prácu“ podpisuje príslušný vedúci zamestnanec a schvaľuje riaditeľ školy. Zamestnanec pred začatím vykonávania príležitostnej práce odovzdá tlačivo riaditeľovi školy
 2. Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať svojich podriadených zamestnancov pri napĺňaní a využívaní fondu pracovného času, organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanú príležitostnú prácu.
 3. Evidencia príležitostnej práce a pracovnej pohotovosti sa vedie  u priameho nadriadeného.

  

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Článok 7

 

Náplň a rozvrhnutie pracovného času pedagogických zamestnancov

 

 1. Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.
 2. Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť (ďalej len „základný úväzok“) upravuje nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti   (ďalej len „NV č. 201/2019 Z. z.“).
 3. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje vzdelávací program, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávaná pedagogickým zamestnancom.
 4. Prácou súvisiacou s pedagogickou prácou sa rozumie predovšetkým svedomitá osobná príprava na ňu, výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na vyučovanie alebo výchovnú činnosť, vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných a grafických prác žiakov, dozor nad žiakmi, spolupráca s ostatnými učiteľmi, rodičmi a ostatnou verejnosťou na zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, starostlivosť o zverené kabinety a ostatné zariadenia školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu, ktorá v sebe zahŕňa napr. dopĺňanie kabinetných zbierok, knižnice, laboratória. Ďalej povinná účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, na schôdzach združení rodičov, triednych okienkach, na kultúrnych a iných akciách školy. Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie aj plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadený, v súlade s pracovným poriadkom a pracovnou zmluvou.
 5. Denný pracovný čas riaditeľa SOŠ je od 7,30 h. do 15,30 h.
 6. Denný pracovný čas pedagogických zamestnancov – učiteľov a zástupcov SOŠ je od 7,00 h. do 15,00 h.
 7. Denný pracovný čas pedagogických zamestnancov je rozdelený na dve časti. Počas prvej (základný pracovný čas) pracuje zamestnanec na pracovisku  školy. Počas druhej časti môže zamestnanec pracovať v mieste svojho trvalého bydliska v dennom rozsahu stanovenom zamestnávateľom, a to učiteľ 2,5 h denne a majster odbornej výchovy 1 h denne (voliteľný pracovný čas).
 8. Základný pracovný čas pedagogických zamestnancov SOŠ je 5,5 h denne vrátane prestávky. Počas tohto sú povinní  pedagogickí zamestnanci pracovať v sídle zamestnávateľa. Opustiť pracovisko môžu s vedomím riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa (priameho nadriadeného) a to za účelom súvisiacim s výkonom práce (návšteva knižnice a pod.) a za účelmi, ktoré ustanovuje Zákonník práce (prekážky v práci na strane zamestnanca).
 9. Pracovný čas pedagogických zamestnancov SOŠ – majstrov odbornej výchovy v rannej zmene je od 7.00 h – 15.00 h.
 10. Pracovný čas majstrov odbornej výchovy SOŠ v poobedňajšej zmene je od 14,00 h do 22,00 h.
 11. Voliteľný pracovný čas musí byť určený tak, aby tento nezahŕňal čas potrebný na premiestnenie sa zo sídla zamestnávateľa do  miesta trvalého bydliska, alebo iného dohodnutého miesta s riaditeľom školy.
 12. Zamestnanci pri uplatňovaní voliteľného pracovného času musia postupovať tak, aby  boli na pracovisku prítomní podľa rozvrhu hodín, rozvrhu dozorov, počas porád, podávania informácií zákonným zástupcom a v súlade s pokynmi  riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy, priameho nadriadeného.
 13. Počas voliteľného pracovného času sú pedagogickí zamestnanci povinní vykonávať prácu súvisiacu s pedagogickou prácou v mieste trvalého bydliska, alebo na inom mieste dohodnutom s riaditeľom školy (miesto výkonu práce).

Opustenie miesta výkonu práce počas voliteľného pracovného času bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľa školy, resp. jeho povereného zástupcu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny a za neoprávnené opustenie miesta výkonu práce.

Ak v čase voliteľného pracovného času zamestnanec bez súhlasu riaditeľa školy, resp. jej povereného zástupcu, opustí miesto výkonu práce a stane sa mu úraz, tento úraz nie je pracovným úrazom.

 1. Pedagogický zamestnanec vedie samostatnú evidenciu odsúhlasených odpracovaných hodín mimo pracoviska, ktorú vždy k poslednému  dňu v danom mesiaci odovzdá priamemu nadriadenému. 
 2. Riaditeľ školy má kedykoľvek právo zrušiť prácu mimo pracoviska.
 3. Prestávka na odpočinok  a jedenie je 30 minút pedagogických zamestnancov v rannej zmene je v rozpätí od 11,00 h do 14.00 h a v poobedňajšej zmene od 18,00 h do 19,00 hod.
 4.   
 5. Ak vykonávajú pedagogickí zamestnanci pedagogický dozor počas prestávky na odpočinok a jedenie, započítava sa im tento čas do základného prac. času.
 6. Začínajúci pedagogický zamestnanec v čase uvádzania do praxe je povinný pod vedením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca písomne sa pripravovať na vyučovaciu činnosť alebo výchovnú činnosť.
 7. Pedagogický zamestnanec je povinný na príkaz riaditeľa školy zastupovať prechodne neprítomného pedagogického zamestnanca a v prípade potreby prevziať vyučovaciu činnosť alebo výchovnú činnosť nad mieru vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti v rozsahu určenom nariadením vlády.
 8. Pedagogický zamestnanec je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom výchovnej práce, rozvrhom dozorov, v čase porád a schôdzí zvolaných vedúcimi zamestnancami a združením rodičov, v čase určenom na pracovnú pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného pedagogického zamestnanca a v čase určenom na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov.
 9. Pri určení rozvrhu pracovného času riaditeľa školy a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov sa prihliada na základný úväzok stanovený v hodinách vyučovacej činnosti alebo výchovnej činnosti a potreby školy. Pritom treba dbať, aby v čase prevádzky bol vždy prítomný riaditeľ školy alebo jeho zástupca. Ak to nie je možné, poverí riaditeľ školy na čas svojej neprítomnosti zastupovaním niektorého z pedagogických zamestnancov.
 10. Pedagogický zamestnanec vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, v čase prestávok. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje riaditeľ školy a ktorý sa vyvesí na viditeľnom mieste. Dozor nad žiakmi začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí 15 minút po skončení vyučovacej povinnosti. Ak riaditeľ školy povolí žiakom zdržiavať sa v škole po vyučovaní dlhšie, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez dozoru. V rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí.
 11. Pedagogickí zamestnanci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školy a osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy pri vychádzkach, exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných akciách organizovaných školou.
 12. V čase prázdnin alebo v čase, keď je prevádzka školy prerušená, je riaditeľ školy povinný prideľovať pedagogickým zamestnancom práce súvisiace s pracovnou zmluvou vrátane umožnenia tvorivej pedagogickej činnosti a ďalšieho vzdelávania mimo pracoviska, ak títo nečerpajú dovolenku alebo niektorí z iných druhov pracovného voľna.

 

Článok 8

 

Práca nadčas, pracovná pohotovosť a nočná práca pedagogických zamestnancov

 

 1. Prácou nadčas je práca nadčas vykonávaná nad ustanovený pracovný čas. U zamestnancov s kratším pracovným časom (§ 49 Zákonníka práce) je prácou nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Týmto zamestnancom nemožno prácu nadčas nariadiť.

 

 1. U pedagogických zamestnancov sa za prácu nadčas považuje aj každá hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca (§ 7 ods. 4 zákona č.  138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov ). Riaditeľ školy pri príprave rozvrhu hodín presne rozvrhne predovšetkým základný úväzok pedagogického zamestnanca a osobitne určí hodiny priamej vyučovacej činnosti alebo hodiny priamej výchovnej činnosti prevyšujúce tento základný úväzok, ktoré sa budú považovať za prácu nadčas.
 2. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu riaditeľ školy nariadil prácu nadčas v súlade s právnymi predpismi. Riaditeľ školy vydá zamestnancovi príkaz na prácu nadčas v primeranom časovom predstihu, ak tomu nebránia závažné prevádzkové dôvody.
 3. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú riaditeľ školy zamestnancovi písomne nenariadil ani ju písomne neschválil.
 4. Pokiaľ sa zamestnancovi stane úraz na pracovisku v čase, v ktorom na pracovisku nemal vykonávať prácu a na pracovisku sa nachádzal bez písomného nariadenia, resp. písomného súhlasu na prácu nadčas riaditeľom školy, tento úraz sa nepovažuje za pracovný úraz. 
 5. SOŠ sa so zamestnancom môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas. Ak SOŠ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce nadčas, práca nadčas sa mu preplatí podľa ustanovení z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov.
 6. Pedagogickým zamestnancom sa poskytuje náhradné voľno nasledovným spôsobom. V období, keď si pedagogický zamestnanec bude čerpať náhradné voľno, sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom – nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov – znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá. Takýmto spôsobom sa pedagogickým zamestnancom poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín pedagogického zamestnanca (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný polrok školského roka, resp. na príslušný školský rok.
 7. ;Práca nadčas nesmie u zamestnanca byť viac ako osem hodín v jednotlivých týždňoch. V kalendárnom roku možno nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. SOŠ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas nad ustanovenú hranicu v rozsahu najviac 250 hodín.
 8. Ak školy v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas zdržiaval po určený čas na pracovisku, ide o pracovnú pohotovosť.
 9. Pracovnú pohotovosť môže škola nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni alebo 36 hodín v mesiaci a najviac 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.
 10. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22,00 hodinou a 6,00 hodinou.
 11. Uložiť vykonávať nočnú prácu môže SOŠ len v súlade s § 97 a § 98 Zákonníka práce.

PIATA ČASŤ

 

DOVOLENKA

 

Článok 9

 

Dovolenka na zotavenie

 

 1. Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených Zákonníkom práce nárok na:
  1. dovolenku na zotavenie za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  2. dovolenku za odpracované dni.
 2. Základná výmera dovolenky zamestnanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je päť týždňov. 
 3. Dovolenka pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.
 4. Čerpanie dovolenky určuje riaditeľ školy po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek.
 5. Plán čerpania dovoleniek v kalendárnom roku predkladá každý zamestnanec svojmu nadriadenému  do konca januára príslušného kalendárneho roka.
 6. Plán čerpania dovolenky sa vyhotovuje aj pre každého novoprijatého zamestnanca po ukončení skúšobnej doby.
 7. Zamestnanec je povinný včas oznámiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi skutočnosti, ktoré majú význam pre určenie nástupu dovolenky  a včas navrhnúť termín nástupu dovolenky alebo jeho zmenu.
 8. Čerpanie dovolenky schvaľuje zamestnancovi na dovolenkovom lístku (Príloha č. 2) príslušný vedúci zamestnanec, resp. zamestnanec poverený zastupovaním vedúceho zamestnanca v čase jeho neprítomnosti.
 9. Riaditeľ školy je  povinný   určiť  zamestnancovi  čerpanie  aspoň štyroch týždňov  dovolenky v kalendárnom  roku, ak má  na ne nárok a ak  určeniu  dovolenky  nebránia  prekážky  v  práci  na  strane zamestnanca.
 10. Ak tomu nebránia prekážky na strane zamestnanca, je zamestnanec povinný vyčerpať zostatok dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roka do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka a aspoň štyri týždne  dovolenky z príslušného  kalendárneho  roka. Výnimku z takto stanoveného čerpania dovolenky môže povoliť len riaditeľ školy.
 11. Ak škola neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť škole písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom školy skrátená.
 12. V pláne čerpania dovoleniek sa zabezpečí, aby pedagogickí zamestnanci školy čerpali prevažnú časť dovolenky v tomto čase. Obdobný postup sa zabezpečí aj u riaditeľa školy a jeho zástupcu, ktorých prítomnosť v škole alebo v školskom zariadení v čase letných prázdnin sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch a v najnevyhnutnejšom rozsahu.
 13. Škola môže zamestnancovi v súlade s § 113 ods. 1 Zákonníka práce určiť čerpanie dovolenky, aj keď do nástupu na dovolenku nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku v zmysle § 101 Zákonníka práce, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru.
 14. Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu platu za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.
 15. Riaditeľ školy môže zamestnanca odvolať z dovolenky len na plnenie úloh súvisiacich s dojednaným druhom práce v pracovnej zmluve.
 16. Riaditeľ školy je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že školy mu zmenil čerpanie dovolenky uvedené v pláne dovoleniek alebo ho odvolal z dovolenky.
 17. Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak riaditeľ školy určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky ( § 166 ods. 1 Zákonníka práce).
 18. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada platu vo výške jeho funkčného platu.
 19. Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada platu, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
 20. Pedagogickým zamestnancom, ktorí v čase letných prázdnin zabezpečujú nevyhnutné potrebné práce, sa určuje čerpanie dovolenky najmä v čase zimných alebo jarných prázdnin, prípadne v čase prerušenia prevádzky školy alebo školského zariadenia.
 21. Počas čerpania dovolenky zamestnancov príslušný vedúci zamestnanec zabezpečí v nevyhnutnom rozsahu vzájomnú zastupiteľnosť pri plnení pracovných úloh.

ŠIESTA ČASŤ

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 10

 

Evidencia  pracovného  času

 1. Škola je povinná viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť (§ 99 Zákonníka práce).
 2. Sú to samostatné evidencie:
  1. evidencia pracovného času
  2. evidencia práce nadčas
  3. evidencia nočnej práce
  4. aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
  5. evidencia opustenia pracoviska.
 3. Tieto samostatné evidencie uvedené v ods. 2 písm. a) až d) musia byť vedené tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.
 4. Elektronická evidencia pracovného času zamestnancov sa v budove školy vedie na určenom mieste.
 5. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov sa člení okrem času uvedeného v ods. 3 aj na evidenciu voliteľného pracovného času v mieste dohodnutého výkonu práce.

Do tejto evidencie pracovného času si pedagogický zamestnanec vyznačí určeným spôsobom začiatok a koniec časového úseku, v ktorom vykonával prácu. Pracovný čas pedagogického zamestnanca uvedený v evidencii pracovného času na pracovisku školy a  voliteľný pracovný čas v mieste dohodnutého výkonu práce tvorí ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle ustanovení Zákonníka práce a článku 2 ods. 2 tohto príkazu.

Pedagogický zamestnanec je povinný prvý pracovný deň po ukončení práce v predchádzajúcom mesiaci predložiť nadriadenému zamestnancovi evidenciu voliteľného pracovného času. Táto spolu s evidenciou pracovného času vedenou v školy tvorí podklad pre výpočet platu pedagogického zamestnanca.

 1. Evidencia opustenia pracoviska školy obsahuje: Priezvisko zamestnanca, príchod a odchod do budovy školy, opustenie budovy školy z pracovných dôvodov, súkromných dôvodov, resp. z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia pre seba a pre príbuzných  a z dôvodu prestávky na obed. Súčasťou Evidencie pracovného času je aj evidencia priepustiek.
 2. Zamestnanec je povinný každé opustenie budovy školy (či služobné, či súkromné, poprípade návštevu lekára) zaznačiť do evidencie dochádzky – evidencie opustenia pracoviska.
 3. Každé opustenie budovy školy musí byť oznámené príslušnému vedúcemu zamestnancovi, príp. jeho zástupcovi.
 4. Započítavanie času na začiatku a konci pracovnej zmeny sa zapisuje v evidencii  dochádzky v päťminútových intervaloch.
 5.  

Článok 11

 

Prestávky v práci

 1. Škola poskytne  zamestnancovi, ktorého pracovná  zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Do prestávky na odpočinok a jedenie sa započítava každý čas, počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu.
 2. Prestávky na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút sa nezapočítavajú do pracovného času zamestnanca.
 3. Prestávky na odpočinok a jedenie si zamestnanec nesmie čerpať na začiatku a konci pracovnej  zmeny.
 4. Škola zabezpečuje stravu podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancom v školskej jedálni.
 5. Zamestnanec, ktorý neodoberá stravu od školy a stravuje sa v školy individuálne, má nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v rovnakom rozsahu, pričom jedlo môže konzumovať  PEDZ v kabinete, resp. v zborovni a nepedagogický zamestnanec v nato určenej miestnosti.
 6. Fajčenie zamestnancov na pracoviskách školy je zakázané a akékoľvek opustenie školy za týmto účelom sa považuje opustenie školy v čase prestávky na odpočinok a jedenie, alebo za opustenie pracoviska zo súkromných dôvodov.
 7. Každá prestávka zamestnanca na  odpočinok  a jedenie  nad 30 minút denne sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorú si je zamestnanec povinný nadpracovať.

 

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Neuposlúchnutie rozhodnutia riaditeľa školy o zrušení práce mimo pracoviska alebo neodôvodnená absencia zistená pri kontrole pedagogického zamestnanca sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 2. Porušenie tohto Príkazu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria