Cieľ projektu Mimoškolská činnosť Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia - prierezové témy Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí a kľúčových zručností – prierezové témy Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti a informačnej spoločnosti Pedagogický klub finančnej gramotnosti v príprave na život – prierezové témy

Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy

Cieľ projektu

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,

Námestie SNP 5, Partizánske

 

realizuje v čase 09/2020 – 02/2023

dopytovo-orientovaný projekt

„Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy“

 

Miesto realizácie: Trenčiansky kraj, Partizánske

Program: Operačný program Ľudské zdroje

 

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

 

Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:

242 323,01 EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

230 206,86 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Vlastné spolufinancovanie:

12 116,15 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)        

 

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk).

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria