• Dokumenty školy

     • Školský poriadok

     • Školský poriadok

      Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

      Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       

      Školský poriadok pre školský rok 2023/2024

       

      Návrh Školského poriadku Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu Námestie SNP 5 Partizánske pre šk. rok 2023/2024 bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25.8.2023.

       

       

       

                                                                                  

                                                                                                 Ing. Katarína Hartmannová MBA.

                                                                                                          riaditeľka školy

       

       

      Školský poriadok pre šk. rok 2023/2024

       

      Školský poriadok školy určuje základné organizačné pravidlá, princípy spolunažívania a spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou, práva a povinnosti žiakov i zamestnancov školy. Vychádza zo základných školských dokumentov, pracovno-právnych predpisov a konkretizuje ich na podmienky školy.

       

      Jeho porušením sa žiak dopúšťa previnenia, ktoré býva podľa závažnosti potrestané výchovnými opatreniami.

       

      Povinnosťou učiteľa je oboznámiť žiakov a ich zástupcov so školským poriadkom školy na začiatku školského roka. Riaditeľka školy odporúča urobiť to preukázateľným spôsobom - zápisom do triednej knihy, do zápisnice z triedneho rodičovského združenia, či podpisom tohto dokumentu žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

       

       

      Čl. I

       

      1.1 Všeobecné zásady

       

      1. Školský poriadok platí pre všetkých žiakov školy.
      2. Vyučovanie žiakov sa začína  o 7.00 hod. Delené hodiny, v ktorých sa spájajú žiaci viacerých tried, odborov alebo ročníkov sa vyučujú  spravidla na začiatku vyučovania  alebo na  konci vyučovania. Vyučovanie končí podľa aktuálneho rozvrhu.
      3. Každý žiak (s výnimkou žiakov s individuálnym učebným plánom) dostane na protipodpis čipovú kľúčenku, ktorou sa bude identifikovať ráno pri vstupe do budovy školy, pred odchodom na obednú prestávku mimo budovy školy, pri návrate do budovy školy z obednej prestávky a pri odchode z vyučovania domov.
      4. V prípade straty čipovej kľúčenky si žiak na vlastné náklady zakúpi novú čipovú kľúčenku.
      5. Vyučovanie sa riadi rozvrhom hodín. Každú vopred známu zmenu vyučovania vypíše vedenie školy na oznamovaciu tabuľu denne do obedňajšej prestávky.
      6. Vzájomné vzťahy zamestnancov a žiakov školy vychádzajú zo zásady rovnoprávnosti, dôvery, vzájomnej úcty, tolerancie a spolupatričnosti.

       

       

      1.2 Organizácia vyučovania

       

      Časový rozvrh vyučovania na úseku teoretického vyučovania:

       

      1. hod              7.00 –   7.45               prestávka    5 min.

      2. hod              7.50 –   8.35               prestávka   10 min.

      3. hod              8.45 –   9.30               prestávka   15 min.

      4. hod              9.45 – 10.30               prestávka     5 min.

      5. hod            10.35 –  11.20             

                    

      30 min. – obedňajšia prestávka

                     

      6. hod              11.50 – 12.35             prestávka     5 min               

      7. hod              12.40 – 13.25             prestávka     5 min.

      8. hod              13.30 – 14.15             prestávka    10 min.

      9. hod              14.25 – 15.10             prestávka      5 min.

      10. hod            15.15 – 16.00             prestávka      5 min.

      11. hod            16.05 – 16.50             prestávka      5 min.

      12. hod            16.55 – 17.40             prestávka      5 min.

      13. hod            17.45 – 18.30             prestávka      5 min.

      14. hod            18.35 – 19.20             prestávka      5 min.

       

      Časový rozvrh vyučovania na úseku praktického vyučovania

       

      Vyučovanie na úseku PV v dielňach SOŠ pre 1. a 2. ročník začína o 7. 00 hod a trvá do 13.00 hod., pre 3. ročník začína o 7. 00 hod. a trvá do 14.00 hod. V ŠJ a reštaurácii  Educa sa začína vyučovanie o 7. 00 hod. a trvá do 14. 00 hod. Po dvoch vyučovacích hodinách odborného výcviku a odbornej praxe je 10 minútová prestávka. Obedňajšia prestávka v dielňach trvá od 11. 10 hod. do 11. 40 hod., v ŠJ a reštaurácii Educa od 10. 30 hod. do 11. 00 hod.

       

      Pracovný čas na  pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb  sa stanovuje individuálne dohodou a podľa potreby pri dodržaní predpísaného počtu hodín odborného výcviku a odbornej praxe. Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

       

       

      Čl. II

      Práva žiakov

       

      1. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
      2. Žiak má právo k danému učivu slobodne vyjadriť svoj názor, položiť otázky k objasneniu danej problematiky a vhodným spôsobom žiadať odpoveď.
      3. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a zdôvodnenie svojej klasifikácie. Má právo vedieť, čo a akým spôsobom sa bude hodnotiť a dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia v zmysle Metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike.
      4. Žiaci majú právo vytvoriť orgány žiackej samosprávy a majú právo na aktívny a otvorený dialóg s triednym učiteľom, s vyučujúcimi a s vedením školy. Prostredníctvom zástupcov žiackej školskej rady, zástupcov žiakov v Rade školy sa môžu vyjadriť ku všetkým problémom života školy v súlade so štatútom Rady školy.
      5. Žiak má právo sa stravovať v školskej jedálni a využívať ďalšie služby poskytované školou, pokiaľ dodržiava príslušné organizačné pokyny a predpisy.
      6. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, má právo na rešpektovanie základných psycho - hygienických noriem.
      7. Žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochranu mena.
      8. Žiak má právo na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením a zneužívaním.
      9. Žiak má právo na voľno-časové aktivity, ktoré poskytuje škola formou záujmových krúžkov.
      10. Žiak má právo na informácie súvisiace s každodenným režimom školy, ktoré sú v súlade so zákonom o informáciách.
      11. Ďalšie práva a povinnosti plnoletého žiaka vyplývajú z Občianskeho zákonníka. Naplnenie práv neplnoletého žiaka vo viacerých prípadoch zabezpečuje jeho zákonný zástupca.
      12. Žiaci majú právo, aby nebola v škole porušovaná Deklarácia práv dieťaťa (prijatá UNESCOM 20.11.1985) a Konvencia OSN o právach dieťaťa (prijatá Valným zhromaždením OSN 20.11.1989).

       

      Čl. III

      Povinnosti žiakov

       

      1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu. Žiak je povinný byť v škole najneskôr 10 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu hodín.
      2. Žiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas štúdia, preto je povinný sa vzdelávať, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované školou na prípravu pre budúce povolanie.
      3. Žiak je povinný pracovať v súlade s pokynmi vyučujúcich, zúčastňovať sa všetkých predmetov.
      4. Žiak je povinný pripravovať sa na vyučovanie. Ak sa z vážnych dôvodov nemohol na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa vhodnou formou vždy na začiatku hodiny.
      5. Po skončení vyučovania sa v budove školy môže žiak zdržiavať iba s pedagogickým dozorom.
      6. Žiak sa má správať v škole i mimo školy na verejnosti podľa zásad spoločenského správania, vlastenectva, demokracie a humanity. Prípady etnickej, rasovej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti ako aj šikanovanie a prejavy terorizovania, ponižovania spolužiakov, krádeže, ničenie vecí sú hrubým porušovaním školského poriadku a pri neúčinnosti použitých výchovných opatrení môže žiak byť po prerokovaní v pedagogickej rade vylúčený zo školy.
      7. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky, dbať o čistotu, hygienu, poriadok v učebniach, v laboratóriách, v dielňach, v telocvični, v šatni a v ostatných priestoroch školy a v jej areáli.

       

       

       

       

       

      Čl. IV

      Dochádzka a pravidlá uvoľňovania z vyučovania

       

      1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o uvoľnenie z vyučovania.
      2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak je povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odborného výcviku dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný neodkladne predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie od lekára.
      3. Žiak môže opustiť budovu školy len na základe telefonického pokynu alebo priepustky  od triedneho učiteľa alebo zástupcu riaditeľa školy, ktorú odovzdá na vrátnici v budove školy. Pokiaľ žiak opustí budovu školy iným spôsobom, bude to považované za priestupok voči školskému poriadku.
      4. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
      5. Ak sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za každú neprítomnosť.
      6. Ak ochorie žiak, alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva, alebo je v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho zákonný zástupca alebo sám žiak triednemu učiteľovi.
      7. Žiaka môže v nevyhnutných prípadoch z vyučovania uvoľniť: na 1 - 3  vyučovacie dni triedny učiteľ. Na viac dní môže žiaka uvoľniť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo u plnoletých žiakov na základe vlastnej žiadosti triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy.
      8. Žiaka môže z telesnej  a športovej výchovy alebo niektorých iných predmetov uvoľniť riaditeľ školy na základe vyjadrenia príslušného lekára. O uvoľnenie požiada žiak začiatkom školského roka alebo ihneď po tom, ako nastala zmena jeho zdravotného stavu vyžadujúca takéto opatrenie v záujme zdravia žiaka.
      9. Na návrh lekára môže riaditeľ školy v súvislosti s vyučovaním telesnej a športovej  výchovy zaradiť žiaka do skupiny úplne alebo čiastočne oslobodených od telesnej a športovej výchovy. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, vedúceho školskej akcie / exkurzie, školského výletu, cvičenia na ochranu človeka a prírody.../ na svoj zdravotný stav ešte pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné lekárske potvrdenie.
      10. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je za toto obdobie klasifikovaný v poslednom týždni augusta, v dňoch určených riaditeľom školy.
      11. Žiak môže byť komisionálne preskúšaný na podnet riaditeľa školy aj pred ukončením riadneho klasifikačného obdobia pred určenou komisiou.
      12. Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie.
      13. Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu a neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní sú porušením školského poriadku.

       

      Čl. V

      Správanie žiakov a ich povinnosti

       

      1. Po príchode do školy je žiak povinný odložiť si vrchný odev a obuv vo vyhradenom mieste.
      2. Žiak nenosí do školy cenné veci a vyššie sumy peňazí. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí. Plní pokyny triedneho učiteľa na zamedzenie krádeží osobných vecí. Žiaci sú povinní počas vyučovania i po vyučovaní udržiavať šatňu svojej triedy, pokiaľ má trieda pridelenú šatňu, v čistote a uzamknutú.
      3. V budovách školy dbá na bezpečný pohyb po chodbách, udržiava čistotu, poriadok, šetrí školské zariadenie, hospodárne zaobchádza s učebnými pomôckami.
      4. Vzniknuté škody na zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti nahradí alebo odstráni ten, kto ich spôsobil.
      5. Počas prestávok a voľných hodín žiak trávi čas oddychu v priestoroch a areáli školy a nesmie opúšťať areál školy. V čase obednej prestávky môže žiak opustiť budovu školy len s písomným súhlasom jeho zákonného zástupcu. V prípade svojvoľného opustenia školy, škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka.
      6. Žiaci sa v čase vydávania obeda presúvajú do jedálne školy po trase určenej na presun.
      7. Na hodinách telesnej výchovy používajú žiaci vhodnú športovú obuv a oblečenie podľa pokynov vyučujúcich.
      8. Na hodinách praktického vyučovania a laboratórnych cvičení sa žiaci riadia podľa pokynov vyučujúcich a používajú pracovné oblečenie a pracovnú obuv.
      9. Žiaci sú povinní dodržiavať a rešpektovať zásady BOZP a PO, s ktorými ich zápisnične oboznámi triedny učiteľ na triednických hodinách a vyučujúci na príslušných hodinách praktického vyučovania a cvičení a pred školskými akciami.
      10. V súlade s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia je žiakom zakázané prinášať do školy, požívať pred vyučovaním, alebo počas vyučovania alkoholické nápoje a omamné prostriedky. V priestoroch školy a v jej vnútornom areáli platí zákaz fajčenia a užívanie žuvacieho tabaku. Porušenie tohto zákazu sa hodnotí ako porušenie školského poriadku.
      11. Rozširovanie drog a obchodovanie s nimi v škole i na verejnosti je čin protizákonný a bude preto prerokovaný s políciou.
      12. Úmyselné a opakované narušenie vyučovacej hodiny a nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi a spolužiakom je dôvodom na uloženie opatrenia vo výchove.
      13. Porušením vnútorného poriadku je oblečenie a nápisy ohrozujúce mravnosť, propagujúce fašistické a iné extrémistické alebo vulgárne symboly alebo zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok.
      14. Používanie mobilných telefónov a prenosných prehrávačov priamo na vyučovacej hodine je zakázané. Mobilný telefón musí mať vypnuté zvonenie a byť umiestnený mimo pracovnej plochy (v školskej taške, skrinke a podobne). V prípade neuposlúchnutia príkazu vyučujúceho môže byť žiak predvolaný na pohovor s vedením školy
      15. Žiak je povinný spracovávať predpísané písomné a grafické cvičenia a tieto odovzdávať v stanovenom termíne vyučujúcemu.
      16. V laboratóriách rešpektuje podmienky a laboratórny poriadok jednotlivých laboratórií, ktorý je v nich zverejnený, cvičenia realizuje predpísaným pracovným postupom.
      17. Žiakom je zakázané manipulovať s elektrickými a protipožiarnymi zariadeniami na chodbách.
      18. Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný rešpektovať pokyny vedúcej školskej jedálne na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Rešpektuje pokyny osôb, ktoré vykonávajú dozor.

       

       

      Čl. VI

      Opatrenia vo výchove

       

      Opatreniami vo výchove sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Bude rešpektovaný individuálny prístup pri posudzovaní jednotlivých prípadov. Uvádzané počty ospravedlnených alebo neospravedlnených hodín pre udelenie opatrenia vo výchove sú informatívne a budú posudzované individuálne podľa závažnosti.

       

      Ocenenia:

       

      1. Pochvala od triedneho učiteľa, pochvala od majstra odborného výcviku:
      1. za výborný prospech – prospel s vyznamenaním
      2. za vzornú dochádzku podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa 
      3. za úspešnú reprezentáciu školy
      4. za činnosti v prospech triedy nad rámec svojich povinností 
      5. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

       

      1. Pochvala riaditeľom školy:
      1. za výborný prospech pri koncoročnej klasifikácii – priemer 1,0 
      2. za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín prospievajúcim žiakom podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa 
      3. za úspešnú reprezentáciu školy
      4. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

       

      Opatrenia na posilnenie disciplíny:

       

      1. Napomenutie od triedneho učiteľa a napomenutie od majstra odbornej výchovy:
      1. zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesená na pedagogickej rade
      2. iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo žiackeho kolektívu 
      3. za neospravedlnené hodiny podľa posúdenia triedneho učiteľa (maximálne 2 hodiny )
      4. za opakované neskoré príchody na vyučovanie
      5. za jeden zápis v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine

       

      1. Pokarhanie od triedneho učiteľa a pokarhanie od majstra odbornej výchovy :
      1. za opakované priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo žiackeho kolektívu 
      2. za opakované neskoré príchody na vyučovanie 
      3. za neospravedlnené hodiny podľa posúdenia triedneho učiteľa (maximálne 8 hodín ) 
      4. za opakované opúšťanie areálu školy
      5. za tri zápisy v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine

       

      1. Pokarhanie od riaditeľa školy:
      1. za neospravedlnenú absenciu v počte viac ako 8 vyučovacích hodín 
      2. za podvádzanie 
      3. za fajčenie v budove školy, používanie drog a alkoholických nápojov a iných druhov omamných látok v školských priestoroch a na školských akciách
      4. za opakujúce sa nevhodné správanie 
      5. za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3 a 4 
      6. za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia
      7. za päť zápisov v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine. V prípade, že žiak bude mať viac ako päť zápisov v triednej knihe za porušenie pravidla o používaní mobilného telefónu na vyučovacej hodine, môže mu byť udelená znížená známka zo správania (2, 3, 4.stupeň). 

       

      1. Znížená známka zo správania:

       

      Znížená známka zo správania – 2. stupeň (uspokojivé)

      1. Závažné porušenie školského poriadku
      2. Opakované porušovanie pravidiel a školského poriadku bez nápravy
      3. 15 -  20 neospravedlnených hodín
      4. 9 – 14 neospravedlnených hodín a zároveň viaceré porušenia školského poriadku

       

      Znížená známka zo správania – 3. stupeň (menej uspokojivé)

      1. Závažné porušenie školského poriadku
      2. Opakované porušovanie pravidiel a školského poriadku bez nápravy
      3. 21 – 29 neospravedlnených hodín

       

      Znížená známka zo správania – 4. stupeň (neuspokojivé)

      1. Závažné porušenie školského poriadku
      2. Opakované porušovanie pravidiel a školského poriadku bez nápravy
      3. Viac ako 30 neospravedlnených hodín
      4. Návrh na podmienečné vylúčenie zo štúdia

       

      1. Podmienečné vylúčenie zo štúdia:
      1. za neospravedlnenú absenciu – po prerokovaní pedagogickou radou 
      2. za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov 
      3. za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy
      4. za krádež 
      5. za úmyselné ublíženie na zdraví 
      6. za šikanovanie a vydieranie 
      7. za vandalizmus 
      8. za prejavy rasovej neznášanlivosť
      9. za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

       

      S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (menej uspokojivé). Riaditeľ školy pri tomto opatrení určí skúšobnú lehotu a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ školy upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove – vylúčenie zo štúdia.

       

      1. Vylúčenie zo štúdia:
      1. za neospravedlnenú absenciu – podľa zváženia pedagogickou radou 
      2. za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy 
      3. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 6

       

      Opatrenia vo výchove uvedené v bode č.7 a č.8 je možné udeliť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

       

      Nedodržanie niektorého bodu Vnútorného poriadku školy pre žiakov je dôvodom na opatrenia vo výchove v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike.

       

      Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

       

       

      Čl. VII

      Zásady spolupráce s rodičmi

       

      1. Každý vyučujúci je povinný spolupracovať vo svojej výchovno-vzdelávacej práci s rodičmi žiaka.
      2. Každý učiteľ je povinný dať rodičom žiaka úplné a pravdivé informácie o správaní a prospechu ich detí (pritom však musí rešpektovať a dodržovať zákon o ochrane osobných údajov).
      3. Na požiadanie triedneho učiteľa alebo rodičov triedy, kde vyučuje, je každý učiteľ povinný zúčastniť sa rodičovského združenia.
      4. Každý učiteľ je povinný byť k dispozícii rodičom na získanie informácii o ich deťoch a konzultáciách výchovno-vzdelávacích problémov počas rodičovského združenia.
      5. V prípade potreby prekonzultovať s rodičmi dôležitý problém týkajúci sa ich dieťaťa, môže učiteľ písomne požiadať o predvolanie rodičov do školy.

       

      Práva rodičov

       

      1. Byť pravidelne informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (pritom však musí rešpektovať a dodržovať zákon o ochrane osobných údajov).
      2. Vyžiadať si nahliadnutie do všetkých dokumentov vydaných školou, ktoré sa priamo dotýkajú jeho dieťaťa.
      3. Poznať účel, na ktorý sa využili finančné prostriedky, ktoré daroval škole.
      4. Cestou rodičovskej rady sa spolupodieľať na tvorbe cieľov školy, plánov výkonov, zamerania štúdia, zavedenia voliteľných a nepovinných predmetov, programových dokumentov a riadenia i riadenia školy.
      5. Rozhodovať o zaradení svojho dieťaťa do voliteľných predmetov, náboženstva, etiky atď.
      6. V prípade nespokojnosti s hodnotením a klasifikáciou svojho dieťaťa požiadať o komisionálne preskúšanie v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

       

      Povinnosti rodičov

       

      1. Poznať a dodržiavať všetky školské predpisy, ktoré súvisia s výchovnou činnosťou a vzdelávaním žiakov, najmä vnútorný poriadok školy, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011, ako aj školské predpisy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich dieťaťa.
      2. Viesť svoje dieťa k dodržovaniu týchto predpisov.
      3. Prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a jeho spolužiakov.
      4. Informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave svojho dieťaťa, fyzickom aj psychickom, ak môže tento stav ovplyvniť výchovno - vzdelávací proces, zvlášť keď si to vyžaduje osobitnú starostlivosť o dieťa.
      5. Zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa a spolupracovať so školou pri riešení výchovno – vzdelávacích problémov.

       

       

       

      Partizánske 4. 9. 2023                                                            Ing. Katarína Hartmannová MBA.

                                                                                                                 riaditeľka školy

       

       

      Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie

      žiakov školy v školskom roku 2023/2024

       

      O hodnotení a  klasifikácii prospechu a  správania žiakov stredných škôl a  opatreniach vo výchove v základných a stredných školách pojednávajú § 55 až § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Metodický pokyn MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade s vyššie citovaným školským zákonom, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. 

       

      Čl. 1

      Úvodné ustanovenia

       

      V súlade s vyššie uvedenými právnymi normami a v zmysle  metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

      v y d á v a m

      Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy  pre školský rok 2023/2024

      ako prílohu  k  Školskému poriadku pre žiakov Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom na školský rok 2022/2023, ktoré upravujú postup pri :

      hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov SOŠ (ďalej len „žiaci“),

      hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

      udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

      celkovom hodnotení žiakov,

      komisionálnych skúškach.

       

                                                                                                    Čl. 2

      Hodnotenie a klasifikácia žiakov

       

      1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.
      2. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami : 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný.
      3. Informácie o tom, ktoré vyučovacie predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom hodnotia, oznamuje žiakom do piatich pracovných dní od začiatku obdobia školského vyučovania triedny učiteľ. [20])

      V školskom roku 2022/2023 sa v zmysle aktuálnych ŠkVP neklasifikujú vyučovacie predmety: etická výchova a náboženská výchova.

      V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade s príslušnými ŠkVP.

      1. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy. O podstatnom zhoršení prospechu alebo správania žiaka informuje zákonných zástupcov žiaka štvrťročne písomne triedny učiteľ. [21])
      2. Ak žiak nedosahuje vzdelávacie výsledky primerané svojim schopnostiam a osobnostným predpokladom alebo vzdelávacie výsledky žiaka nevytvárajú predpoklad na úspešné zvládnutie obsahu vzdelávania („školský neúspech“) triedna učiteľka monitoruje základné rizikové faktory školského neúspechu a  analyzuje jeho príčiny. Po rozhovore so žiakom, zákonným zástupcom žiaka a s príslušnými zamestnancami školy sa vypracuje školská stratégia znižovania neúspechu žiaka. Škola zavedie podporné opatrenia pre žiakov v závislosti od výchovno-vzdelávacích potrieb. Podľa potreby škola spolupracuje s inými právnickými osobami na účel vytvorenia a uskutočňovania nastavených podporných opatrení pre žiakov ohrozených školským neúspechom. [22])   

       

      Čl. 3
      Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov

       

      1. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov.[1]) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.
      2. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
      3. Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, na objektívne hodnotenie.
      4. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
      5.  Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.
      6. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov[2]) a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
      7. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.

       

       Čl. 4
      Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu

       

      1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

      - sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,

      - sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

      - rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),

      - konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,

      - rozhovormi so žiakom.

      1. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.
      2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.
      3. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
      4. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.

       

      Čl. 5
      Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu

       

       1. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.
       2. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.
       3. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:

      a) známky z ústnych odpovedí,

      b) známky z písomných prác,

      c) posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon podľa Čl. 3 ods. 5 a podľa odseku 5.

       1. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.
       2. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

       

      Čl. 6

      Klasifikácia v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacieho programu

       

      Klasifikácia v predmetoch jednotlivých oblastí je rozpracovaná v školskom vzdelávacom programe. Každý vyučujúci je povinný v rámci úvodnej hodiny oboznámiť žiakov s podmienkami klasifikácie v jednotlivých predmetoch príslušnej vzdelávacej oblasti v súlade s metodickým pokynom MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

       

      Čl. 7

      Hodnotenie a klasifikácia správania

       

      1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
      2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
      3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7.
      4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
      5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.
      6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
      7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
      8. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.
      9. Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom[3]) neklasifikuje zo správania.

       

      Čl. 8
      Opatrenia vo výchove

       

      1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,        dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.[4])
      2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania alebo riaditeľ.[5]) V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
      3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
      4. Na posilnenie disciplíny za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie[6])nasledovne:

      a) napomenutie od triedneho učiteľa,

      b) napomenutie od majstra odbornej výchovy,

      c) napomenutie od vedúceho strediska praktického vyučovania,

      d) pokarhanie od triedneho učiteľa,

      e) pokarhanie od majstra odbornej výchovy,

      f) pokarhanie od vedúceho strediska praktického vyučovania,

      g) pokarhanie od riaditeľa.

      1. Žiakov možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

      a) podmienečné vylúčenie,

      b) vylúčenie.

      1. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky[7]).
      2. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a  5 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
      3. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka objektívne          prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
      4. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
      5. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove[8]) podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 5 písm. b).
      6. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. g) a podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní.[9])
      7. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka.[10]) Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
      8. Postup pri udeľovaní a ukladaní výchovných opatrení priamo určuje školský poriadok.

       

      Čl. 9
      Celkové hodnotenie

       

      Celkové hodnotenie žiaka[11]) na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú podľa Čl. 2, Čl. 6  a klasifikáciu jeho správania podľa Čl. 7.

       

      Čl. 10
      Komisionálne skúšky

       

       

       1. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky

      a) ak vykonáva rozdielovú skúšku,

      b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

      c) ak má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky[12]),

      d) ak sa preskúšanie koná na podnet vyučujúceho predmetu alebo riaditeľa školy*,

          (*Pri viac ako 30% absencii žiaka na vyučovacej hodine za polrok môže podať vyučujúci alebo riaditeľ školy v zmysle zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §57 odsek 1 písmeno c) PO KONZULTÁCII s triednym učiteľom podnet na komisionálne preskúšanie z celého polročného učiva. Takéto komisionálne preskúšanie sa uskutoční najneskôr do 48 hodín pred klasifikačnou poradou za príslušný polrok).

      e) ak vykonáva opravné skúšky,

      f) vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

      g) bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

      h) koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka  na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

      i) vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

      j) vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,

      k) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.[13])

       1. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku[14]) alebo v druhom polroku[15]) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).
       2. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný[16]) alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov[17]) sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).
       3. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov. [18])
       4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
       5. Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
       6. O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.
       7. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z

      a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy;

      b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,

      c) prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

      Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

      Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka[19]). Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

       a) údaje identifikujúce žiaka,

      b) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

      c) návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.

       

       

       

       

       

      Čl. 11

      Záverečné ustanovenie

       

      Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy pre školský rok 2023/2024 nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2023. Zároveň sa ruší platnosť Všeobecných zásad hodnotenia a klasifikácie žiakov školy pre školský rok 2022/2023 zo dňa 01.09.2022.

       

                                                                                                 Ing. Katarína Hartmannová, MBA

                                                                                                 riaditeľka školy

       

       

       


      [1])    § 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [2])    § 55 zákona č. 245/2008 Z. z., § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  

               republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

      [3])    § 56 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [4])     § 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [5])     § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve   

               a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      [6])     § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [7])     § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [8])      § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [9])      § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [10])     § 11 ods. 3 písm. l) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [11])     § 55 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [12])       § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [13])     § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [14])    § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [15])    § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [16])    § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [17])    § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [18])      § 55 ods. 22zákona č. 245/2008 Z. z. .v znení neskorších predpisov.                           

      [19])    § 24 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

      [20])   § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 224/2022 o strednej

               škole.

      [21])   § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 224/2022 o strednej

               škole.

      [22])   Koncepcia eliminácie ohrozenia žiakov školským neúspechom

       

       

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk