• Žiadosť o vydanie dokladu

    • Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní


    • Informácie k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

      

     1. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP , Partizánske vystavuje odpis dokladu o vzdelaní pre bývalé školy ( SOU Partizánske, SPŠ Partizánske, OA Partizánske, Spojenú školu s organizačnými zložkami SOU,SPŠ,OA Partizánske, SOŠ  Partizánske .
     1. Odpis dokladu o vzdelaní (ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, maturitné vysvedčenie) sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku SR), ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     1. Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní môže žiadateľ zaslať:
     • mailom na adresu: spojskolape@spspart.sk
     • poštou na adresu: SOŠ Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
     • priniesť osobne na sekretariát školy

      

     - lehotu na vybavenie odpisu určuje § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku na 15 dní od doručenia organizácii. V zložitejších prípadoch môže byť lehota 30 dní.

     -  vyhotovený odpis si môže žiadateľ prevziať osobne na sekretariáte školy, alebo bude zaslaný poštou ako zásielka na doručenku do vlastných rúk (zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.)

     1. Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní škola nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

      

     Žiadosť o odpis dokladu si môžete stiahnuť TU.